این فرم را مورد بررسی دادند که پایایی بازآزمایی برای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بهترتیب 80/0، 76/0و77/0 و آلفا کرونباخ به ترتیب 81/0، 74/0 و 78/0 گزارش کردند. اعتباره سازه(تحلیل عاملی) و اعتبار همگرا و واگرا DASS-21 در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است(سامانی و جوکار، 1386). از این پرسشنامه به منظور تعیین میزان افسردگی و اضطراب در نمونه بالینی و نیز بررسی شباهت های عوامل شخصیتی به دست آمده از پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) با پرسشنامه نئو استفاده خواهد شد.
روش اجر و گردآوری اطلاعات

آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI)
فرایند آماده سازی پرسشنامهای که در فرهنگ دیگری بوجود آمده است مستلزم ترجمه و باز ترجمه های متعددی است که به منظور کسب اطمینان از معادل بودن مفاهیم پرسشنامه اصلی با پرسشنامه ترجمه شده است. در فرآیند ترجمه و آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت گام های زیر برداشته شد:
در گام نخست پرسشنامه(TIPI) با رعایت اصول ترجمه توسط چهار متخصص زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شد. چهار ترجمه مقایسه شدند و پس از رفع نوسانات و حذف موارد اختلاف به یک متن تبدیل گردیدند.
متن مذکور دو باره توسط چهار متخصص زبان انگلیسی دیگر از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شد. این چهار ترجمه با یکدیگر مقایسه شد و با حذف موارد اختلاف و تعدیل جزئی به یک متن تبدیل گردید. متن مذکور با متن اصلی پرسشنامه مقایسه شد. به استثناء چهار توصیفگر تفاوت محسوسی بین نسخه بازترجمه شده و نسخه اصلی وجود نداشت. این توصیفگرها توسط دو متخصص روانشناسی و زبان انگلیسی دو باره مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام نسخه فارسی این پرسشنامه بوجود آمد.
مطالعه اولیه
الف) اجرای مقدماتی پرسشنامه آماه شده در میان 10 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد به منظور اطمینان از فهم معانی توصیفگرها و همچنین نحوه درجه بندی این توصیفگرها. پس از این اجرا ابهامات در اصلاح نهایی نسخه اصلی مرتفع گردید.
ب) اجرای اولیه بر روی نمونه 60 نفری و بررسی مشکلات مربوط به سوالها در حین اجرا و همچنین محاسبه ضرائب آلفای کرونباخ. پس از این اجرا و اطمینان از وضوح سوالات پرسشنامه برای دانشجویان ضریب آلفای کرونباخ اولیه این پرسشنامه محاسبه گردید
ج) پس از این مرحله برای محاسبه پایائی از طریق باز آزمون ، پرسشنامه بر روی 40 نفر از افراد گروه نمونه اولیه با فاصله 2 هفته مجدداً اجرا گردید.

مطالعه اصلی
پس از آماده شدن پرسشنامه، مرحله اصلی جمع آوری اطلاعات در دو گروه غیر بالینی و بالینی آغاز شد:
الف: گروه غیر بالینی
در نمونه های غیربالینی برای اجرای پرسشنامهها پس از کسب معرفی نامه از دانشکدهی علوم انسانی برای سایر دانشکده ها، جمع آوری اطلاعات ادامه یافت. سپس بعد از توضیح اهداف مطالعه برای افراد نمونه و سایر مسائل نظیر محرمانه ماندن اطلاعات شخصی از آنها خواسته شد تا به سوالات پاسخ دهند. قابل ذکر است که در این نمونه پرسشنامهها را به دلیل حجم بالای به چهار گروه تقسیم کردیم:
جدول ‏31 گروهبندی پرسشنامههای اجرا شده
گروه اول
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
پرسشنامه آیزنگ
گروه دوم
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
پرسشنامهخشمحالت-صفت
گروه سوم
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
پرسشنامه شخصیت نئو
گروه چهارم
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
مقیاس عاطفه مثبت و منفی
بدین ترتیب به هر آزمودنی بطور تصادفی پرسشنامههای یکی از گروه ها ارائه گردید. قابل ذکر است که پرسشنامه نئو به این دلیل که سوالات هرگروه مساوی باشند به گروه چهارم اضافه شد.
ب: گروه بالینی
پس از احراز ملاکهای ورود در نمونه بالینی ، پرسشنامه رضایت برای شرکت در مطالعه توسط بیماران تکمیل گردید. سپس آزمونهای افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-21)، پرسشنامه دهسوالی شخصیت، مقیاس درجهبندی حرمت خود و آزمون نئو توسط آنان تکمیل گردید.
روش تحلیل داده ها
این تحقیق در گام نخست از روش های آمار توصیفی برای به دست آوردن شاخصهای توصیفی متغیرها استفاده شد. و سپس برای محاسبه اعتبار واگرا و همگرا از روش های همبستگی پیرسون، برای محاسبه پایائی از روش الفای کرونباخ و محاسبه همبستگی آزمون – باز آزمون و برای کشف تعداد عوامل از روش تحلیل عامل اکتشافی و نیز برای مقایسه تعداد عوامل با سایر یافته های مرتبط در مورد این تست در سایر کشورها از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده گردد. تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 20، انجام شده است.
یافته های پژوهش
فصل چهارم:
یافته های پژوهش
فصل چهارم:
یافته های پژوهش

مروری بر مطالب فصل
در این فصل، یافتههای این پژوهش با ساختار زیر ارائه میشود:
نتایج توصیفی:
– ویژگی های جمعیت شناختی درنمونه غیربالینی(اولیه و اصلی)
– متغیر های تحقیق درنمونه غیربالینی
– ویژگی های جمعیت شناختی درنمونه بالینی
– متغیر های تحقیق درنمونه بالینی
نتایج استنباطی:
– شواهد مربوط به پایایی: الف) نمونه غیر بالینی ب) نمونه بالینی
– شواهد مربوط به اعتبار همگرا و واگرا : الف) نمونه غیر بالینی ب) نمونه بالینی
– اعتبار سازه: الف) تحلیل عاملی اکتشافی ب) تحلیل عاملی تأییدی

نتایج توصیفی
در این قسمت نخست شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی و سپس یافتههای توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق در گروه های غیر بالینی و بالینی ارائه خواهد شد.
یافتههای توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه غیربالینی
یافتههای توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اولیه
جدول ‏41: فراوانی و درصد نمونه های مورد بررسی به تفکیک دانشکدهها(60n=)
شاخص
دانشکده
فراوانی
درصد
انسانی
52
7/86
فنی
8
3/13
کل
60
100
جدول ‏41 فراوانی و درصد نمونه اولیه را به تفکیک
دانشکده نشان میدهد.
جدول ‏42: فراوانی و درصد مربوط به جنسیت نمونه اولیه(60n=)
شاخص
دانشکده
فراوانی
درصد
مرد
44
3/73
زن
16
7/26
کل
60
100
جدول ‏42 شاخص های توصیفی مربوط به جنسیت در اجرای مقدماتی پرسشنامه ده سوالی شخصیت را نشان می دهد. همانطوری که دیده می شود فراونی مردان 44، فراونی زنان 16 می باشد.
جدول ‏43: شاخص های توصیفی مربوط به سن نمونه اولیه(60n=)
کشیدگی
چولگی
بیشینه
کمینه
میانه
انحراف معیار
میانگین
شاخص
نمونه
08/1
17/1
29
19
22
40/2
29/22
مرد
09/1
76/0
25
18
21
04/2
93/20
زن
13/1
07/1
29
18
22
37/2
93/21
کل
جدول ‏43 شاخص های توصیفی مربوط به سن در نمونه اولیه را نشان می دهد. همانگونه که در ملاحظه می شود، میانگین سنی مردان 29/22 و زنان 93/20 می باشد. میانگین سنی در کل نمونه 93/21 می باشد.
یافتههای توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اصلی(322n=)
جدول ‏44: شاخص های توصیفی مربوط به سن نمونه اصلی(322n=)
کشیدگی
چولگی
بیشینه
کمینه
میانه
انحراف معیار
میانگین
شاخص
نمونه
90/3
99/1
39
18
50/21
18/3
27/22
مرد
57/19
06/6
47
18
20
93/3
25/21
زن
81/15
30/3
47
18
21
69/3
64/21
کل
جدول ‏44 شاخصهای توصیفی مربوط به سن را در نمونه اصلی پرسشنامه TIPI نشان میدهد. همانگونه که در جدول ملاحظه می شود میانگین سنی مردان 27/22 و زنان 25/21 می باشد. میانگین سن در کل نمونه(322n=) 64/21 می باشد.
جدول ‏45: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت(322n=)
جنس شاخص
فراوانی
درصد
مرد
122
9/37
زن
200
1/62
کل
322
100
جدول ‏45 شاخص های توصیفی مربوط به جنسیت در اجرای نمونه اصلی پرسشنامه(TIPI) را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود 9/37 درصد از نمونه مورد مطالعه مردان و 1/62 درصد را زنان تشکیل داده اند.
جدول ‏46: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل(322n=)
شاخص
متغیر
فراوانی
درصد
مجرد
258
1/80
متأهل
64
9/19
کل
322
100
جدول ‏46 شاخص های مربوط به وضعیت تأهل در نمونه اصلی پرسشنامه TIPI را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود فراوانی افراد متأهل 64 و فراوانی افراد مجرد 258 میباشد.
جدول ‏47: فراوانی و درصد نمونه اصلی بر حسب دانشکده(322n=)
کل
دختر

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پسر
جنسیت
درصد
فراوانی
حجم واقعی
درصد
فراوانی
حجم واقعی
درصد
فراوانی
حجم واقعی
شاخص
دانشکده
3/41
133
1179
5/52
105
880
23
28
299
علوم انسانی
3/23
75
770
10
20
239
1/45
55
531
فنی مهندسی
8/15
51
485
5/18
37
366

5/11
14
119
علوم پایه
3/9
30
319
8
16
200
5/11
14
119
داندانپزشکی
9/5
19
174
5/6
13
114
9/4
6
60
کشاورزی
3/4
14
156
5/4
9
102
1/4
5
54
پرستاری
مجموع نمونه اصلی در پژوهش حاضر 322 آزمودنی است که با توجه به حجم و جنسیت هر دانشکده، در شش دانشکده تقسیم شده است. نتایج مندرج در جدول ‏47 نشان می دهد که 3/41 درصد از دانشکده علوم انسانی،3/23 درصد از دانشکده فنی- مهندسی، 8/15 درصد از دانشکده علومپایه، 3/9 درصد از دانشکده دندانپزشکی، 9/5 درصد از دانشکده کشاورزی و 3/4 از دانشکده پرستاری انتخاب شده است.
شاخص های توصیفی مربوط به متغیّرهای تحقیق در نمونه غیربالینی
شاخص های توصیفی متغیّرهای تحقیق در نمونه اولیه
جدول ‏48: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اولیه(60n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه
برونگرایی
مرد(44)
9
9
75/2
21/0
64/0-
4
14
زن(16)
12/9
9
52/2
20/1-
53/3
2
13
کل(60)
03/9
9
67/2
07/0-
08/0-
2
14
موافقت
مرد
13/10
10
83/1
09/0
49/0-
7
14
زن
56/9
10
50/1
20/0-
33/0-
7
12
کل
98/10
10
76/1
12/0
38/0-
7
14
مسئولیتپذیری
مرد
62/10
11
66/2
74/0-
24/0-
4
14
زن
87/9
10
21/2
19/0-
71/0
5
14
کل
41/10
11
33/2
68/0-
08/0-
5
14
پایداری هیجانی
مرد
88/8
8
58/2
137/0
458/0-
2
14
زن
56/8
50/7
92/2
95/0
30/0-
5
14
کل
80/8
8
80/2
20/0
59/0-
2
14
پذیرندگی
مرد
70/10
50/10
09/2
09/0-
06/1-
7
14
زن
81/10
50/11
92/2
24/1-
26/1
4
14
کل
73/10
11
32/2
60/0-
14/0
4
14
جدول ‏48 شاخصهای توصیفی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه اولیه به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان، نمونه زنان را نشان می دهد.
شاخص های توصیفی متغیّر های تحقیق در نمونه اصلی
جدول ‏49: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی(322n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه
برونگرایی
مرد(122)
62/8
9
53/2
182/0-
52/0-
3
13
زن(200)
9
9
80/2
034/0
827/0-
2
14
کل(322)
85/8
9
71/2
01/0-
70/0-
2
14
موافقت
مرد
80/9
10
18/2
68/0-
62/0-
2
14
زن
58/10
11
09/2
41/0-
028/0
4
14
کل
28/10
10
15/2
504/0-
338/0
2
14
مسئولیتپذیری
مرد
62/10
11
66/2
74/0-
24/0-
4
14
زن
91/10
11
29/2
62/0-
18/0-
4
14
کل
80/10
11
43/2
70/0-
12/0-
4
14
پایداری هیجانی
مرد
27/8
8
58/2
137/0
458/0-
2
14
زن
35/8
8
42/2
253/0
265/0-
3
14
کل
32/8
8
48/2
20/0
35/0-
2
14
پذیرندگی
مرد
46/10
11
47/2
763/0-
505/0
2
14
زن
39/10
50/10
31/2
509/0-
047/0-
3
14
کل
42/10
11
37/2
611/0-
173/0
2
14
جدول ‏49 شاخص های توصیفی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان، نمونه زنان را نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود بیشترین میانگین در کل نمونه مربوط به عامل مسئولیتپذیری (80/10) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (32/8) می باشد. در نمونه مردان نیز بیشترین میانگین مربوط به عامل مسئولیتپذیری (62/10) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (27/8) می باشد. در نمونه زنان نتایج یکسانی دیده می شود بدین ترتیب که بیشترین میانگین مربوط به عامل مسئولیتپذیری (91/10) و کمترین میانگین مربوط به عامل پایداری هیجانی (35/8) می باشد.
جدول ‏410: شاخص های توصیفی مربوط به آزمون حرمت خود (SERS) در نمونه غیربالینی(322n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه
حرمتخود
مرد(122)
29/99
01/1
52/1
734/0-
828/0
47
131
زن(200)
78/99
02/1
44/1
439/0-
056/0-
53
131
کل(322)
59/99
02/1
47/1
563/0-
322/0
47
131
جدول ‏410 شاخصهای توصیفی آزمون حرمت خود(SERS) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد. همانطور که در جدول ملاحظه میکنید میانگین زنان (78/99) کمی بیشتر از میانگین(29/99) مردان است.
جدول ‏411: شاخص های توصیفی مربوط به پرسشنامه شخصیت آیزنگ(EPQ) در نمونه غیربالینی(83n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه
روانرنجورخویی
مرد(27)
77/4
4
43/3
247/0
68/0-
0
12
زن(56)
67/5
6
11/3
06/0
75/0-
0
12
کل(83)
38/5
5
23/3
090/
76/0-
0
12
روانپریشخویی
مرد
48/6
7
50/1
696/0-
336/0
3
9
زن
10/6
6
41/1
368/0
19/0
3
10
کل
22/6
6
44/1
012/0
100/0-
3
10
برونگرایی
مرد
18/8
8
94/1
588/0-
624/0
3
11
زن
75/8
9
02/2
94/0-
628/0
2
12
کل
56/8
9
2
790/0-
66/0
2
12
دروغسنجی
مرد
11/7
7
30/2
421/0
148/0-
3
12
زن
48/6
6
82/1
335/0
598/0-
3
11
کل
68/6
6
2
462/0
162/0-
3
12
جدول ‏411 شاخصهای توصیفی پرسشنامه شخصیت آیزنگ (EPQ) در نمونه اصلی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان را نشان می دهد. نتایج مندرج در ج
دول ‏411 نشان می دهد که بیشترین میانگین در کل نمونه مربوط به برونگرایی(56/8) و کمترین میانگین مربوط به روانرنجورخویی(38/5) می باشد.
جدول ‏412شاخص های توصیفی مقیاس های خشم حالت – صفت اسپیلبرگر (STAXI-2) در نمونه غیربالینی(85n=)
متغیر
شاخص
نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کمینه
بیشینه
حالت خشم
مرد(32)
93/22
19
54/9
63/1
70/2
15
54
زن(53)
83/19
18
07/7
41/2
98/6
15
51
کل(85)
21
18
17/8
03/2
49/4
15
54
صفت خشم
مرد
28/20
19
84/5
65/0
445/0-
12
33
زن
69/19
19
91/4
756/0
265/0
11
32
کل
91/19
19
25/5
722/0
079/0-
11
33
بروز خشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *