پایان نامه فعالیت های ورزشی، دانش آموزان دختر

“تنوع فرهنگی به تفاوت های گروهی در دستاوردهای مادی و غیر مادی دلالت دارد” (صالحی امیری، 1389، ص 152).
تنوع قومی
“تنوع قومی ناظر بر وضعیتی است که گروه های قومی مختلف هر کدام با هویت خاص خود که ریشه در تجربیات، منافع، خودآگاهی ها و تبار مشترکشان دارد که در درون یک اجتماع بزرگ تر قرار گیرند. بر این مبنا، تنوع قومی ناظر بر اجتماعی است مرکب از اقوام مختلف با هویتهای مختلف. چنین اجتماعی می تواند در درون هر یک از محلات تجمع انسان ها از جمله روستا، شهر، کشور، سازمان، شرکت، حزب و گروه پدیدار شود”(اسمیت،1383، ص23-24).
خرده فرهنگ
“ارزشها و هنجارهای متفاوت با ارزشها و هنجارهای اکثریت که یک گروه درون جامعه‌ای بزرگتر داراست”(گیدنز،1385، ص62).
فرهنگ
” فرهنگ مجموعه پیچیدهای شامل دانش، معتقدات، باورها، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، حقوق و قوانین و آداب و رسوم و بالاخره تمام قابلیتها و عادات و رفتاری است که انسان به عنوان عضو جامعه خود فرا میگیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را دربر دارد” (روحالامینی، 1368، ص 17).
فرهنگ پذیری
” فرهنگ پذیری عبارت از رواج پدیده هایی است که در اثر تماس مستقیم و مداوم بین گروه هایی از افراد با فرنگ های مختلف به وجود می آید، پدیده هایی که از مدل های فرهنگی یک یا دو گروه نشأت می گیرد”(روح الامینی،1368، ص 99).
قوم مداری
“افراد، در مقایسه و قضاوت و اظهار نظر، معمولاً گروه و فرهنگ و قومیت خود را مرکز و میزان و معیار خوبی ها، کمالات و درستی ها می دانند و دیگران یعنی تفاوت هایی را که دیگران دارند نشانه پایین بودن، بد و نادرست بودن آنان می شمارند. این خصوصیت را که خواه و ناخواه یا مستقیم و غیر مستقیم در همه جوامع یافت می شود، قوم مداری می گویند” (روح الامینی،1368،ص32).
مدیریت تنوع فرهنگی
“تشویق و ترغیب گرایشی است که همه خرده فرهنگ های موجود در کشور را از منظر فرهنگ ملی خودی می داند و تلاش اصلی آن معطوف به ایجاد “ما”ی مشترک است”(هاروای ،2006،ص1).
مشارکت اجتماعی
“مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعیین شده تعریف نموده اند. فرآیندی که افراد جامعه به صورت آگاهانه و داوطلبانه و جمعی ، با در نظر داشتن اهداف معین و مشخص که منجر به سهیم شدن آن ها در منابع اجتماعی می شود، در آن شرکت می کنند” (دهقان و غفاری،1384،ص 68).
1-5-2- تعاریف عملیاتی
دانش آموز
در این تحقیق، به کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان (پایه اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی) که در سال تحصیلی 89-1388 در دبیرستان های شهر شاهین شهر مشغول به تحصیل بوده اند اطلاق می گردد.
مدیر
از آنجاییکه وظایف مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و استفاده از همه منابع موجود) در مدارس به عهده مجموعه ای متشکل از مدیر و معاونانش می باشد، در این پژوهش منظور از مدیر کلیه مدیران و معاونان آموزشی و پرورشی دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهر شاهین شهر در سال تحصیلی ” 89-1388″ می باشد.
مشارکت اجتماعی
در این پژوهش، مشارکت اجتماعی؛ امتیازاتی است که در پاسخ به شرکت یا عدم مشارکت در فعالیت های ورزشی (با گویه های 2- 6-16 پرسشنامه مشارکت اجتماعی)، فرهنگی- هنری (با گویه های1- 3- 4- 5- 7- 11- 14- 15- 21 پرسشنامه مشارکت اجتماعی)، مذهبی (با گویه های 8- 18- 19- 22- 23- 24- 25پرسشنامه مشارکت اجتماعی) و علمی(با گویه های 9- 10- 12- 13- 17- 20 پرسشنامه مشارکت اجتماعی) سنجیده شده است.
مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی
منظور از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی در این پژوهش امتیازاتی است که مدیران درپاسخ به سؤال های مربوط به مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی پرسشنامه (سؤال های 6- 12- 14- 23- 24- 26- 41- 44- 45- 46- 47- 48- 51- 52- 53-57 بخش دوم پرسشنامه) بدست آورده اند.
مهارت های مدیریت تنوع زبانی
منظور از مهارت های مدیریت تنوع زبانی در این پژوهش امتیازاتی است که مدیران درپاسخ به سؤال های مربوط به مهارت های مدیریت تنوع زبانی پرسشنامه (سؤال های 17- 18- 19- 20- 21- 22- 27- 28- 29- 49- 50 بخش دوم پرسشنامه) بدست آورده اند.