از آن‌جا که سنت ابتلاء در همه زمان‌ها و مکان‌ها جاری می‌باشد و نیز در کتاب‌های اخلاقی بر تزکیه اخلاقی تاکید بسیار شده است؛ لازم است که این موضوع در کتاب و سنت بررسی گردد و پژوهش‌های دقیق و همه سویه نسبت به آن انجام گیرد. شناخت آثار ترتبیتی ابتلاء بر تزکیه اخلاقی و اثری که تزکیه اخلاقی در برخورد با ابتلائات و آزمایش‌های الهی و موفقیت در آن‌ها دارد، هدف این پژوهش است، چرا که آزمون الهی همه ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی همگی در معرض آزمون الهی هستند، بنابراین لازم است که این سنت الهی و آثار آن را بشناسیم تا با این شناخت قوانین ثابت جاری بر هستی و آثار مترتب بر آن بتوانیم بیش از پیش برنامه زندگی خود را خدایی کنیم و از این قوانین در جهت سعادت دنیایی و اخروی خود و سایر انسان‌ها بهره بگیریم.
1-4. پرسش‌های تحقیق
1-4-1. سوال اصلی
تاثیر متقابل ابتلاء و تزکیه اخلاقی بر یکدیگر چیست؟
1-4-2. سوالات فرعی
1- تعریف ابتلاء و جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن چیست؟
2- تعریف تزکیه اخلاقی جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن کدام است؟
3- ارتباط ابتلاء با شر چیست؟
4- مسئله شرور چگونه قابل توجیه است؟
1-5. فرضیه‌های تحقیق
میان ابتلا و تزکیه اخلاقی رابطه‌ای دوسویه برقرار است و هرکدام بر دیگری اثرگذار است.
1- ابتلاء در اصطلاح به معنای امتحان و آزمایش کردن است. ابتلاء سنّت دائمی و فراگیر است. هدف ابتلاء کمال انسانی و قرب الهی می‌باشد.
2- تزکیه در اصطلاح علم اخلاق عبارت از پاک کردن و پیراستن نفس از نقایص و صفات رذیله و آراستن آن به صفات پسندیده و کمالات نفسانیه است.. تزکیه هدف بعثت انبیاء است و نیز رستگاری در گرو تزکیه است بنابراین تزکیه جایگاه مهمی در همه ادیان خصوصاً دین اسلام دارد. عوامل متعددی برای تزکیه اخلاقی در دین اسلام وجود دارد که می‌توان از تکالیف شرعی به عنوان نمونه نام برد. مهم‌ترین اثر تزکیه اخلاقی رستگاری است.
3- برخی از دانشمندان غربی ابتلا را مساوی با شر می‌دانند. اینان وجود شرور در عالم را دستاویز انکار خدا و یا یکی از صفاتش، می‌کنند.
4- هیچ شری، در عالم وجود ندارد، عدم‌ها و نیستی‌ها به نوبه خود مقدمه هستی‌ها و خیرات و کمالات‌اند، شرور به نوبه خود مقدمه و پله تکامل اند.
1-6. روش تحقیق
1-6-1. نوع روش تحقیق
این پژوهش توصیفی و به لحاظ نگرش بنیادی و نظری می‌باشد و همچنین توسعه محور است.
1-6-2. روش گرد آوری اطلاعات
جمع آوری مطالب و اطلاعات آن بر اساس روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است.
1-6-3. ابزار گردآوری اطلاعات