۱-۶ پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۸
فصل دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱ ساختارگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۱ باستان شناسیِ ساختار از آغاز تا امروز…………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲ ظهور ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
 
چشم انداز فلسفی ساختارگرایی………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۴ متفکران ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۴-۱ فردینان دو سوسور……………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۴-۲ کلود لوی استروس…………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۴-۳ رولان بارت……………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۴-۴ تزوتان تودوروف……………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲- ۵ گذر از ساختارگرایی به سوی پسا ساختارگرایی ……………………………………………………………………………۲۵
فصل سوم:روایت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۱ جهان بی روایت؛ ممکن یا ناممکن؟…………………………………………………………………………………………………۲۸
۳-۲ اَشکال اولیه روایت…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۳ روایت؛ چند تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۴ نظریه های روایت……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۵ ویژگی های روایت …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶ عناصر روایت …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۷ روایت در گذر زمان …………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۷-۱ جهان کلاسیک و روایت کلاسیک………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۷-۲ جهان مدرن و روایت مدرن…………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۷-۳ جهان پست مدرن و روایت پست مدرن…………………………………………………………………………………۵۳
۳-۸ رویدادهای روایی؛ گذشته و حال ……………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۹ پیکر بندی ساختار روایت…………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۱۰ زاویه دید/ نظرگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۱۱ کانونی سازی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
فصل چهارم: بوطیقای جاناتان کالر ……………………………………………………………………………………………………….۵۹
۴-۱ بوطیقا و ارسطو…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۲ بوطیقا؛ امروز ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۳ بوطیقای ساختار گرا ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۵ بوطیقا؛ جاناتان کالر………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۶ روایت از دیدگاه کالر…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۷ کالر؛ سطوح واقعی نمایی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
فصل پنجم: بررسی آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده از نگاه جاناتان کالر……………………………………۷۸