پیاده روی، ویژگیهای

دانلود پایان نامه

فضاهای مسیر مسافران خروجی
فضاهای مسیر مسافران ورودی
فضاهای عملیاتی
فضاهای اداری
فضاهای تأسیساتی
هرکدام از فضاهای فوق علاوه بر ویژگیهای عملکردی از لحاظ کنترل های امنیتی و از لحاظ تأسیسات گوناگون مکانیکی والکتریکی نیز تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
کنترل امنیتی به چند قلمرو تفکیک می شود:
فضاهای تحت کنترل امنیتی عمومی
فضاهای تحت کنترل گمرکی
فضاهای تحت کنترل گذرنامه
فضاهای کاملاً کنترل شده (سایت اینترنتی فرودگاه امام خمینی[ikia.airport.ir] ، 21/2/1392،معرفی فرودگاه)
5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی:
دسترسی از شبکه ترافیک زمینی:
با تفکیک ترازهای مربوط به مسافران ورودی و خروجی درساختمان پایانه، این امکان میسر شده است که این تفکیک برای حوزه ترافیک زمینی نیز در نظر گرفته شود. به این معنی که مسافران خروجی و مشایعین با استفاده از پل هوایی که در مجاورت ساختمان اصلی احداث شده است از وسیله نقلیه پیاده شده و از طریق معبر کوچک سر پوشیده ای وارد تراز 8.00+ گردند. این پل هوایی از جاده اصلی شریانی منشعب شده و به ترافیک بزرگراهای طرفین فرودگاه متصل میشود.
در مسیر این پل جهت توقف کوتاه مدت اتومبیل شخصی و تاکسی و یا اتوبوس فقط برای پیاده نمودن مسافر مکان لازم پیش بینی شده است . جاده مسافران ورودی و مستقبلین آنان نیز در تراز 0.00 قرار دارد. این جاده به موازات پل هوایی می باشد و سطح زیر پل را پیاده روی وسیعی تشکیل می دهد که در خدمت مسافران ورودی و مستقبلین قرار دارد.
در این میان نحوه ارتباط ساختمان پایانه با شبکه ترافیک زمینی علاوه بر ایجاد حرکت روان و ساده، نقش بزرگی در شکل دهی کالبد ساختمان پایانه ایفا می نماید .ارتباط با محوطه پارکینگها نیز از طریق آسانسورهای مستقر در ورودیهای ساختمان پایانه و پله های طرفین مهیا میگردد .
کنترل امنیتی:
جهت رفاه حال مشایعین و مستقبلین صرفاٌ مسافر و بار آن قبل از ورود به محوطه تحویل بار با دستگاههای X- ray و فلز یاب کنترل میشوند و سایرین می توانند بدون هیچ کنترلی وارد و یا خارج شوند.
سالن عمومی مسافران خروجی:
مسافران خروجی از طریق این سالن که در تراز 8.00+ قرار دارد وارد پایانه میشوند و سریعاً می توانند وارد محوطه تحویل بار و قسمت کنترل گمرک شوند. این سالن با سالن مسافران ورودی در تراز 00/0 ± ارتباط مستقیم دارد.
کنترل گمرک مسافران خروجی:
این قسمت مرزی است که مسافران و مشایعین را از هم جدا می کند. این جدا سازی با استفاده از پارتیشن شیشه ای پاسپورت صورت می گیرد و ماموران بازرسی بلیط در این بخش قرار می گیرند .میزهای ارزیابی و دفاتر و ادارات مربوطه نیز در این قسمت قرار دارند. لازم به ذکر است جهت رفاه حال مسافران بصورت رندوم و اتفاقی برخی از مسافرین توسط گمرک کنترل می شوند و اغلب مسافرین بدون کنترل گمرک خروجی می توانند بار خود را تحویل دهند.
محوطه تحویل بار: