فضاهای مسیر مسافران خروجی
فضاهای مسیر مسافران ورودی
فضاهای عملیاتی
فضاهای اداری
فضاهای تأسیساتی
هرکدام از فضاهای فوق علاوه بر ویژگیهای عملکردی از لحاظ کنترل های امنیتی و از لحاظ تأسیسات گوناگون مکانیکی والکتریکی نیز تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
کنترل امنیتی به چند قلمرو تفکیک می شود:
فضاهای تحت کنترل امنیتی عمومی
فضاهای تحت کنترل گمرکی
فضاهای تحت کنترل گذرنامه
فضاهای کاملاً کنترل شده (سایت اینترنتی فرودگاه امام خمینی[ikia.airport.ir] ، 21/2/1392،معرفی فرودگاه)
5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی:
دسترسی از شبکه ترافیک زمینی:
با تفکیک ترازهای مربوط به مسافران ورودی و خروجی درساختمان پایانه، این امکان میسر شده است که این تفکیک برای حوزه ترافیک زمینی نیز در نظر گرفته شود. به این معنی که مسافران خروجی و مشایعین با استفاده از پل هوایی که در مجاورت ساختمان اصلی احداث شده است از وسیله نقلیه پیاده شده و از طریق معبر کوچک سر پوشیده ای وارد تراز 8.00+ گردند. این پل هوایی از جاده اصلی شریانی منشعب شده و به ترافیک بزرگراهای طرفین فرودگاه متصل میشود.
در مسیر این پل جهت توقف کوتاه مدت اتومبیل شخصی و تاکسی و یا اتوبوس فقط برای پیاده نمودن مسافر مکان لازم پیش بینی شده است . جاده مسافران ورودی و مستقبلین آنان نیز در تراز 0.00 قرار دارد. این جاده به موازات پل هوایی می باشد و سطح زیر پل را پیاده روی وسیعی تشکیل می دهد که در خدمت مسافران ورودی و مستقبلین قرار دارد.
در این میان نحوه ارتباط ساختمان پایانه با شبکه ترافیک زمینی علاوه بر ایجاد حرکت روان و ساده، نقش بزرگی در شکل دهی کالبد ساختمان پایانه ایفا می نماید .ارتباط با محوطه پارکینگها نیز از طریق آسانسورهای مستقر در ورودیهای ساختمان پایانه و پله های طرفین مهیا میگردد .
کنترل امنیتی:
جهت رفاه حال مشایعین و مستقبلین صرفاٌ مسافر و بار آن قبل از ورود به محوطه تحویل بار با دستگاههای X- ray و فلز یاب کنترل میشوند و سایرین می توانند بدون هیچ کنترلی وارد و یا خارج شوند.
سالن عمومی مسافران خروجی:
مسافران خروجی از طریق این سالن که در تراز 8.00+ قرار دارد وارد پایانه میشوند و سریعاً می توانند وارد محوطه تحویل بار و قسمت کنترل گمرک شوند. این سالن با سالن مسافران ورودی در تراز 00/0 ± ارتباط مستقیم دارد.
کنترل گمرک مسافران خروجی:
این قسمت مرزی است که مسافران و مشایعین را از هم جدا می کند. این جدا سازی با استفاده از پارتیشن شیشه ای پاسپورت صورت می گیرد و ماموران بازرسی بلیط در این بخش قرار می گیرند .میزهای ارزیابی و دفاتر و ادارات مربوطه نیز در این قسمت قرار دارند. لازم به ذکر است جهت رفاه حال مسافران بصورت رندوم و اتفاقی برخی از مسافرین توسط گمرک کنترل می شوند و اغلب مسافرین بدون کنترل گمرک خروجی می توانند بار خود را تحویل دهند.
محوطه تحویل بار: