پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

آرامش روانی و عاطفی خانواده
در خانواده هایی که فرزندان احساس امنیت روانی می کنند و پیوسته پدر و مادر را حامی وپشتوانه خود می دانند انرژی‌های روانی آن‌ها برای تحصیل و موفقیت صرف می شود.
نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنها
داشتن دوستان صمیمی، نیکوکار، شاداب، سالم و درسخوان زمینه علمی بودن و به مطالب علمی پرداختن را فراهم می کند. ارتباط با دوستان علمی و تلاشگر، جذب گروه علمی شدن و توانایی های خود را نشان دادن باعث می شود رفتارهای علمی هم شکل بگیرد.
آموزشهای تقویتی
والدین باید این اصل تربیتی را بیاموزند که همه دانش آموزان در یک زمان ثابت به یک سطح یادگیری نمی‌رسند بلکه زمان برای آن‌ها متفاوت است. گاهی لازم است ساعات درسی افزایش یابد و یا استفاده از معلم کمکی، کتاب راهنما، سی دی های آموزشی و حضور در کلاس‌های جبرانی بسیار مناسب و مفید خواهد بود.
انجام منظم تکالیف درسی در منزل
انجام منظم تکالیف، آموخته ها را پایدار می‌کند. بین دانش آموز و مطالب درسی ارتباط شناختی ایجاد می کند. نظم در انجام کارها و آموزش، مغز را برای یادگیری فعالتر می کند و این دانش آموزان درس‌ها را خوب یاد گرفته و پیشرفت می کنند.
آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان
در خانواده هایی که والدین با ویژگی های روانی و شخصیتی فرزندان خود آشنایی دارند و آن‌ها را ارضاء می کنند، تشویق فرزندان و پاداش دهی به موقع، علاقمندی آن‌ها را برای یادگیری بالا برده و موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.
رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس
یک تحقیق نشان می دهد 71% دانش آموزان علت پیشرفت تحصیلی خود را “همدلی معلم” با آن‌ها می دانند. آن‌ها گفته اند ما در کلاس با این معلم راحت بودیم و این راحتی باعث می شد ما مطالب را راحت تر یاد بگیریم. یک معلم مهربان و صمیمی می تواند حتی خلاء عاطفی و روانی دانش آموزان را که با مشکلات خانواده ارتباط دارد پر کند. تشویق زبانی معلم و پاداش دادن او انرژی‌های روانی فرد را فعال کرده و روز به روز پیشرفت تحصیلی و تعادل رفتاری دانش آموز بهتر خواهد شد( علیزاده کوزه کنان،1387).
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
به دلیل جمع آوری اطلاعات برای اصلاح برنامه ها و روش های آموزشی ، حصول اطمینان از تحقق یادگیری در دانش آموزان برای ارتقا به پایه یا دوره ی تحصیلی بالاتر ، اصلاح فرایند یاددهی و یادگیری، ایجاد مهارت، خودارزیابی به صورت فردی و گروهی شناخت استعدادها و علایق دانش آموزان، تعمیق یادگیری در فراگیران، شناخت نقاط ضعف فراگیر، برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های جبرانی و تقویتی برای دانش آموزان ضعیف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی صورت می گیرد.
حشمتی و پاشا شریفی(1371) انواع کتاب هایی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان بخش قابل توجهی از مواد آموزشی مورد نیاز دانش آموزان به شمار می روند. در عین حال نباید این نکته را فراموش کرد که آموزش و ارزشیابی از یکدیگر جدا نیستند و هر جا یکی از آن ها حضور دارد، باید به دنبال حضور دیگری گشت. در فرایند ارزشیابی، مفاهیم متعددی وجود دارند که «ابزارهای اندازه گیری دقیق» یک از آن هاست. آزمون یکی از انواع ابزارهای اندازه گیری به شمار می رود. آزمون، از جمله ابزارهای کارای دبیران برای ارزشیابی از آموخته ها و میزان یادگیری دانش آموزان است. شکل گیری آزمون خوب، بر پایه ی سؤال های خوب صورت می گیرد. کتاب های سنجش به طور کلی بر دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول کتاب هایی هستند که اصول و مبانی نظری را مطرح می کنند و هدف آن ها آشنا کردن خواننده با مفاهیم دانش نظری و توسعه ی مهارت های آنان در زمینه ی ارزشیابی و کمک به ارتقای کیفیت آموزشی است (محتوای این کتاب ها به اصول و قواعد آزمون سازی و تهیه ی آزمون های پیشرفت تحصیلی و کاربرد آن ها توجه دارد. دسته ی دوم کتاب هایی هستند که سؤال و تمرین، ساختار کلی آن ها را تشکیل می دهد و به دنبال ایجاد چیرگی فراگیر در یادگیری اهداف آموزشی هستند و معمولاً به لحاظ مخاطب، اهداف آموزشی، رویکردهای برنامه ی درسی، هدف امتحان از تنوع زیادی برخوردارند. هدف غایی هر دو دسته، کمک به بهبود کیفیت آموزش است، ولی می توان هداف فرعی دیگری بر آن ها مترتبط دانست. چنانچه کتاب های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بدون توجه به هدف نهایی خود و تنها مبتنی بر یکی از اهداف جزئی زیر و با تأکید بیش از حد بر اهداف جزیی تدوین شوند، از هدف و مسیر اصلی خود دور افتاده و ثمربخشی خود را از دست میدهند. هدف از تولید این کتاب ها مختلف است .
حشمتی و پاشا شریفی(1371) کتاب های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با هدف استفاده ی معلم و یا دانش آموز تولید می شوند و می توان آن ها را در دو گروه کلی طبقه بندی کرد.
1. کتاب های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای معلم: هدف این کتاب ها، آشنا ساختن معلمان با اصول علمی سنجش و ارزشیابی از آموخته های فراگیران است. از مصادیق این نوع کتاب ها میتوان به کتاب هایی مانند: «اصول ارزشیابی از فراگیران و شیوه های آن» اشاره کرد.
2. کتاب های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان یا کتاب های خودسنجی: این کتاب ها شامل مجموعه آزمون ها و رهنمودهایی است که براساس اهداف جزیی آموزشی (انتظارات عملکردی) در حوزهی شناختی، مهارتی و یا بعضاً نگرشی (در یک پایه ی تحصیلی و برای یک موضوع خاص) و به منظور تحکیم یادگیری، تعمیق آگاهی دانش آموز از میزان آموخته های خویش و افزایش مهارت در پاسخگویی به سؤالات تهیه شده اند. انواع کتاب های تست خودآزمایی، کار و تمرین از جمله مصادیق این نوع از کتاب هاست.
ویژگیهای مطلوب در تألیف کتاب های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برخی از ویژگی های مطلوب و اختصاصی کتاب های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت اند از
– اجتناب از تک بعدی بودن: به کارگیری تنها یکی از موارد زیر به تک بعدی شدن و کاهش کیفیت آموزشی کتاب ها منتهی می شود.
– پرهیز از سؤالهای تکراری: کتاب هایی که در بازار با عنوان نمونه ی سؤالات امتحانی سال های گذشته و یا از این قبیل به چاپ رسیده است. عموماً از این نوع کتاب ها هستند. تأکید بر حافظ مداری از ویژگی های این نوع کتاب ها میباشد.
-همراهی ارزشیابی و آموزش در کنار یکدیگر: همواره میباید خلاصه ی درس، نکات مهم و اهداف آموزشی در کتاب ارائه شود و ، به تحکیم و تثبیت آموخته های سپس با طرح سؤال های مناسب و متنوع فراگیران در هر موضوع و هدف آموزشی جزئی و کلی پرداخت.
-سعی در پرهیز از ارائه ی مستقیم پاسخ سؤال ها: با ارائه ی پاسخ به سؤال های ارائه شده، کتاب شکل حلال مسائل به خود می گیرد و جنبه ی آموزشی خود را از دست می دهد. کتاب های ارزشیابی باید تقویت قوهی تفکر و حل خلاق مسائل را دنبال کنند.
-دقت در طراحی سؤال ها و اطمینان از وجود پاسخ درست: همواره باید اصول و طراحی آزمون ها را به خاطر داشت و براساس آنه ا به طراحی و تدوین سؤال پرداخت.
-تأکید بر طراحی انواع سؤال های بازپاسخ و بسته پاسخ و آزمون های عملکردی.