مبحث اول : میانجیگری پلیس ۸۰
گفتار اول : نقش ، اهمیت و مشکلات پلیس در میانجیگری ۸۰
بند اول : نقش و اهمیت پلیس در میانجیگری ۸۱
بند دوم : مشکلات پلیس در میانجیگری ۸۳
گفتار دوم : دفتر مدد کاری اجتماعی در پاسگاههای پلیس ۸۴
بند اول : تاریخچه تشکیل و وظائف دفاتر مدد کاری اجتماعی ۸۴
بند دوم : فرایند ارائه مدد کاری و میانجیگری ۸۷
مبحث دوم : حمایت پلیس از بزهدیگان خاص ۸۸
گفتار اول : تعامل پلیس با اطفال بزه دیده ۸۸
گفتار دوم : تعامل پلیس با زنان بزه دیده ۹۳
بند اول : زنان بزه دیده در محیط خانه ۹۶
بند دوم : زنان بزه دیده از خشونت های خارجی ۱۰۲
بند سوم : بهره گیری از نیروی زن پلیس ۱۰۵
گفتار سوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان سالمند و معلول ۱۱۴
بند اول : تعامل پلیس با بزه دیدهگان سالمند ۱۱۴
بند دوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان معلول ۱۱۷
نتیجه و پیشنهادها ۱۲۲
الف : نتیجه ها ۱۲۲
ب : پیشنهادها ۱۲۳
منابع وماخذ ۱۲۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
الف: منابع فارسی ۱۲۵
۱-کتابها ۱۲۵
۲-مقالات ۱۲۷
۳-پایان نامهها ۱۲۷
ب: پایگاههای اینترنتی ۱۲۸
چکیده انگلیسی
چکیده
‏راهکارهای حمایت از بزه‏دیدگان در اسلام و اسناد بین‏الملل ، از مباحث جدید حقوق جزاست که روش‏های حمایت از قربانیان جرم ، به ویژه جرایم قتل عمد و شبه‏عمد را بیان می‏کند. نگرش کلی آن حمایت از بزه‏دیدگان ، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارت‏های مادی و معنوی آنهاست.
در اثر ارتکاب جرم ، آسیبهای مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزهدیدگان و بستگان آنان میشود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزهدیدگان میتواند در کاهش آسیبهای آنان مؤثر واقع شود. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزهدیدگان به آن مراجعه میکنند ، در کاهش آسیبها و خسارات و تأمین نیازها و خواستههای آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. نوع عملکرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پلیس میتواند آسیبهای ناشی از جرم را برای بزهدیده کاهش داده و یا برعکس ، آنها را تشدید کند بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت چنین نقشی برای پلیس ، جنبههای گوناگون این تعامل بررسی شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزهدیده مورد بررسی قرار میگیرد. منظور از بهبود تعامل پلیس با بزهدیده ، هر اقدام ، تدبیر و رفتاری که از ناحیه پلیس در جهت کاهش آلام و دردهای روحی بزهدیده ، جبران خسارات مادی و معنوی او ، برگرداندن مال بزهدیده و نیز احقاق حق سریعتر و بهتر بزهدیده است و همچنین چالشهای و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.
واژه های کلیدی: پلیس ، بزهدیده ، بزهدیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل
مقدمه
الف: بیان موضوع
توجه به بزهدیده به عنوان فردی که در نتیجه وقوع جرم متحمل آسیبهای جانی ، مادی ، روانی و معنوی
میشود ، امری مهم و ضروری به نظر میرسد. تا این تاریخ نظریهپردازان از توجه به بزهدیده غافل بودند. بزهدیده شناسی دو دیدگاه متفاوت دارد. در دیدگاه اول بزهدیده به عنوان عامل وقوع پدیده جنایی تلقی میشود. در دیدگاه دوم بزهدیده فردی است که در نتیجه وقوع جرم متحمل آسیبهای جانی ، مالی ، روحی و معنوی شده است. در این شاخه تلاش میشود که در حداقل زمان ممکن حمایتهای مادی و معنوی برای بزهدیده فراهم شود. حمایت از بزهدیده در این شاخه از بزهدیده شناسی دارای مبانی اخلاقی و انتفاعی است. از منظر اخلاقی، اخلاق ایجاب میکند شخصی که در نتیجه وقوع جرم بزهدیده شده است ، صرف نظر از تقصیر وی در وقوع جرم، از حمایتهای مادی و معنوی برخوردار شود. از منظر منفعتگرایی ، حمایت از بزهدیده مانع از تکرار بزهدیدگی وی در آینده است. این امر به نوبه خود از وقوع جرم در آینده و افزایش بار نظام عدالت کیفری میکاهد. که این امر نشانهی انتظارات بالا از نیروی پلیس در چگونگی برخورد با این موضوع را درپی دارد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد تعامل بیشتر پلیس با بزهدیدگان میتواند به خواستههای آنان که عبارتست از: احترام به بزهدیده ، سرعت در رسیدگی به کار بزهدیده ، دقت در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده ، حمایت از حقوق بزهدیده ، حضور سریعتر پلیس در صحنه جرم ، سهولت در دسترسی بزهدیده به پلیس ، شناسایی و دستگیری متهم و تأمین امنیت بزه دیده جامعه عمل بپوشاند و به آنها در چگونگی تحمل این امر (بزهدیدگی) کمک کند.
ب: سؤالات تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.