میتواند با اطمینان و بهگونهای مؤثر با بزهدیدگان صحبت کرده و به آنان در غلبه کردن بر این آسیب روانی کمک کند
میتواند اختلالهای فشار روانی پس آسیب را در بزهدیدگان تشخیص داده و میداند بزهدیدگان را برای کمک تخصصی به کجا ارجاع دهد
از آسیبهای دومین واردشده به بزهدیدگان که از نظام عدالت کیفری و جامعه ناشی شده آگاه است
از تأثیرهای پردامنه بزهدیدگی دومین آگاه است
از فرآیند بهبودی پس از بحران و اهمیت نقش پلیس در همدردی ، برآورده کردن نیازهای مربوط به ایمنی و امنیت ، آسان کردن ابراز و تأیید و پیشبینی و آماده سازی آگاه است[۶۱].
ت- آموزش در زمینه همدردی کردن با بزهدیدگان: پیامد اصلی آموزش در این حوزه آن است که مأمور پلیس باید بتواند رابطهای دوستانه برقرار کرده و با بزهدیدگان همدردی کند. این آموزش باید تضمین کند که پلیس
نقش اساسی کارکنان پلیس را به منزله مداخلهکنندگان در بحران میپذیرد
میتواند بزهدیدگان را در آرامش قرار دهد
شگردهای ویژه مصاحبه با بزهدیدگانی را که آسیب روانی دیدهاند، میشناسد
میتواند رابطه دوستانهای با بزهدیده یا بزهدیدگان برقرار کند
مهارتهای کافی در زمینه گوش دادن را به دست میآورد
از پرسشهای باز و بسته و پرسشهای مناسب دیگر استفاده میکند
زبان بدن مناسب و غیرتهدیدآمیز استفاده میکند
زبان و نگرشهای غیرتبعیضآمیزی را نسبت به بزهدیدگان به کار میبرد
از نظر فرهنگی نسبت به بزهدیدگان حساسیت و توجه دارد
نسبت به دیگران از داوری پرهیز میکند
میتواند از رهگذر رفتار و اعمال شایسته ، نسبت به بزهدیدگان همدردی نشان دهد
میتواند زبان بدن را برای دیگران تفسیر کند
میتواند به محرمانگی اطلاعات داده شده احترام بگذارد
ج- آموزش در زمینه کمک به بزهدیدگان: پیامد اصلی آموزش در این حوزه آن است که مأمور پلیس میتواند از رهگذر قرار دادن افراد در تماس با گروههای حمایتی مناسب ، ارائه اطلاعات به آنان و کمک به آنان در مقابله با تأثیر بزهدیدگی ، به افراد در مقابله با بزهدیده شدن کمک کند. این آموزش باید تضمین کند که پلیس
میتواند بزهدیدگان را به گروههای حمایتی مناسب محلی ارجاع دهد
از مسئولیت نیروهای پلیس در کمک به بزهدیدگان در زمینه غذا ، لباس و حمل و نقل آگاه است
بزهدیدگان را از روند تحقیقات انجام شده در مورد شکایتشان آگاه نگه میدارد
بزهدیدگان را از فرآیندهای عدالت آگاه نگه میدارد
میتواند بررسی صحنه جرم را به شیوهای انجام دهد که آسیب روانی و آسیب دومین وارد شده به بزهدیده را کاهش دهد
میتواند بزهدیدگان را به اندازه کافی برای معاینه پزشکی و دیگر معاینهها آماده کند ، به گونهای که آسیبروانی و آسیب دومین متحمل شده را کاهش دهد
میتواند برای کمک به بزهدیده جهت پرهیز از بزهدیدگی دوباره ، ابزار پیشگیری از جرم را برای وی فراهم کند
میتواند به متخصصان پزشکی و دیگر متخصصان مشاوره دهد که هنگام پرداختن به بزهدیدگان چگونه آسیبروانی را کاهش دهند
به بزهدیدگان در تهیه و ارائه دلیل به دادگاه کمک میکند
میتواند در خصوص طرحهای پرداخت غرامت و درخواست بیمه ، مشاوره درست و مناسب به بزهدیدگان ارائه کند
میتواند در صورت ضرورت ترتیب میانجیگری میان بزهدیده و مجرم را بدهد
د-آموزش در زمینه تشریفات مربوط به اداره پلیس: رای حوزههای اصلی تعامل میان پلیس و بزهدیدگان ، تشریفات و رهکردهایی را باید اتخاذ کرد. اینها را باید در آموزش مناسب گنجاند و بر اجرای آنها نظارت کرد که
در برخورد آغازین پلیس با بزهدیده به مکالمه بزهدیدگان اهمیت داده میشود
از ایجاد ناراحتی برای بزهدیدگان پرهیز میکنند برای نمونه از بزهدیده نمیخواهند که شخصاً به کلانتری بیاید ، بلکه ترتیبی میدهند تا گشت پلیس به سرعت به آن جا اعزام شود
جز برای به دست آوردن اطلاعات کافی از بزهدیده بازجویی نمیکنند
شیوهای آرام و بیطرفانه دارند
بزهدیده را تشویق میکنند تا به شیوه خاص خود صحبت کند
تضمین میکنند که هیچ وعدهای ندهند که نتوانند آن را برآورده کنند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.