از بزهدیده به دلیل کمک خواستن از پلیس سپاسگزاری میکنند
نخستین مأمور پلیسی که به صحنه جرم وارد میشود ، باید تضمین کند که دیگر مأموران پلیس گمارده شده برای آن پرونده ، از کل محتوای آنچه وی شنیده است آگاه میشوند تا از تکرار آن پرسشها برای بزهدیدگان پرهیز شود[۶۲].
بند اول: منشور اخلاقی پلیس
الف-ویژگیهای اخلاقی پلیس: در مورد اخلاق و رفتار پلیس ، نحوه گفتگو و رفتار با مراجعان به کلانتریها و پاسگاهها ، نحوه رفتار پلیس در حین رسیدگی به درخواست و یا شکایات بزهدیدگان و نیز رفتار مأموران گشت انتظامی ، آموزشهای گوناگونی در دورههای مختلف آموزش ، از جمله در دورههای استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریها و پاسگاهها به آنان داده میشود. در غیر این صورت ، بزهدیدگان به روشهای انتقام خصوصی روی خواهند آورد که در آن صورت مشکلات پلیس دو چندان خواهد شد. مأموران باید با رضایت خاطر کامل به بزهدیدگان خدمات بدهند و مشکلات روزمره خانوادگی ، شغلی و… را در گفتار و رفتار خود دخیل نکنند و مأموران پلیس باید بدانند که آنچه برای آنان ممکن است تنها یک پرونده از میان پروندههای بسیار باشد ، اغلب برای بزهدیده اهمیتی اساسی دارد. احترام و شأن انسانی اساسی قائل شدن برای بزهدیده میتواند سودهای بسیاری به بار آورد. این مسئله به بزهدیده اطمینان خاطر میدهد که عدالت اجرا میشود[۶۳]. اجتماع بزهدیدگی را به طورکلی محکوم میکند و این امر برای بزهدیده مهم است. گفتن این سخن که بهبودی بزهدیده ، مسئلهای اساسی است. در عین حال ، رفتار با بزهدیدگان به شیوهای محترمانه ، اغلب موجب تمایل گستردهتر آنان برای ارائه کمک در فرآیند تحقیق و فرآیند قضایی خواهد شد[۶۴].
ویژگیهای اخلاقی عمومی پلیس ، یعنی ویژگیهای اخلاقیای که هر یک از مأموران پلیس در انجام مأموریتها و وظایف خویش در برابر هر یک از مراجعان اعم از بزهدیدگان و بستگان آنان و سایر افراد باید داشته باشند شامل:
درستکاری و صداقت در قول و عمل در تنظیم صورت جلسات
پاسخگو بودن مأموران پلیس در زمینه فعالیتها و قصوراتشان
رعایت ترتیبات قانونی و قاطعیت در اجرای قانون
رعایت ادب و احترام در برخورد با مراجعان
رعایت برابری و عدم تبعیض در برخورد با بزهدیدگان
رازداری نسبت به اسرار بزهدیدگان و بستگان آنان ، به ویژه این که بزهدیدگان با اطمینان کامل ، هر آنچه را در کشف جرم و شناسایی بزهکاران ممکن است مؤثر باشد ، بیمحابا اظهار میکنند
به چالش کشاندن تخلفات و رفتارهای نامناسب همکاران(امر به معروف و نهی از منکر)
احترام به باورها و سنتهای مراجعان ، به ویژه بزهدیدگان
عدم سوءاستفاده از قدرت
خوش رفتاری ، عطوفت و مهربانی با شهروندان به ویژه با بزهدیدگان
خویشتنداری در حین اجرای مأموریت
امانتداری در انجام مأموریت
داشتن عزت و مناعت طبع و نفوذناپذیری در مقابل پیشنهادها و سفارشهای خلاف مقررات
شهامت اخلاقی و انتقادپذیری
داشتن شجاعت و روحیه فداکاری و ایثار در انجام مأموریت
دارا بودن تعادل روانی و روحی در رفتار
عقلانیت و هوشمندی در برنامهریزی و انجام مأموریت
قاطعیت و سختگیری در مقابل مجرمان
رعایت عفت و پاکدامنی اخلاقی در لغزشگاهها و پرتگاههای انجام مأموریت
برخورداری از رویه انصاف و عدالت طلبی در داوری و قضاوت حین انجام مأموریت
عدم سوءاستفاده از موقعیتها و فرصتهای شغلی
داشتن نظم و انضباط کاری
آراستگی و پاکیزه بودن بدن و لباس
داشتن بدنی خوشبو و معطر
داشتن ورع و تقوی
حقطلبی و دفاع از مظلوم
عشق و علاقه به کار پلیسی و خدمت به مردم
پرهیز از ظلم به مردم به ویژه اقشار ضعیف و فقیر جامعه
حقگویی و حقنویسی در تحقیقات و گزارشها
ب-منشور اخلاقی پلیس: بر اساس استانداردسازی و تعادل رفتار کارکنان کلانتریها که از سوی معاونت آموزش ناجا منتشر شده ، منشور اخلاقی پلیس به شرح ذیل است:
برای دفاع از اسلام و آرمانهای انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکنم
در تمام طول حیات سازمانی خویش ، رهکردهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و نیز فرامین فرمانده معظم کل قوا را سرلوحه عمل خویش قرار دهم
دستورها ، اوامر و رهکردهای فرماندهان خویش را جامه عمل بپوشانم و برای تقویت و بسط نظام سلسله مراتب سازمان ، بیش از پیش تلاش کنم

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.