کشورهای توسعه یافته، فعالیت های اقتصادی

1-2-2-2 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری
نتایج مطالعات بیانگر این واقعیت است که به دلیل ضعف بنیه مالی در اکثر موارد برای سرمایه گذاری در ساخت هتل ها، فروشگاه های بزرگ و سایر زیربناهای مورد نیاز گردشگری ساکنان غیربومی یا خارجی وارد صحنه شده و اقدام به سرمایه گذاری می کنند و حتی اجناس مورد نیاز گردشگران را از سایر مناطق به آنجا وارد می کنند (تسوم، 2001: 239). کینگ و همکارانش از بعد دیگر نیز به بررسی دیدگاه ساکنین پرداختند؛ آن ها معتقدند کسانی که از فعالیت های گردشگری منافع شخصی کسب می کنند آن را خیلی مثبت ارزیابی می نمایند، اما کسانی که منافع شخصی عایدشان نمی شود نگرشی منفی به آن دارند (کینگ و همکاران، 1993: 445).
مک انیتریر (1993) نیز در بخش های مختلف کتاب خود، جنبه هایی از تأثیرات منفی اقتصادی گردشگری یاد کرده است که در یک جمع بندی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تمرکز بیش از حد فعالیت های گردشگری در یک شهر ممکن است منجر به نابودی یا زوال سایر فعالیت های اقتصادی شود و عدم تعادل را به وجود آورد.
گردشگری ممکن است شاغلین بخش های دیگر اقتصادی را به صورت پاره وقت به خود جذب کند. بنابراین گاه در برخی جوامع نقش کمی در کاهش بیکاری به صورت کلی خواهد داشت.
در میان تأثیرات منفی گردشگری بر ابعاد اقتصادی، باید تأثیرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری را در نظر قرار داد در زیر برخی از موارد آورده می شود:
– سرمایه گذاری در گردشگری شهری موجب توسعه سایر بخش ها نیز می شود. به عنوان نمونه بهبود خدمات محلی مانند شبکه ارتباطی و برق با گردشگری در ارتباط است.
– افزایش صادرات پنهان
– افزایش درآمد دولت از بابت مالیات
– افزایش ارزش املاک برای مالکین اراضی و املاک واقع در مناطق محروم (هارسل، 1994).
2-2-2-2 اثرات اجتماعی توسعه گردشگری
تأثیرات منفی اجتماعی گردشگری، در دهه های گذشته به ویژه از انتهای دهه 1960 ، بعد از شکل گیری پدیده گردشگری انبوه ایجاد شد. استدلال این جریان های فکری این بود که پدیده گردشگری شکل جدیدی از امپریالیسم محسوب می شود که منجر به اضمحلال فرهنگی– اجتماعی و ارزش ها و باورهای سنتی جوامع میزبان می شود و ارمغانی جز انواع بحران های اجتماعی و تبلیغ مصرف گرایی ندارد (گی، 1994). ولی رشد و توسعه سریع صنعت گردشگری، و به موازات آن شکل گیری سازمان های مختلف بین المللی، ملی، غیردولتی و غیرانتفاعی از یک طرف و توسعه تحقیقات گردشگری در قالب پژوهش های علمی و رشته های جدید دانشگاهی از طرف دیگر، تمایلات ضد گردشگری را بسیار کم رنگ نمود (هانسن، 2002).
گی نیز درباره اثرات مثبت اجتماعی توسعه گردشگری چنین می نویسد (گی، 1994):
– تشدید علاقه به رونق حیات زبان محلی و کاربرد بیشتر این زبان.
– افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان.
مک اینتریر نیز از اثرات گردشگری فرهنگی، افزایش احترام به جامعه محلی را بسیار مهم بر می شمارد (مک اینتریر، 1994)
«گردشگری فرهنگی احترام به جامعه محلی را بیشتر نموده و فرصت های لازم برای درک و شناخت بیشتر و برقراری ارتباطات با مردم محلی را در زمینه های گوناگون بهبود می بخشد.»
لی با تأکید بر اثرات منفی اجتماعی توسعه گردشگری شهری به موارد زیر اشاره می کند با توزیع نا برابر درآمدهای حاصل از گردشگری، کسانی که دارای توان سرمایه گذاری در این صنعت هستند، نسبت به سایر افراد شهر میزبان در موقعیت بهتری قرار می گیرند و می توانند از فرصت های پیش آمده بهتر یا بیشتر بهره برداری کنند (عدم برابری و عدالت) (لی، 1998).
3-2-2-2 اثرات محیطی توسعه گردشگری
مجموعه اثراتی که توسعه گردشگری در محیط از خود به جای می گذارد را کولا نتونیو و پوتر با تکمیل تحقیقات پیچ بیان نموده اند که در جدول زیر آورده شده است. این تأثیرات در شش دسته اصلی از کاربری زمین گرفته تا الگوهای اجتماعی و فرهنگی برشمرده شده اند. لازم به ذکر است که این دسته بندی ها در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه یکسان نیستند، به عنوان نمونه، تأثیرات گردشگری بر روی زیرساخت های شهری در شهرهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته که تراکم شهری معقول تری دارند، بیشتر است.
هارسل درباره اثرات مثبت محیطی گردشگری در شهر موارد زیر را بیان می کند:
– توسعه زیرساخت ها
– افزایش آگاهی ساکنین نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی و افزایش حامیان طبیعت و ترویج افکار دوستدار محیط زیست که در نهایت مانع آلودگی و زوال محیط می شود.