کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری

3. حق حیات و بقاء و رشد.
4. رعایت منافع کودکان.
2-9-1-1-اصول زیر بنائی
الف. عدم تبعیض: ‌یکی از نکات اساسی در کنوانسیون تأکید بر برخورداری از حق و حقوق در نظر گرفته آنان می‌باشند. دولت‌ها موظف به فراهم نمودن فرصت‌های برابر برای کودکان و رفع کلیه اشکال تبعیض در مورد آنان می‌باشند. همچنین کنوانسیون در برخورداری از فرصت‌های برابر برای کودکان معلول و کودکانی که در شرایط خاص به سر می‌برند، حق دسترسی به بهداشت و آموزش را مورد توجه قرار می‌دهد. (کنوانسیون حقوق کودک، ماده2).
ب. رعایت منافع کودکان: رعایت منافع کودکان از اهم ملاحظاتی است که درکنوانسیون به‌طور مشخصی به آن اشاره شده و به عنوان یکی از مباحث اصلی است. بر این اساس در کلیه امور و اقدامات، دولت‌ها و خانواده باید منافع کودک را مدنظر قرار دهند. لذا ضروری است که تأثیر کلیه تصمیمات متخذه از سوی نهادهای رفاه اجتماعی و خصوصی، دادگاه‌ها و مقامات اجرایی و تضمینی بر منافع کودک مورد ارزیابی قرار گیرد. رعایت بهتر منافع کودک صرفاً شامل موارد عمومی نخواهد بود بلکه، مؤسسات خصوصی را نیز شامل می‌شود. کنوانسیون اصل رعایت حداکثر منافع کودک را به عنوان‌ یک اصل راهنما مد نظر قرار می‌دهد و تأکید بر رعایت همه منافع کودک است (ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک).
در همین راستا اعلامیه حقوق کودک ضمن شناسایی مسئولیت‌های مشترک والدین در مورد تربیت و رشد کودک و مساعدت دولت به آنان به نحو بارزی بیان می‌دارد که اقدامات و وظایف والدین بایستی به گونه‌ای باشد که اساسی‌ترین منافع عالیه کودک حفظ شود. همچنین در این مورد بر وظایف دولت‌ها تأکید می‌کند و کشورها‌ی متعاهد را به اتخاذ اقدامات قانونی، اجرایی و اجتماعی وآموزشی جهت حمایت از کودکان و حفظ منافع آنان و انطباق قوانین داخلی با کنوانسیون ملزم می‌سازد (ماده 8).
به همین لحاظ در ارتباط با اجرای عدالت در مورد نوجوانان بزه‌کار بر ممنوعیت شکنجه، بازداشت غیر قانونی و اعمال مجازات اعدام نسبت به آنها و حق دسترسی کودک به مشاوره حقوقی تأکید می‌کند (ماده 37 بند الف و د، اعلامیه حقوق کودک)
و به دولت‌ها توصیه می‌کند که در برخورد با مجرم رعایت عدالت را نموده و منافع کودکان را در نظر گیرند (ماده 40 اعلامیه حقوق کودک).
ج. حق حیات، بقاء و رشد: در کنوانسیون حقوق کودک، حق زندگی برای کودکان جزء حقوق ذاتی تلقی شده است و بر وظیفه دولت‌ها در بکارگیری ابزارها وسازوکارهایی اصولی که، بقاء و پیشرفت کودکان را بیش از پیش تضمین می‌کند، تأکید شده است (ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک).
کمیته حقوق کودک بر اتخاذ سازوکارهایی اصولی و اساسی برای این هدف به‌ویژه در کودکان خیابانی، رها شده و فقیر تأکید می‌کند.
د. احترام به دیدگاه‌های کودک: در این مورد فرصتهایی باید فراهم شود تا قادر به شکل دادن عقاید خود باشند و در ضمن بتوانند این عقاید را آزادانه درباره کلیه موضوعاتی که به آنها مربوط می‌شود ابراز نمایند (ماده 12 بند 1 کنوانسیون حقوق کودک).
همچنین حق اقامه دعوا در هر‌یک از مراجع دادرسی، اجرائی و قضایی مربوط به کودکان به‌طور مستقیم و یا ازطریق‌یک نماینده مناسب بایستی توجه شود. (همان. ماده 12، بند2).
2-9-1-2-سایرحقوق اساسی کودکان
الف. حق برخورداری از حمایت : کنوانسیون بر توجه خاص جامعه بین الملل و حمایت همه‌جانبه از کودکان آواره که همراه والدین خود هستند و یا تنها می‌باشند تأکید نموده و از کشور‌های عضو کنوانسیون می‌خواهد که با همکاری سایر سازمان‌های بین‌المللی جهت یافتن والدین این کودکان و حمایت از آنان مساعدت لازم را مبذول دارد (ماده 22 کنوانسیون حقوق کودک).
یکی دیگر از مباحث کنوانسیون مربوط به حضور کودکان در درگیری‌های مسلحانه است در این مورد کنوانسیون بیان می نماید که تمامی کشورها متعهد به کنوانسیون بایستی جهت تضمین عدم شرکت افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات، کلیه اقدامات لازم را به عمل آورند (ماده 38، بند 2، کنوانسیون حقوق کودک).
علاوه بر الزام به عدم استخدام افراد کمتر از 15 سال در مورد استخدام افراد بالای 15 تا 18، افراد بزرگتر‌ها مقدم خواهند بود (همان ماده 28، بند3).
ضمنا دولت‌ها مکلفند به هنگام جنگ‌های مسلحانه جهت تضمین و حمایت، و محافظت از کودکان که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند اقدامات مساعدت را به عمل آورند (همان ماده 38 بند4).
و از دولت‌ها خواسته شده، جهت بهبود وضعیت جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکان آسیب دیده از جنگ، شکنجه، بدرفتاری و استثمار اقدامات مقتضی را اخذ کنند (همان، ماده39).
اعلامیه حقوق کودک در اصولی دیگر نوجوانان و به‌ویژه محروم از آزادی و اجرای عدالت کیفری را مورد بررسی قرار داده و بیان می‌دارد که سن مسئولیت کیفری نباید خیلی پایین ‌در نظر گرفته شود و هیچ کودکی نباید تحت شکنجه و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز قرارگیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان بخشودگی در مورد کودکان زیر 18سال نباید اعمال گردد. (همان ماده 37 بند الف).

                                                    .