کودکان و نوجوانان، سازمان صدا و سیما

الف. دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه
این دفتر به منظور تعیین اولویت‌ها و راهبردها، تنظیم برنامه‌ها، تدوین خط مشی‌ها، ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی به منظور تحقق اهداف این قانون جهت تصویب رئیس قوه قضائیه، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می‌شود. وظایفی که دراین لایحه بر عهده واحد حمایت گذارده شده است عبارتند از:
الف. حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات (مواد 39 و 48 لایحه).
ب. شرکت در تحقیقات در جهت تشکیل پرونده شخصیت و انجام تحقیقات مقدمات (ماده 40 لایحه).
ج. نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادره و پیگیری انجام صحیح و مناسب دستورات (ماده 45 لایحه).
د. ارائه گزارش از چگونگی اجرای حکم (ماده 43 لایحه).
ب. مددکاری اجتماعی بهزیستی
لایحه با وقوف به نقش حساس مددکاران اجتماعی در روند دادرسی کودکان و نوجوانان بزه‌دیده وظایف و اختیاراتی را برای این نهاد پیش‌بینی کرده است:
الف. ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد: «سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر دولتی مرتبط و با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب تیم‌های تخصصی سیار یا مستقر در مناطق و محلات شهرها و یا روستاها با حضور نماینده شهرداری یا دهیاری و‌یکی از معتمدین محل به انتخاب شورای شهر یا روستا نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش، جمع‌آوری و ثبت آمار و اطلاعات، تشخیص آسیب، نگهداری، توانمندسازی کودکان در معرض خطر و بزه‌دیده، نظارت بر اطلاعات، نظارت بر وضعیت آنها، پایش و ارزشیابی اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده و ارائه گزارش موردی و ادواری و اعلام مراتب مورد نیاز به دادگستری اقدام نماید».
ب. سازمان بهزیستی کشور موظف است امکانات مناسب، از قبیل سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای را جهت اعلام وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان و نوجوانان با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی تهیه و امکان توانمند‌سازی حقوقی مردم در زمینه حمایت از کودکان و گزارش‌دهی جرایم علیه کودکان را فراهم نماید و برای معرفی این سامانه با سازمان صدا و سیما همکاری مناسب را انجام دهد.
ج. انجام تحقیقات و اقدامات مقدماتی مقتضی از طرق:
1. دعوت والدین، اولیاء و سایر اشخاص مرتبط و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنان.
2. مراجعه به محل سکونت و تحصیل کودک و نوجوان به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز .
د. اقدام فوری در جهت دور کردن یا پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکی که در معرض خطر شدید قرار دارد و یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز بیم وقوع جرمی علیه او برود و این اقدامات عبارتند از انتقال کودک و نوجوانان به مراکز مداخله در بحران، مراکز بازپروری و توانبخشی سازمان بهزیستی، خانه‌های امن کودک، واحدهای شبانه روزی و یا نهادهای دولتی مسئول نگهداری کودک و نوجوان.
ه. حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات (مواد 38 و 48 لایحه)
و. نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادره و پیگیری انجام صحیح و مناسب دستورات.
ز. ارائه گزارش از چگونگی اجرای حکم و تشکیل پرونده شخصیت (مواد 43 و 40 لایحه).
ج. پلیس ویژه کودکان و نوجوانان
ماده 50 لایحه مقرر می‌دارد: « پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به موجب قانون و تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ واجرای تصمیمات و احکام قضایی در خصوص جرایم موضوع این قانون را بر عهده دارد».

                                                    .