ینهسازی مفهوم مسئولیت حمایت 52
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009 54
بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009 59
فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل کنونی 62
گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه 62
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بینالملل 63
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه 64
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه 66
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه 71
گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت 74
مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت 74
مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت 80
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل 81
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله 85
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بینالمللی و نظریه مسئولیت حمایت 86
جمع بندی بخش اول 91

بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی 93
فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت 94
گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحرانهای شدید انسانی 95
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت 95
بند نخست: تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین 100
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار بههنگام و اولیه 103
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری 106
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم 110
مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت 113
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی 115
بند دوم: بازیابی نظام قضایی 117
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی 119
گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحرانهای شدید انسانی 120
مبحث نخست: واکنشهای قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت 120
بند نخست: واکنشهای سیاسی، دیپلماتیک 121
بند دوم: واکنشهای اقتصادی 123
بند سوم: واکنشهای امنیتی 125
مبحث دوم: واکنشهای قهری نظامی مسئولیت حمایت 127
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی 128
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی 131
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنشهای نظامی 133
فصل دوم: شناخت محدودیتهای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و
توانمندی نهادهای بینالمللی در مرتفع نمودن آنها 135
گفتار نخست: چالشهای پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت 136
مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت 136
بند نخست: چالش بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت 136
بند دوم: چالشهای حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت 140
مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت 142
بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بینالمللی 142
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها 144
گفتار دوم: توانمندیهای نهادهای بینالمللی در اقدام برای مسئولیت حمایت 146
مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشورهای عضو آن 147
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت 147
بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت 148
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه
مسئولیت حمایت 150
مبحث دوم: نقش سازمانهای منطقهای 152
بند نخست: سازمانهای منطقهای قاره افریقا 154
بند دوم: سازمانهای منطقهای قاره اروپا 157
بند سوم: سازمان منطقهای آ. سه. آن در آسیا 158
جمع بندی بخش دوم 160
نتیجه پایانی 162
فهرست منابع 165
ضمائم 175

پیشگفتار
نظریه مسئولیت حمایت، یکی از مهمترین ایدههای قرن بیست و یکم میلادی، در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که به دنبال ایجاد هماهنگی میان تفکرات حامی حفظ حقوق بنیادین بشر در درون کشورها، از یک سو و از سوی دیگر تفکرات سنتی حقوق بینالملل از جمله اصل حاکمیت کشورهاست. این نظریه در تلاش است تا بنیادهای حقوقی و اجرایی خود را هر چه سریعتر، در میان جامعه بینالمللی مستحکم سازد.
نگارنده با توجه به اهمیتی که این نظریه نزد حقوقدانان، سیاستمداران و نهادهای مختلف بینالمللی یافته است، در پی تشریح و تبین و ارائه راهکارهای نظری و اجرایی برای آن است.
اکنون بر خود لازم میدانم تا از راهنماییهای عالمانه و دلسوزانه اساتید بزرگوار، جناب آقایان دکتر حسن سواری و دکتر مهران محمودی و سرکار خانم دکتر رزا قراچورلو، کمال قدردانی را به عمل آورم و از دوستان بزرگوارم، آقایان مهدی دهرویه و علی احسانینیا و همچنین برادر و خواهر عزیزم، آقای میلاد حسینی بلوچی و خانم مریم حسینی بلوچی، به خاطر زحماتی که متقبل شدهاند، تشکر نمایم.

مقدمه
اصلیترین مشخصه سالهای پایانی قرن بیستم میلادی، تغییر در ماهیت مخاصمات مسلحانه است؛ بدین معنا که در طی این دوره، مخاصمات میان کشورها که قرنهای متوالی به عنوان مهمترین دغدغه حاکمان در حفظ جان و زندگی مردم تحت حاکمیتشان، مطرح بود، جای خود را به درگیریهای داخلی داده است. به دلیل وجود چنین شرارتهایی در درون مرزها، همه روزه شاهد از دست دادن جان شمار زیادی از شهرواندان عادی در نقاط مختلفی از جهان هستیم. تاریخ نمونههای تلخ بسیاری را پیش چشم خوانندگانش نمایان میسازد. وضعیتهای به وقوع پیوسته در رواندا در سال 1994 و در سریبنیتسا در سال 1995 از دست وقایع هستند؛ وقایعی که واماندگی حکومتهای داخلی از کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع آنها را دامن زده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بینالمللی که از حضور کم فایده اصل مداخله بشردوستانه در حمایت از جان و زندگی انسانها در مقابل شرارتهای بیپایان داخلی، به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایدههای جدید در حمایت از حقوق بشر آورد. این ایدهها در “نظریه مسئولیت حمایت” متبلور گردیده است. این نظریه از در هم تنیدگی چالشها، شکستها و تجربیات مداخلات بشردوستانه، در دورههای مختلف تاریخی، در نخستین سال های قرن بیستویکم پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل گذاشته است.
مسئولیت حمایت، اصل نظریه خویش را بر حمایت از جمعیت و افراد درون حاکمیت دولتها قرار داده است و اشعار میدارد که هر کشوری باید از جمعیتش در مقابل بحرانهای شدید انسانی حمایت نماید و جامعه بینالمللی نیز در صورت نیاز، برای رسیدن به این هدف، با دولتها همکاری خواهد کرد و اگر دولتی نخواهد یا نتواند از جمعیت خویش در مقابل بحرانهای بشری حمایت نماید و در این راه شدیداً ناکام بماند یا اینکه خود آن دولت سبب وقوع جنایات گسترده علیه انسانها باشد، جامعه بینالمللی مسئولیت دارد تا مداخله نماید و از آن جمعیت، حتی با استفاده از نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه، حمایت نماید. در واقع، از مهمترین ابتکارات نظریه مسئولیت حمایت، ایجاد مسئولیت برای جامعه بینالمللی و کشورها برای حمایت از جمعیتهای کشورهای ثالث است. نظریه مسئولیت حمایت برای قبل، حین و بعد از وقوع بحرانهای انسانی، تعهدات و مسئولیتهایی را برای جامعه جهانی پیش بینی نموده است.
در واقع، تلاشهای بیدریغ کوفی عنان، دبیرکل سابق ملل متحد و انتشار گزارشهای وی در سالهای 1999 و 2000 میلادی و به چالش کشیدن نظامات حقوقی کنونی جامعه بینالمللی در این گزارشها، موجب گردید تا کمیسیونی کانادایی به نام “کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور”، برای ایجاد هماهنگی میان اصل حاکمیت کشورها و حفظ حقوق بنیادین انسانها در درون مرزها با بهره جستن از مداخله بشردوستانه، تأسیس گردد. همین کمیسیون با انتشار گزارشی در سال 2001، با خلق اصطلاح “مسئولیت حمایت”، آن را وارد گفتگوهای حقوقی و سیاسی بینالمللی کرد. پس از آن، در سال 2004، دبیرکل ملل متحد، هیأتی را برای بررسی و شناسایی تهدیدات علیه صلح بینالمللی و ایجاد روشها و مؤسساتی که بتوانند با این چالشها مقابله نمایند، تشکیل داد. این هیأت گزارشی را به دبیرکل در این باره ارائه نمود که در آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان “قاعده ای در حال ظهور” مورد صحه قرار گرفته است.
در سال 2005 میلادی، سند نهایی نشست سران جهان در مجمع عمومی، که توسط 192 کشور امضا شده است، جامعه جهانی را از طریق ملل متحد، مسئول حفظ حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها میداند و نظریه مسئولیت حمایت را مورد تأکید قرار میدهد. شورای امنیت ملل متحد نیز در سال 2006 میلادی، در قطعنامههای شماره 1674 و 1706، مقررات سند پایانی نشست 2005 مجمع عمومی را مورد استناد و تأکید خویش قرار میدهد.
اخیراً، در سال 2009 میلادی، دبیرکل ملل متحد، طی یک گزارش، از کشورهای عضو ملل متحد خواسته است تا اصول مندرج در بیانیه نهایی نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال 2005، راجع به مسئولیت حمایت، را اجرا نمایند. همچنین، در نشست مجمع عمومی در سال 2009، بیانیهای در رابطه با مسئولیت حمایت، صادر گردید و ضمن آن مجمع عمومی اعلام کرد که به ملاحظات خود در نظریه مسئولیت حمایت ادامه خواهد داد.
در سالهای اخیر بسیاری از مؤسسات، از جمله مرکز جهانی مسئولیت حمایت1، جنبش متحده جهانی2، ائتلاف درباره مسئولیت حمایت3 و بسیاری از مؤسسات دیگر در جهت افزایش آگاهی جهانیان و بسط و گسترش نظریه مسئولیت حمایت تلاشهای بسیاری را انجام دادهاند.
پیش از این تحقیقات بسیار محدودی در زمینه مسئولیت حمایت در داخل کشور انجام شده است. این تحقیقات، به دلیل آنکه در ابتدای طرح نظریه مسئولیت حمایت صورت گرفتهاند و با عنایت به پیشرفتهای شگرف این نظریه در سالهای پس از 2005 میلادی، از جامعیت لازم برخوردار نمیباشند. بنابراین، شایسته است تا نظریه مسئولیت حمایت، که به نظر میرسد در آیندهای نه چندان دور، بتواند به یکی از اصول بیچون و چرای حقوق بینالملل در عرصه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تبدیل شود، در قالب این پایان نامه مورد موشکافی بیشتری قرار گیرد. بنابراین، سعی میشود تا در فصل ابتدایی بخش نخست، با تعاریف و مفاهیم و چگونگی خلق مسئولیت حمایت آشنا گردیم و سپس در فصل دوم، جایگاه حقوقی نظریه مسئولیت حمایت را در نظامات کنونی بینالملل، مورد بازشناسی قرار دهیم. در فصل نخست بخش دوم نیز تعهدات اجرایی مسئولیت حمایت را مورد بازشناسی دقیق ق
رار میدهیم و سرانجام، در فصل پایانی، ضمن ذکر توانمندیها و کاستیهای کنونی نهادهای بینالمللی، در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت، نقش این نهادها را در اجرایی ساختن هر چه بهتر این نظریه، تبیین نماییم.

مهدی حسینی بلوچی
بهمن ماه 1388

بخش نخست

مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بینالمللی

فصل نخست:
طرح ایده مسئولیت حمایت

نظریه مسئولیت حمایت، در برخورد با مشکلات و موانع حفظ حقوق بشر در درون کشورها که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *