تحقیق
مقدمه ۲
۲-۱- بیان مسئله ۴
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۴-۱- اهداف تحقیق ۱۰
۵-۱- فرضیات تحقیق ۱۱
۶-۱- تعریف مفاهیم ۱۲
۲- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق
۱-۲- پیشینه تحقیق ۱۷
۱-۱-۲- تحقیقات داخلی ۱۷
۲-۱-۲- تحقیقات خارجی ۲۰
۲-۲- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی ۲۴
۱-۲-۲- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید ۲۴
۲-۲-۲- مفهوم سرمایه و ابعاد آن ۲۷
۳-۲-۲- تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی ۳۰
۴-۲-۲- تعریف سرمایه اجتماعی ۳۲
۵-۲-۲ سطوح سرمایه اجتماعی ۳۶
۶-۲-۲- اشکال سرمایه اجتماعی ۳۸
۷-۲-۲- اجزای سرمایه اجتماعی ۴۳
۸-۲-۲- اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی ۴۳
۹-۲-۲- روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک ۵۲
۱۰-۲-۲- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان جدید ۵۶
۱۱-۲-۲- جایگاه و اهمیت خانواده ۷۴
۱۲-۲-۲- سرمایه اجتماعی در خانواده ۷۴
۱۳-۲-۲- اهمیت و جایگاه تلویزیون ۷۶
۱۴-۲-۲- پیدایش تلویزیون در ایران و جهان ۷۷
۱۵-۲-۲- دو نگرش متضاد درباره تلویزیون ۷۹
۱۶-۲-۲- تلویزیون و خانواده ۸۰
۱۷-۲-۲- نظریههای ارتباطات ۸۱
۱۸-۲-۲- چهارچوب نظری تحقیق ۸۵
۱۹-۲-۲- مدل تحقیق ۸۶
۳-فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- مقدمه ۸۸
۲-۳- روش تحقیق ۸۹
۳-۳- جامعۀ آماری ۹۰
۴-۳- واحد مشاهده ۹۰
۵-۳- واحد تحلیل ۹۰
۶-۳- روش نمونهگیری ۹۰
۷-۳-حجم نمونه و روش محاسبه آن ۹۱
۸-۳- روش گردآوری اطلاعات ۹۲
۹-۳- تعریف عملیاتی متغیرها ۹۲
۱۰-۳- پایایی تحقیق ۹۷
۱۱-۳- اعتبار تحقیق ۹۸
۴-فصل چهارم: یافته های تحقیق
۱-۴- مقدمه ۱۰۰
۲-۴- یافتههای توصیفی ۱۰۱
۳-۴- یافتههای تحلیلی ۱۲۴
۴-۴- تحلیل چندمتغیره؛ رگرسیون خطی ۱۴۳
۵-فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
۱-۵- جمع بندی یافته های توصیفی ۱۴۸
۲-۵- جمعبندی یافتههای تحلیلی ۱۵۰
۳-۵- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون ۱۵۵
۴-۵- نتیجهگیری ۱۵۶
۵-۵- بحث در نتایج ۱۵۸
۶-۵- پیشنهادها ۱۵۹
۷-۵- محدودیتهای تحقیق ۱۶۰
فهرست منابع ۱۶۱
ضمایم ۱۶۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جداول یکبعدی
جدول شماره (۱-۲) نظریههای سرمایه………………………………………………………………………………………..۲۷
جدول شماره(۲-۲) تعاریف سرمایهاجتماعی از نظر اندیشمندان……………………………………………………..۳۴
جدول شماره (۳-۲) سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………۳۸
جدول شماره (۴-۲) رابطه بین سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………..۳۹
جدول شماره (۵-۲) سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی……………………………………۴۰
جدول شماره (۶-۲) سرمایه اجتماعی و رابطه عناصر آن……………………………………………………………….۴۰
جدول شماره (۷-۲) میزان اعتماد بینشخصی (اعضای خانواده، خویشان و دوستان)………………………..۴۶
جدول شماره (۸-۲) اجزای اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………….۴۷
جدول شماره (۹-۲) روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک…………………………………………..۵۵
جدول شماره (۱۰-۲) تعریف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………….۷۱
جدول شماره (۱۱-۲) مدل پاکستون برای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………۷۳
جدول شماره (۱-۳) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….۹۲
جدول شماره (۲-۳) شاخصههای سرمایهاجتماعی، گویهها و سطحسنجش………………………………………۹۳
جدول شماره (۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………۹۷
جدول شماره (۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………۱۰۱
جدول شماره (۲-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………………۱۰۲
جدول شماره (۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………….۱۰۳
جدول شماره (۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….۱۰۴
جدول شماره (۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….۱۰۵
جدول شماره (۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی……………………………………………۱۰۶
جدول شماره (۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت…………………………………………………………….۱۰۷
جدول شماره (۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانهروز……………………………۱۰۸
عنوان صفحه
جدول شماره (۹-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامههای تلویزیون…………………………… ۱۰۹
جدول شماره (۱۰-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون……………………..۱۱۰
جدول شماره (۱۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون…………………………………۱۱۲
جدول شماره (۱۲-۴) توزیع فراوانی انواع اعتماد………………………………………………………………………..۱۱۴
جدول شماره (۱۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی………………………………………………۱۱۵
جدول شماره (۱۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجاماجتماعی……………………………………………….۱۱۶
جدول شماره (۱۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی………………………………………….۱۱۸
جدول شماره (۱۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایهاجتماعی………………………………………۱۱۹
جدول شماره (۱۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت اجتماعی…………………………………..۱۲۱
جدول شماره (۱۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهی سیاسیاجتماعی……………………………۱۲۲
جداول دوبعدی
جدول شماره (۱۹-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون………………………..۱۲۴
جدول شماره(۲۰-۴)آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……..۱۲۵
جدول شماره (۲۱-۴) آزمون تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….۱۲۶
جدول شماره (۲۲-۴) آزمون تفاوت میانگین انسجاماجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….۱۲۷
جدول شماره (۲۳-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی……………………………………………………..۱۲۸
جدول شماره (۲۴-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………..۱۲۸
جدول شماره (۲۵-۴) آزمون تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون…………………………………۱۲۹
جدول شماره (۲۶-۴) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون….۱۳۰
جدول شماره(۲۷-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسی اجتماعی……………………………………….۱۳۱
جدول شماره(۲۸-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسیاجتماعی خانوادهها………………………………………………۱۳۱
جدول شماره(۲۹-۴) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….۱۳۲
جدول شماره(۳۰-۴) آزمون تفاوت میانگین رضایت اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………..۱۳۳
جدول شماره(۳۱-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………..۱۳۴
جدول شماره(۳۲-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی…………………………………………………………………………۱۳۴
جدول شماره (۳۳-۴) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………………………….۱۳۵
جدول شماره(۳۴-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون..۱۳۶
جدول شماره(۳۵-۴) توزیع فراوانی بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی…………………………………….۱۳۶
جدول شماره (۳۶-۴) رابطه بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی……………………………………………….۱۳۷
جدول شماره (۳۷-۴) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکههای سیما………………………………………………………….۱۳۸
جدول شماره(۳۸-۴) رابطه بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………۱۳۹
جدول شماره (۳۹-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب قومیت…………………………………………………………..۱۴۰
جدول شماره (۴۰-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….۱۴۱
جدول شماره (۴۱-۴) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال………………..۱۴۲
جدول شماره (۴۲-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *