قیق صفحه ۱۱
۱-۱۰) شیوه گردآوری دادهها و اطلاعات صفحه ۱۱
۱-۱۱) جامعه آماری صفحه ۱۱
۱-۱۲) ساختار پژوهش صفحه ۱۲
۱-۱۳) جمعبندی فصل اول صفحه ۱۲
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش صفحه ۱۴
۲-۱ ) مقدمه صفحه ۱۵
۲-۲) پیشینه تحقیق صفحه ۱۵
۲-۲-۱) پیشینه تحقیق در خارج صفحه ۱۶
۲-۲-۲) پیشینه تحقیق در ایران صفحه ۲۲
۲-۲-۳) جمعبندی صفحه ۲۸
۲-۳) تورم صفحه ۲۸
۲-۳-۱) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره تورم صفحه ۳۰
۲-۳-۲) جمعبندی اثرات تورم بر اقتصاد صفحه ۳۴
۲-۴) رکود صفحه ۳۵
۲-۴-۱) دیدگاه نظریهپردازان درباره رکود صفحه ۳۶
۲-۵-۲) جمعبندی اثرات رکود بر اقتصاد صفحه ۳۹
۲-۵) بیکاری صفحه ۴۰
۲-۵-۱) جمعبندی اثرات بیکاری بر اقتصاد صفحه ۴۱
۲-۶) منحنی فیلیپس صفحه ۴۲
۲-۶-۱) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره منحنی فیلیپس صفحه ۴۳
۲-۶-۲) جمعبندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد صفحه ۴۶
۲-۷) رکودتورمی صفحه ۴۷
۲-۷-۱) شناسایی واژه رکودتورمی صفحه ۴۷
۲-۷-۲) تعریفهای مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی صفحه ۴۷
۲-۷-۳) پیشینه وقوع رکودتورمی صفحه ۴۸
۲-۷-۴) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره رکودتورمی صفحه ۴۹
۲-۷-۵) دلایل بروز رکودتورمی صفحه ۵۵
۲-۷-۵-۱) عوامل انتقال منحنی عرضه صفحه ۵۵
۲-۷-۵-۲) عوامل انتقال منحنی تقاضا صفحه ۵۶
۲-۷-۶) رکودتورمی هفتمرحلهای صفحه ۵۷
۲-۷-۸) جمعبندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد صفحه ۶۰
۲-۹) تعدیل اقتصادی صفحه ۶۰
۲-۹-۱) تعریف تعدیل اقتصادی صفحه ۶۰
۲-۹-۲) انواع سیاستهای تعدیل اقتصادی صفحه ۶۱
۲-۹-۲-۱) برنامه تعدیل ساختاری صفحه ۶۲
۲-۹-۲-۱-۱) تعدیل از نوع اول صفحه ۶۲
۲-۹-۲-۱-۲) تعدیل نوع دوم صفحه ۶۳
۲-۹-۲-۲) تعدیل کلان اقتصادی صفحه ۶۴
۲-۹-۳) انواع استقراض خارجی صفحه ۶۵
۲-۹-۴) مراحل شکلگیری بحران بدهی صفحه ۶۶
۲-۹-۵) ارتباط بدهی با تعدیل صفحه ۶۶
۲-۹-۶) اهداف برنامه تعدیل صفحه ۶۷
۲-۹-۷) تعارضهای موجود در سیاستهای تعدیل صفحه ۶۸
۲-۹-۸) جمعبندی اثرات تعدیل بر اقتصاد صفحه ۷۰
۲-۱۰) عوامل شکلگیری رکودتورمی بر آن بر اساس بررسیهای جهانی صفحه ۷۰
۲-۱۰-۱) تغییرات قیمت نفت صفحه ۷۰
۲-۱۰-۲) بهرهوری عوامل تولید صفحه ۷۲
۲-۱۰-۳) تغییرات قیمت نهادههای تولید صفحه ۷۲
۲-۱۰-۴) افزایش نقدینگی صفحه ۷۳
۲-۱۰-۵) نقش دولت در اقتصاد صفحه ۷۴
۲-۱۰-۶) مشکل جذب سرمایه صفحه ۷۶
۲-۱۰-۷) تغییرات نرخ بهره صفحه ۷۶
۲-۱۱) جمعبندی فصل دوم صفحه ۷۷
فصل سوم : روششناسی پژوهش صفحه ۷۸
۳-۱) مقدمه صفحه ۷۹
۳-۲) بررسی ارتباط بین شاخصهای مختلف اقتصادی و رکودتورمی در ایران صفحه ۷۹
۳-۲-۱) تعیین دورههای رکودتورمی صفحه ۷۹
۳-۲-۲) شاخص تولید ناخالص داخلی صفحه ۸۲
۳-۲-۳) رشد اقتصادی صفحه ۸۴
۳-۲-۴) شاخص قیمت مصرفکننده صفحه ۸۷
۳-۲-۵) رشد درآمد نفت صفحه ۸۹
۳-۲-۶) نقدینگی صفحه ۹۲
۳-۲-۷) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دورههای رکودتورمی صفحه ۹۳
۳-۲-۸) کسری بودجه دولت صفحه ۹۵
۳-۲-۹) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی صفحه ۹۶
۳-۲-۱۰) رشد نرخ ارز صفحه ۹۷
۳-۲-۱۱) رشد درآمد ملی صفحه ۱۰۰
۳-۲-۱۲) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دورههای رکودتورمی صفحه ۱۰۳
۳-۲-۱۳) رشد بهرهوری نیروی کار بر رکودتورمی صفحه ۱۰۶
۳-۲-۱۴) رشد حداقل دستمزد صفحه ۱۰۸
۳-۲-۱۵) جمعبندی بخش اول فصل سوم صفحه ۱۰۹
۳-۲-۱۶) تبیین مدل صفحه ۱۱۰
۳-۲-۱۶-۱) تعریف متغیر صفحه ۱۱۰
۳-۲-۱۶-۲) متغیرهای مجازی صفحه ۱۱۱
۳-۲-۱۷) رگرسیون لوجستیک صفحه ۱۱۲
۳-۲-۱۷-۱) رگرسیونهای دوگانه صفحه ۱۱۳
۳-۲-۱۸) مدل پروبیت صفحه ۱۱۴
۳-۲-۱۸-۱) تفسیر نتایج در مدل پروبیت صفحه ۱۱۵
۳-۲-۱۹) مدل لوجیت صفحه ۱۱۵
۳-۲-۱۹-۱) تفسیر نتایج در مدل لوجیت صفحه ۱۱۷
۳-۲-۲۰) معیارهای خوبی برازش صفحه ۱۱۷
۳-۳) جمعبندی فصل سوم صفحه ۱۱۹
فصل چهارم : برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دادهها صفحه ۱۲۲
۴-۱) مقدمه صفحه ۱۲۳
۴-۲) مدل اقتصاد سنجی صفحه ۱۲۳
۴-۳) برآورد ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک صفحه ۱۲۴
۴-۴) تحلیل نتایج صفحه ۱۲۶
۴-۵) آزمون معنادار بودن ضرایب صفحه ۱۳۱
۵-۴-۱) آزمون قطعیت وضعیت رگرسیون صفحه ۱۳۲
۵-۴-۲) بررسی قدرت پیشبینی مدل با استفاده از دادههای آزمایش صفحه ۱۳۳
۵-۴-۳) آزمونهای اندروز و هاسمر ـ لمشو صفحه ۱۳۵
۴-۶) روند صادرات نفت در ایران صفحه ۱۳۸
۴-۷) درآمدهای صادرات نفت و گاز ایران صفحه ۱۳۹
۴-۸) روند نرخ بیکاری در ایران صفحه ۱۳۹
۴-۹) جمعبندی فصل چهار صفحه ۱۴۱
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات صفحه ۱۴۲
۵-۱) جمعبندی فصلها نخست تا پنجم صفحه ۱۴۴
۵-۲) نتیجهگیری صفحه ۱۴۵
۵-۲-۱) آزمون فرضیه اصلی صفحه ۱۴۶
۵-۳) پیشنهادها صفحه ۱۴۸
۵-۴) پیشنهاد برای پژوهشهای آتی صفحه ۱۵۰
منابع صفحه ۱۵۲
فهرست جدولها :
جدول شماره ۱ : آزمون والد صفحه ۱۲۶
جدول شماره ۲ : نتایج تخمین مدل لوجیت صفحه ۱۲۷
جدول شماره ۳ : ارقام توصیفی قطعی متغیرهای مستقل صفحه ۱۳۳
جدول شماره ۴ : قدرت پیشبینی مدل با استفاده از دادههای آزمایش صفحه ۱۳۴
جدول شماره ۵ : آزمون اندروز و هاسمر ـ لمشو صفحه ۱۳۶
جدول شماره ۶ : ماتریس واریانس ـ کوواریانس صفحه ۱۳۷
فهرست نمودارها:
نمودار شماره ۱: رکود تورمی در ایران صفحه ۸۰
نمودار شماره ۲ : تولید ناخالص داخلی اقتصادی صفحه ۸۳
نمودار شماره ۳: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران صفحه ۸۵
نمودار شماره۴: روند نرخ تورم در ایران صفحه ۸۷
نمودار شماره ۵: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی صفحه ۸۹
نمودار شماره ۶: مقدار نقدینگی صفحه ۹۲
نمودار شماره ۷: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی صفحه ۹۳
نمودار شماره ۸ : کسری بودجه در ایران صفحه ۹۵
نمودار شماره ۹: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی صفحه ۹۶
نمودار شماره ۱۰: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی صفحه ۹۸
نمودار شماره ۱۱: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی صفحه ۱۰۱
نمودار شماره ۱۲: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران صفحه ۱۰۳
نمودار شماره ۱۳: رشد بهرهوری نیروی کار و رکودتورمی صفحه ۱۰۶
نمودار شماره ۱۴: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی صفحه ۱۰۸
نمودار شماره ۱۵ : نمودار نرمال بودن مدل صفحه ۱۳۷
نمودار شماره ۱۶: تعداد بشکههای نفت صادراتی ایران صفحه ۱۳۸
نمودار شماره ۱۷ : صادرات نفت و گاز ایران به میلیارد دلار صفحه ۱۳۹
نمودار شماره ۱۸ : روند نرخ بیکاری در ایران صفحه ۱۴۰
۱-۱) مقدمه :
وقوع همزمان دو معضل کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، رکودتورمی نامیده میشود. این معضل اقتصادی را میتوان با توجه به عوامل بهوجود آورنده آن مورد ارزیابی قرار داد. هنگام تبیین دور باطل رکودتورمی نیز باید علاوه بر ساختار اقتصادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد و چارچوب نظری نهادگرایی ضمن توجه به نهادهای موجود در هر جامعه، امکان بررسی دور باطل رکودتورمی از این زاویه را فراهم مینماید.
همچنین برای تعیین عوامل موثر در شکلگیری رکودتورمی در ایران، ارتباط آن با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری مورد ارزیابی قرار میگیرد. بسته سیاستهای پیشنهادی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، یعنی تعدیل ساختاری، در ایران، پس از جنگ با عراق و از دوره زمانی برنامه اول توسعه اقتصادی اجرا شدند و تاثیرات متفاوتی در اقتصاد بر جای گذاشتهاند. با توجه به اینکه یکی از مولفههای این بسته سیاستی، وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی است، میزان اثرگذاری این شوکها بر رکودتورمی بررسی میشود.
۱-۲) بیان مسئله:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی میگویند؟ شاید سوالی باشد که در سالهای اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را به خود درگیر کرده است. یکی از پاسخهایی که میتوان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری گسترده به همراه تورمهای شدید است.
پیش از دهه ۱۹۷۰ میلادی اقتصاددانان جهان، صرفا با بررسی طرف تقاضای اقتصاد و بر اساس منحنی فیلیپس انتظار داشتند، که چرخههای اقتصادی به گونهای باشد که در دورههای تورمی، بیکاری کاهش یابد و در دورههایی که بحران اقتصاد را فرا گرفته است و رکود بر اقتصاد سایه افکنده است، بیکاری افزایش و تورم کاهش یابد. اما در دهه ۱۹۷۰ میلادی، برای اولین بار اقتصاد برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه، با شرایطی مواجه شدند که دورههای رکود مزمن و بیکاری زیاد، با تورمهای شدید همزمان شدند. بدین ترتیب به آموزههای منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم بودند، خدشه وارد شد. همچنین با توجه به اینکه تا پیش از آن، اقتصاد با چنین پدیدهای روبهرو نشده بود، کشورها به استفاده از سیاستهای کینزی برای حل آن روی آوردند اما در رفع این مشکل موفق نشدند. پس از آن، با وخیمتر شدن اوضاع، به کینزگرایی نیز لطمه جدی وارد شد.
پرسش بعدی این است که عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی چیست؟ این همان پرسشی است که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد. اقتصاددانان عوامل متعددی را مسبب بهوجود آمدن رکودتورمی تلقی کردهاند، که بر اساس بررسیهای پیشین، مهمترین آنها را میتوان تغییرات قیمت نفت، بهرهوری عوامل تولید، ناکارآمدی نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقدینگی، تغییرات نرخ ارز ، عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، تغییرات نرخ بهره و بالا بودن هزینه مبادله برشمرد. برنامههایی که صندوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *