منابع پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رادیو و تلویزیون، استفاده از اینترنت

(تعمیمیافته)۷ اعتماد فرد نسبت به بیگانگان میباشد. این نوع اعتماد بر اساس انتظارات رفتاری یا حس هنجارهای مشترک شکل میگیرد. اعتماد اجتماعی تعمیمیافته آن بخش…