مقاله با موضوع شرکتهای سهامی

……………………………………………………………422-6-1-3-1- حق دینی……………………………………………………………………………………………………………………….422-6-1-3-2- حق خاص…………………………………………………………………………………………………………………….432-6-2- تعهدات سهامداران………………………………………………………………………………………………………………….432-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام…………………………………………………………………………………………………….43فصل سوم : انتقال سهم3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………………………………….463-1-1- تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..463-1-2- انتقال طلب…………………………………………………………………………………………………………………………….463-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام…