مقاله – تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه …

۳ـ۱۰٫ روش‌های آماری مورد استفاده ۸۳۳ـ۱۰ـ۱٫ آزمون t تک‌نمونه‌ای ۸۳۳ـ۱۰ـ۲٫ آزمون رتبه‌بندی فریدمن ۸۴۳ـ۱۰ـ۳٫ استفاده از آزمون‌های تکمیلی ۸۶۳ـ۱۰ـ۴٫ آزمون ویلکاکسون ۸۷۳ـ۱۰ـ۵٫ ضریب همبستگی رتبه‌ای…

سامانه پژوهشی – تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۶

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیتتصمیمگیری قضایی با توجه به شخصیت متهم و اصل فردی کردن، نیاز به برنامهریزی و آموزش قضات و…

تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۲۴

ماخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۳۵تا۱۳۸۵) نمودار (۳-۷): توزیع جمعیت شاغل استان گیلان بر حسب بخش عمده فعالیتماخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۳۵تا۱۳۸۵)۳-۵- تاریخ…

متن کامل – تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۱۶

۲۶ ۲۴٫۳۵ ۲۲٫۸۵ ۱۹٫۳ ۱۶٫۴۵ ۱۰٫۴۵ ۱۱٫۰۵ ۷٫۳ ۱۰٫۶ منجیل ۱۷٫۹۸ ۱۳٫۲۵ ۱۸٫۷ ۲۳٫۲ ۲۸٫۰۵ ۲۶٫۳ ۲۳٫۹۵ ۲۰٫۳ ۱۷٫۲ ۱۰٫۶ ۱۱٫۷۵ ۸٫۷۵ ۱۳٫۶۵ ماخذ :…

تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۱۰

کشورایران یک موقیت مرکزی نسبت به کشورهای مجاورخوددارند. درواقع میتوان به عنوان بازیگری با نسبت ژئوپلیتیکی بالادرتمام حوزه‎های ژئوپلیتیکی اطراف خودش حضورداشته باشدودرپیدایش تشکلهای منطقه…