متن کامل – بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی۹۳

به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینه‌ی متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش…

روابط علی– ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیربالینی

۲۱ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت خویش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی…

منابع مقالات علمی :بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد …

تمایل و خواسته مشتری برای به اشتراک گذاشتن مزایا و ضررها تاثیر مثبتی بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاری لجستیک دارد.وفاداری مشتری تاثیر مثبتی…

طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت- قسمت ۹

الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده   در سال ۱۹۵۳ متروپلیس، الگوریتمی را برای ارزیابی تغییرات دمای جسم جامد ارائه داد. او در ابتدا، دمای جسم را بالا…