بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

اول- اعلام اراده و دعوت به معامله……………………………………………………………… 27 دوم- شیوه اعلام اراده ……………………………………………………………………………. 30 1- نامه الکترونیکی………………………………………………………………………………… 31 2-پایگاه اینترنتی(تارنما)…………………………………………………………………………. 31 3- سامانه پیام خودکار…………………………………………………………………………….…

بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282 -4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30 2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………. 312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34 2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342 -5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3…

بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی

گفتار چهارم:داوری و وکالت………………………………………………………………………………………………………………………… 15 فصل دوم: اقسام داوری و شرایط انتخاب- مشروعیت وعلل رجوع به داوری، معایب و محاسن داوری ……………………………………… 15 مبحث اول:…