روابط علی– ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیربالینی

۲۱ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت خویش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی…

منابع مقالات علمی :بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد …

تمایل و خواسته مشتری برای به اشتراک گذاشتن مزایا و ضررها تاثیر مثبتی بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاری لجستیک دارد.وفاداری مشتری تاثیر مثبتی…