یرشاخص فرهنگ سازمان با ضریب 0.014205 می باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : کلیات طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………
1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
1-1- بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
6
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن…………………………………………………………………………………….
9
1-3- هدفهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
11
1-4- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
12
1-5- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..
12
1-6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………
12
1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….
13
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..
13
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..
13
1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………….
14
1-10-1- سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………………….
14
1-10-2- سرمایه ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………….
14
1-10-3- سرمایه نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-10-4- سرمایه سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-10-5- سرمایه رابطه ای…………………………………………………………………………………………………………………….
14
1-11- محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………….
15
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..
16
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17
بخش اول : 2-1- مطالعه مبانی نظری سرمایه فکری………………………………………………………………………………..
18

 
 
2-1-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………..
19
2-1-1-1- سرمایه فکری از دیدگاه استیوارت…………………………………………………………………………………………
19
2-1-1-2- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس…………………………………………………………………………………………..
19
2-1-1-3- سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون……………………………………………………………………………………..
19
2-1-1-4- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند…………………………………………………………………………………………
19
2-1-1-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران……………………………………………………………………………………….
20
2-1-2- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………
22
2-1-2-1- مدل ادوینسون و مالون…………………………………………………………………………………………………………………
23
2-1-2-2- مدل بروکینگ……………………………………………………………………………………………………………………………..
25
2-1-2-3- مدل روس و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….
26
2-1-2-4- مدل استیوارت…………………………………………………………………………………………………………………………….
28
2-1-2-5- مدل سالیوان………………………………………………………………………………………………………………………………
28
2-1-2-6- مدل بونفرر…………………………………………………………………………………………………………………………………
29
2-1-2-7- مدل بنتیس………………………………………………………………………………………………………………………………….
30
2-1-2-8- مدل لین……………………………………………………………………………………………………………………………………..
31
2-1-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده…………………………………………………………………………………
31
2-1-3-1- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون و مالون………………………………………………………………………
31
2-1-3-2- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بروکینگ……………………………………………………………………………
32
2-1-3-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل روس و همکاران…………………………………………………………………
32
2-1-3-4- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل استیوارت…………………………………………………………………………..
33
2-1-3-5- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل سالیوان…………………………………………………………………………………
34
2-1-3-6- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بونفرر………………………………………………………………………………..
34
2-1-3-7- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس…………………………………………………………………………………
35
2-1-3-8- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل لین……………………………………………………………………………………..

35
2-1-4- شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………..
36
2-1-5- زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………….
38
بخش دوم : 2-2- تشریح فرآیند تحلیل شبکه ای…………………………………………………………………………………….
44
2-2-1- معرفی فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)……………………………………………………………………………………..
45
2-2-2- تفاوت فرآیند سلسله مراتبی با فرآیند تحلیل شبکه ای…………………………………………………………………..
46
2-2-3- مراحل روش تحلیل شبکه آی (ANP)………………………………………………………………………………………
47
بخش سوم : 2-3- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…………………………………………………….
53
2-3-1- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی………………………………………………………………………
54
2-3-2- اهداف کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی……………………………………………………………………………….
59
2-3-3- وضعیت نیروی انسانی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی………………………………………………….
59
2-3-4- وظایف اساسی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی……………………………………………………………
60
2-3-5- راهبردهای محتوایی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی………………………………………………………
61
2-3-6- وضعیت تحصیل نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………
62
2-3-7- وضعیت نیروی انسانی در مقایسه با ساختار مصوب……………………………………………………………………
63
2-3-8- وضعیت نیروی انسانی از نظر جنسیت………………………………………………………………………………………….
63
بخش چهارم : 2-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….
64
2-4-1- مطالعات داخلی سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..
65
2-4-2- مطالعات خارجی سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………….
66
2-4-3- مطالعات انجام شده در زمینه فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)……………………………………………………………
68
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)………………………………………………………………………………
70
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
71
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………
72
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………
72
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..
72
3-4- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..
72
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..
73
3-5-1- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………..
73
3-5-2- روایی (اعتبار) پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….
73
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..
74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………
75
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………
76
4-1- مراحل اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………
77
4-1-1- بررسی ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
77
4-1-2- شناسایی عوامل های تعیین کننده سرمایه فکری…………………………………………………………………………….
77
4-1-3- انجام مقایسات زوجی عوامل های سرمایه فکری با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل شبکه ای………………………………
78
4-1-4- مدل اجرایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….
82
4-1-5- مراحل انجام فرآیند تحلیل شبکه ای……………………………………………………………………………………………….
82
فصل پنجم : نتیجه گیری و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *