3-4-2 اعتبار ساختاری 62
3-5 تعریف جامعه آماری 64
3-6 حجم نمونه و کفایت آن 66
3-7 روش نمونه گیری 67
3-8 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 68
3-8-1 روش های آماری 68
3-8-2 مدل تحقیق 69
3-8-3 روش های رایانه ای 71
فصل چهارم- یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 72
4-2 قسمت اول- توصیف نمونه آماری 74
4-2-1 توزیع سنی پاسخ دهندگان 75
4-2-2 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان 76


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-3 توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 77
4-2-4 توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 78
4-2-5 توزیع سابقه خدمت پاسخ دهندگان 79
4-3 قسمت دوم- توصیف یافتـــــه ها 80
4-4 قسمت سوم- تحلیل همخوانی نظرات 83
4-4-1 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای سن پاسخ دهندگان 83
4-4-2 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای جنسیت پاسخ دهندگان 88
4-4-3 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 91
4-4-4 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای سطح تحصیلات کارگران 94
4-4-5 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای سابقه خدمت کارگران 97
4-5 قسمت چهارم- ارزیابی درجه اهمیت عوامل انگیزشی 99
4-5-1 تحلیل سطح سه ارزیابی درجه اهمیت هر یک از عوامل 100
4-5-2 تحلیل سطح دو- دسته بندی 6 گانه 104
4-5-3 تحلیل سطح یک 107
4-6 بخش پنجم- مقایسه نتایج در ایران در قلمرو تحقیق و سوئد 109
فصل پنجم- تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 112
5-2 خلاصه یافته ها 113
5-3 نتیجه گیری 116
5-4 پیشنهادها 119
5-5 محدودیتهای تحقیق 121
پیوست ها
پیوست 1- پرسشنامه
پیوست 2- خلاصه نتایج تحقیق سوئد
پیوست 3- مدل تحقیق سوئد
پیوست4- خروجی های spss در تحقیق حاضر
منابع و مأخذ فارسی
منابع و مأخذ لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول
جدول شماره 2-1: مفروضات تئوریXوY 23
جدول 2-2: ساختار انسانی کارکنان بخش سلامت تحقیق ساندرا بارکت 48
جدول2- 3:اطلاعات جمعیت شناختی ارزیابی های مربوط به برنامه کمپ بوت IPT 53
جدول2-4: عوامل انگیزاننده و محیطی مطرح شده در کمپ بوت 54
جدول شماره3-1: توزیع کارگران موقت شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در شهرک های صنعتی 67
جدول شماره 4-1 : توزیع سنی پاسخ دهندگان 75
جدول 4-2 : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان 76
جدول 4-3 : توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهند گان 77
جدول 4-4 : توزیع وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 78
جدول 4-5 : توزیع میزان خدمت پاسخ دهندگان 79
جدول شماره 4-6 : شاخص های آماری 80
جدول شماره 4-7 :تحلیل همبستگی پیرسون بر مبنای سن و سابقه خدمت 84
جدول شماره 4-8: تحلیل همبستگی اسپیرمن بر مبنای سن و سابقه خدمت 86
جدول شماره 4-9 : تحلیل واریانس بر مبنای جنسیت 89
جدول شماره 4-10: تحلیل واریانس بر مبنای وضعیت تاهل 92
جدول شماره4-11: تحلیل واریانس بر مبنای سطح تحصیلات 95
جدول شماره 4-12: ارزیابی درجه اهمیت عوامل انگیزشی 99
جدول شماره 5-1: مقایسه درجه اهمیت یا تأثیر عوامل انگیزشی بین ایران و سوئد 117
فهـرست نمودارها
نمودار شماره 1- مدل تحقیق 70
نمودار شماره 2- توزیع سنی پاسخ دهندگان 75
نمودار شماره 3- توزیع جنسیت پاسخ دهندگان 76
نمودار شماره 4- توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 77
نمودار شماره5- توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 78
نمودار شماره 6- توزیع سابقه خدمت پاسخ دهندگان 79
نمودار شماره 7- تأثیر اهمیت عوامل بهداشتی 104
نمودار شماره 8- تأثیر اهمیت مسئولیت پذیری 105
نمودارشماره 9- تأثیر اهمیت شناخت کارکنان 105
نموار شماره 10- تأثیر اهمیت عوامل آموزشی 106
نمودارشماره 11- تأثیر اهمیت اطلاعات کارکنان 106
نموار شماره 12- تأثیر اهمیت عوامل انگیزشی 107
نموار شماره 13- تأثیر اهمیت عوامل رشد 108
نمودارشماره 14- تأثیر اهمیت عوامل رفتاری 108
نمودار شماره 15 – نمودار کیفی درجه تأثیر هر یک از عوامل رفتاری در برانگیختن افراد 110

فهرست شکل
هرم شماره 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو 17
چکیده:
طی سال های اخیر، به تدریج بخش خصوصی جهت فرار از محدودیت های قانون کار به استفاده از قراردادهای موقت کار، گرایش پیدا کرده اند. تحت این قراردادها، نیروها با قراردادهای کمتر از 90روزه و تحت حداقل های تعیین شده شورای عالی کار، نیروی کارگری به خدمت گرفته میشوند. در این شرایط برای مدیریت آگاهی از عوامل انگیزشی و شدت اهمیت یا تأثیر آنها اهمیت ویژه ای می تواند داشته باشد.
مشابه با تحقیق انجام شده در سوئد، مبتنی بر الگوی دو عاملی انگیزشی برای تعیین درجه تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی تحقیقی در سطح شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل انجام شده است. در این تحقیق جامعه آماری کارگران شاغل در: شهرک های صنعتی قطب راوندی، امیرکبیر، هلال و سلیمان صباحی بوده که با فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای، 640 نفر انتخاب و از پرسشنامههای توزیع شده 625 مورد، کامل بازگشت داده شد.
در این تحقیق، ابتدا به روش های توصیفی نظری، نمودارها و جداول توزیع فراوانی نمونه گیری و یافتهها توصیف شده، سپس برای متغیرهای کیفی نظیر: جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات به روش تحلیل واریانس و در مورد متغیرهای کمی از همبستگی به منظور تحلیل همخوانی استفاده شده است و در انتها از آزمونt استیودنت، برای سنجش میزان متوسط تأثیریا اهمیت عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که:
1- سن، جنسیت، وضعیت تاهل و سابقه بر نوع اظهار نظر افراد تأثیری ندارد و افراد صرف نظر از
ویژگیهای دموگرافیک اتفاق نظر دارند د
ر حالی که در خصوص سطح تحصیلات نشان داد که بر اظهارنظر آنها تأثیر میگذارد.
2- نتایج حاصله در مورد میزان تأثیر عوامل بهداشتی، رشد و انگیزشی متفاوت است و بیشترین اهمیت مربوط به عامل بهداشتی سطح دستمزد است.
3- نتایج مربوط به اهمیت یا درجه تأثیر عوامل در مورد کارگران موقت سوئدی و موقت قلمرو تحقیق متفاوت است. در ایران بیشترین درجه اهمیت مربوط به سطح دستمزد و کمترین درجه اهمیت مربوط به آموزش فنی حرفهای است. ولی در تحقیق سوئد بیشترین تأثیر یا اهمیت، مربوط به مهارت لازم برای ارائه یک کار خوب و کمترین مربوط به میزان مزایا میباشد.
واژه های کلیدی:
کارگران موقت، مدل هرزبرگ، انگیزش
1-1 مقدمه:
مدیریت به مفهوم امروزی، استفاده بهینه از منابع کمیاب میباشد و به گفته پیتراف دراکر مدیریت، کار کردن با دیگران و از طریق دیگران است.از منابع مهم در سازمانها، منابع انسانی است که مهارت اساسی مدیریت یعنی مهارت ارتباطی، شکل گیری حسابداری منابع انسانی به عنوان یک مبحث جدید و به اعتقاد برخی نظیر پیتردراکر مبنی بر خلاصه شدن مدیریت در کار کردن با دیگران به اهمیت این سرمایه عظیم در سازمانها اشاره دارد.
استفاده بهینه از منابع عظیم نیروی انسانی، مستلزم شناخت رفتار و عوامل موثر بر رفتار نیروی انسانی در سازمانها است.
انگیزش را به عنوان چرایی رفتار (کبیری، 1375) تعریف نمودهاند. نظریات متعدد و تحقیقات متفاوتی در ارتباط با شناخت رفتار، عوامل انگیزشی یا برانگیزاننده رفتار و فرایند انگیزش صورت گرفته است. نظریـهها و تخصص مـدیریت رفتار سازمـانی بر پایه بحث محـوری انگیزش در راستای
شناخت، پیش بینی و هدایت یا تحت تاثیر قرار دادن رفتار کارکنان در راستای نیل به اهداف سازمانی شکل گرفته است.
برخی از تحقیقات یا نظریات به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل انگیزشی میباشند که از جمله میتوان به نظریات آبراهام مازلو، هرزبرگ، مک کله لند، مک گریگور اشاره کرد. نظریه دو عاملی هرزبرگ به عنوان یکی از نظریات محتوایی است که عوامل انگیزش را در دو دسته کلی مشتمل بر عوامل بهداشتی که وجود آنها در سازمان به باقی ماندن کارکنان در محیط کار منجر شده و فقدان آنها به خروج از سازمان میانجامد و عوامل انگیزشی که در برانگیختن کارکنان موثرند، تقسیم بندی میکند.

 
 
تحقیقات زیادی در ارتباط با به کارگیری مدلهای انگیزشی، از جمله مدل دو عاملی هرزبرگ در سازمانهای مختلف تولیدی و غیرتولیدی صورت گرفته است.
در ایران پس از انقلاب، از جمله با تصویب قانون کار، رابطه بین کم و کیف کار و مزد قطع شده و افراد به محض استخدام از آن جهت که صرف داشتن رابطه استخدامی از یک طرف و حضور فیزیکی در محیط کار از طرفی دیگر مبنای دریافت حقوق و مزایایشان بود، انگیزه ای برای کار نداشتند و سطح بهرهوری و کارآیی در سازمانهایی که از نیروی استخدامی برخوردار بودند تا حد قابل توجهی تنزل یافت. در شرکتهای خصوصی، تدریجاًّ برای فرار از قانون کار قراردادهای موقت کار مورد استفاده قرار گرفت تا از عامل امنیت شغلی و امکان اخراج یا قطع رابطه کار در هر زمان بتوانند در افزایش
بهره وری یا کارایی کارکنان بهره جویند.
قراردادهای موقت کار، تدریجاً عمومیت یافت تا جایی که حتی امروزه سازمانهای دولتی در بسیاری از امور خدماتی و رفاهی مثل حمل و نقل، بهداشت و … از این ابزار استفاده میکنند.
اگر چه این روزها حرکتهایی در راستای اصلاح قانون کار آغاز شده است، ولی این واقعیت را که در حال حاضر در بخشهای خصوصی تقریباً همه نیروها و در بخشیهای عمومی درصد قابل توجهی از نیروها تحت قراردادهای موقت کار فعالیت میکنند؛ به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر است.
موقتی بودن رابطه استخدامی میتواند به جای استخدام مادام العمر، کارگر یا کارمند را به عنوان نیروی موقتی تلقی نماید. در کشورهای خارجی در بخشهای خدماتی در فصلهای خاصی از سال یا به هنگام نیاز از نیروی موقت استفاده میکنند که میتوانند به عنوان نیروهای موقت از جهت رابطه استخدامی به حساب آیند. ارزیابی تأثیر عوامل انگیزشی و درجه اهمیت هر یک از این عوامل در این نیروها میتواند تحت الگوهای مختلفی صورت گیرد. در این تحقیق استفاده از الگوی دو عاملی هرزبرگ در یک مقایسه تطبیقی بین ایران و سوئد، در ارتباط با کارگران موقت کار صورت گرفته است.
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق:
برخی از جنبه های اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق عبارتند از:
1- اشتغال بیش از نیمی از جمعیت شاغل شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی بر مبنای قرارداد موقت کار.

2- اجرای طرح هدفمندی یارانهها و در نتیجه افزایش سهم هزینه های سوخت و انرژی، حمل و نقل در بهای قیمت تمام شده و به تبع آن، کاهش توان رقابتی واحدهای داخلی و ضرورت افزایش کارآیی و بهرهوری نیروی انسانی.
3- اهمیت یافتن انگیزش کارکنان در واحدهای تولیدی در راستای افزایش مزیت رقابتی، کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش سودآوری و ثروت سهامداران در قلمروی تحت بررسی.

1-3 بیان مسئله تحقیق:
پس از انقلاب با تصویب قانون کار در ایران، به جهت نگرش حمایتی از کارگران که درتدوین این قانون مد نظر قرار گرفته بود، مفاد قانون یاد شده رابطه بین کم و کیف کار با مزد را قطع و تقریباً غالب ابزارهای قدرت را از مدیران در هدایت کارگران سلب کرد. بر این مبنا تدریجاً با عنایت به اینکه کارگران به محض قطعیت استخدام، اخراج از کارخانه را منتفی دانسته و رابطه بین کم و کیف با مزد دریافتی نمیدیدند انگیزه خود را در انجام وظایف محوله و افزایش کم و کیفی و تولید از دست دادند. در مقابل کارفرمایان و مدیران در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به فکر چاره افتاده و تدریجاً قراردادهای موقت کار شکل گرفت. بر مبنای قرارداد موقت کار، سعی شد که پرداختی به کارگران بر مبنای حداقل مصوب قانون کار به عنوان یک مقدار ثابت، تنظیم و پرداختهای اضافی به نحوی مرتبط با کمیت و کیفیت عملکرد آنها مرتبط شود.
اگر چه به جهت فشارهای قانونی، اوایل درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی از این رویه تبعیت می کردند، ولی تدریجاً قراردادهای موقت فراگیر شده و حتی به سازمانهای دولتی نیز کشیده شد. بر اساس این قراردادها در انتهای دوره قرارداد، کارفرما با اعطای حق و حقوق قانونی کارگر، امکان فسخ رابطه استخدامی و یا به کارگیری مجدد آن بر اساس قرارداد موقت جدید را دارد.اگر چه بهره وری و راندمان در واحدهای تولیدی یا غیرتولیدی مرتبط با قراردادهای موقت به قدر قابل توجهی بیش از واحدهای مربوط به استفاده از کارگران با رابطه استخدامی دائم بوده، تدریجاً احساس عدم امنیت شغلی و امکان اخراج کارگر در هر لحظه، وفق نظر مدیریت یا کارفرما انگیزه کار و تولید دلسوزانه در کارگران موقت را تضعیف کرد.
بر این مبنا برای کارفرما و مدیریت، در چنین واحدهایی استفاده از اهرمهای انگیزش در راستای افزایش کارآیی و بهرهوری کارگران به عنوان یک مسئله اساسی در آمد. فرایند مناسب انگیزش و بر انگیختن کارگران در چنین محیطهایی که الان در کشور بیش از نیمی از کارگران تولیدی را به خود اختصاص میدهد، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و این امر مستلزم شناخت یک الگوی مناسب در راستای برانگیختن کارکنان است. الگویی که بتواند عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و شدت تاثیر یا درجه اهمیت هر یک را مورد ارزیابی قرار دهد.
یکی از الگوهای معروف در بین الگوهای انگیزش، مدل دو عاملی هرزبرگ است. طی تحقیقی که اخیراً در ارتباط با کارگران موقت در بخش گردشگری و خدمات بیمارستانی انجام شده، از مدل هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارکنان موقت استفاده شده است و در این تحقیق، هدف محقق از به کارگیری الگوی یاد شده در ارزیابی کارگران موقت ایران در سطح شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل و مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعه انجام گرفته در سوئد است.
بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از؛
به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل)چه تفاوتی با نتایج تحقیق انجام شده در سوئد دارد؟

1-4 اهداف تحقیق:
اهداف اساسی این تحقیق را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به شرح زیر تبیین نمود:
1-4-1 هدف اصلی :
مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .
1-4-2 اهداف فرعی:
1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.
2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).
3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.
کاربران مستقیم این تحقیق عبارتند از:
1- سیاستگذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.
2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.
علاوه بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *