اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-2- محیط 22
2-5- رویکردهای ساخت شخصیت 24

2-5-1- روش های ریخت شناسی 24
2-5-1-1- بقراط……… 24
2-5-1-2- کرچمر…. 25
2-5-1-3- شلدن….. 25
2-5-1-4- ریخت شناسان دیگر….. 26
2-5-2- الگویهای عاملی………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-5-2-1- رویکرد کتل…………………. 29
الف) صفات شخصیت 29
2-5-2-2- رویکرد عاملی آیزنگ……. 33
الف) ساخت شخصیت 33
ب) تیپهای شخصیت 34
ج) مبنای زیستی شخصیت 37
2-5-2-3- مدل پنج عاملی…………. 37
الف) ریشه های تاریخی عوامل پنجگانه 38
ب) تفسیر ابعاد نظریه پنج عاملی شخصیت 41
2-6- روش های سنجش شخصیت 46
2-6-1- آزمونهای رویکرد عاملی 47
2-6-1-1- پرسشنامه 16عاملی کتل 47
2-6-1-2- پرسشنامه شخصیت نئو 48
2-6-1-3- پرسشنامه شخصیت آیزنگ 49
2-6-1-4- پرسشنامه ده سوالی شخصیت 50
2-7- ادبیات تحقیق 51
2-7-1- انواع مقیاس های عاملی در ارزیابی شخصیت 51
2-7-1-1- پرسشنامه پنج عاملی 44 سوالی(BFI) 51

2-7-1-2- خزانه بین المللی آیتم شخصیت (IPIP) 52
2-7-1-3- پرسشنامه 100 توصیفگر صفات (TDA) 52
2-7-1-4- فرم کوتاه پرسشنامه 100 توصیفگر صفات 53
2-7-1-5- نسخه ی تجدید نظر شده ی پرسشنامه ی شخصیتی نئو 54
2-7-1-6- فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو 54
2-7-2- پرسشنامه پنج عاملی TIPI 55
فصل 3- فرایند روش شناختی پژوهش 60
3-1- نوع تحقیق 62
3-2- آزمودنی ها 62
3-2-1- جامعه آماری پژوهش 62
الف- جمعیت غیر بالینی 62
ب- جمعیت بالینی 62
3-2-2- نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 62
الف) نمونه غیر بالینی 62
1) نمونه اولیه 62
2) نمونه اصلی 62
ب) نمونه بالینی 63
3-3- ابزار های تحقیق 63
3-3-1- پرسشنامه جمعیت شناختی 63
3-3-2- پرسشنامه ی ده سوالی شخصیت 64
3-3-3- فرم کوتاه مقیاس درجه بندی حرمت خود 65
3-3-4- مقیاس عاطفه مثبت و منفی 65
3-3-5- پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک-فرم کوتاه 66
3-3-6- پرسشنامه حالت –صفت بیان خشم 67
3-3-7- پرسشنامه ی شخصیتی نئو فرم کوتاه 68
3-3-8- فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 68
3-4- روش اجر و گردآوری اطلاعات 69
3-4-1- آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت 69
3-4-2- مطالعه اولیه……… 70
3-4-3- مطالعه اصلی……. 71
3-5- روش تحلیل داده ها 72
فصل 4- یافته های پژوهش 73
4-1- نتایج توصیفی 75
4-1-1- یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه غیربالینی 75
4-1-1-1- یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اولیه 75
4-1-1-2- یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اصلی 76
4-1-2- شاخص های توصیفی مربوط به متغیّرهای تحقیق در نمونه غیربالینی 79
4-1-2-1- شاخص های توصیفی متغیّرهای تحقیق در نمونه اولیه 79
4-1-2-2- شاخص های توصیفی متغیّر های تحقیق در نمونه اصلی 80
4-1-3- یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه بالینی 86
4-1-4- یافته های توصیفی مربوط به متغیّر های تحقیق در نمونه بالینی 90
4-2- نتایج استنباطی 94
4-2-1- بررسی شواهد مربوط به پایایی 94
4-2-1-1- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه 94
الف) نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه 94
1)محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با بهره گرفتن از ضرایب همسانی درونی 94
2)محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با بهره گرفتن از ضرائب همبستگی آزمون- بازآزمون 95
4-2-1-2- نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اصلی 96
الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با بهره گرفتن از ضرایب همسانی درونی 96
4-2-1-3- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه بالینی 99
الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با بهره گرفتن از ضرایب همسانی درونی 99
4-2-2- بررسی شواهد مربوط به اعتبار 100
4-2-2-1- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه غیربالینی 100
4-2-2-2- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه بالینی 113
الف)بررسی همبستگی بین مقیاسهای پرسشنامه TIPI با آزمون نئو و حرمت خود 113
ب) بررسی ارتباط مقیاسهای پرسشنامه TIPI با خرده مقیاسهای پرسشنامه DASS 115
4-2-2-3- بررسی اعتبار سازه…….. 118
الف) تحلیل عاملی اکتشافی 118
ب) تحلیل عاملی تأییدی 123
فصل 5- بحث و نتیجه گیری 128
5-1- مقدمه…….. 129
5-2- خلاصه نتایج 130
5-3- بحث در مورد نتایج 131
5-4- محدودیتهای پژوهش 137
5-5- پیشنهادهای پژوهشی 138
5-5-1- پیشنهاد های پژوهشی 138
5-5-2- پیشنهاد کاربردی 138
فهرست منابع 140
ضمیمه ‌الف – نتایج تکمیلی 158
الف-1) تحلیل عاملی اکتشافی TIPI در نمونه مردان 158
الف-2) تحلیل عاملی اکتشافی TIPI در نمونه زنان 161
ضمیمه ‌ب – ابزارها………………………………………………………………………………………………….. 164
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..176
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏31 گروه بندی پرسشنامه های اجرا شده 71
جدول ‏41: فراوانی و درصد نمونه های مورد بررسی به تفکیک دانشکده ها 75
جدول ‏42: فراوانی و درصد جنسیت نمونه اولیه 75
جدول ‏43: شاخص های توصیفی سن نمونه اولیه 76
جدول ‏44: شاخص های توصیفی سن نمونه اصلی 76
جدول ‏45: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 77
جدول ‏46: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل 77
جدول ‏47: فراوانی و درصد نمونه اصلی بر حسب دانشکده 78
جدول ‏48: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اولیه 79
جدول ‏49: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی 80
جدول ‏410: شاخص های توصیفی حرمت خود در نمونه غیربالینی 81
جدول ‏411: شاخص های توصیفی پرسشنامه آیزنگ در نمونه غیربالینی 82
جدول ‏412شاخص های توصیفی مقیاس حالت–صفت اسپیلبرگر در نمونه غیربالینی 83
جدول ‏413: شاخصهای توصیفی عاطفه مثبت و منفی در نمونه غیربالینی 84
جدول ‏414: شاخصهای توصیفی پرسشنامه نئو کوتاه در
نمونه غیربالینی 85
جدول ‏415: شاخص های توصیفی مربوط به وضعیت سنی نمونه بالینی 86
جدول ‏416: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب جنسیت 86
جدول ‏417: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب سکونت 87
جدول ‏418: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال 87
جدول ‏419: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب وضعیت تحصیلات 88
جدول ‏420: فراوانی و درصد مربوط به نوع اختلال در نمونه بالینی 89
جدول ‏421: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI نمونه بالینی 90
جدول ‏422: شاخص های توصیفی پرسشنامه ((DASS-21 در نمونه بالینی 91
جدول ‏423: شاخص های توصیفی حرمت خود در نمونه بالینی 92
جدول ‏424: شاخصهای توصیفی پرسشنامه نئو کوتاه در نمونه بالینی 93
جدول ‏425: نتایج ضرائب آلفا (TIPI) در نمونه اولیه 95
جدول ‏426: نتایج همبستگی آزمون-بازآزمون پرسشنامه TIPIبا فاصله 14 روزه 96
جدول ‏427: نتایج ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی 97
جدول ‏428: نتایج مربوط به ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه بالینی 99
جدول ‏429: ضرائب همبستگی بین پرسشنامه TIPI با مقیاس های پرسشنامه (NEO-FFI) در نمونه غیربالینی 101
جدول ‏430: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس های پرسشنامه (EPQ) در نمونه غیربالینی کل 104
جدول ‏431: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه غیربالینی 107
جدول ‏432: نتایج مربوط به همبستگی پرسشنامهTIPI) ( و پرسشنامه خشم حالت – صفت اسپیلبرگر در نمونه غیربالینی 108
جدول ‏433: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با پرسشنامه عاصفه مثبت و منفی(PANAS) در نمونه غیربالینی 111
جدول ‏434: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه بالینی 113
جدول ‏435: نتایج همبستگی بین پرسشنامه TIPI) ( با پرسشنامه (NEO-FFI) در نمونه بالینی 114
جدول ‏436: ضرائب همبستگی پرسشنامه(TIPI) با خرده مقیاس های پرسشنامه DASS در بیماران اختلال افسردگی 116
جدول ‏437: ضرائب همبستگی پرسشنامه(TIPI) با خرده مقیاس های پرسشنامه DASS در بیماران اختلال اضطرابی 117
جدول ‏438: نتایج مربوط به آزمون های کرویت بارتلت و کفایت نمونه براداری تحلیل عاملی(TIPI) 119
جدول ‏439: نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) 120
جدول ‏440: ماتریس الگوی مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین 122
جدول ‏441: سوالات مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین 123
جدول ‏442: تحلیل عاملی تأییدی پنج عامل متخذ از تحلیل عاملی اکتشافی 125
جدول ‏443: مقایسه شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی معیارها 126
جدول الف‏01:نتایج مربوط به آزمون های کرویت بارتلت و کفایت نمونه براداری تحلیل عاملی(TIPI)………………………………………………………………………………………………………………………………………158 جدول الف2: نتایج مربوط به تحلیل مؤلفه های اصلی TIPI…………………………………………………………. 159
جدول الف 3: ماتریس الگوی مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین…………………………………..160
جدول الف-4 : نتایج آزمون های کرویت بارتلت و کفایت نمونه براداری تحلیل عاملیTIPI………..161
جدول الف-5: نتایج مربوط به تحلیل مؤلفه های اصلی TIPI …………………………………………………….162
جدول الف-6: ماتریس الگوی مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین………………………………….163
فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏41: تحلیل عاملی تأییدی الگوی پنج عاملی پرسشنامه (TIPI) 2
کلیات پژوهش فصل اول:
کلیات پژوهش
فصل اول:
کلیات پژوهش

بیان مسئله
شخصیت یکی از اساسیترین موضوعهای مهم در روانشناسی است. شخصیت هر فرد کلیت روانشناختی او را از دیگری متمایز می کند و به او فردیت و بی همتا بودن می بخشد(مای لی، 1387). مفهوم شخصیت در روانشناسی یک مفهوم رایج و معمول، در عین حال فوق العاده غامض و پیچیده است که مولفان در تعریف آن با یکدیگر اختلاف نظرهای متعددی دارند اما با توجه به تعاریف متفاوت می توان پذیرفت که شخصیت عبارتست از الگویی نسبتاً پایدار از صفات، گرایشها و یا ویژگیهایی که به رفتار افراد در طول زمان دوام می بخشد و باعث تمایز افراد از یکدیگر می گردد( فیستو فیست،1389).
یکی از مسائل مهم در طول تاریخ روانشناسی علمی به طبقه بندی، تبیین و ارزیابی ویژگیهای شخصیتی مربوط بوده است و با توجه به آنکه شخصیت مفهومی پیچیده، اساسی و مهم می باشد، در مورد روش های تبیین و ارزیابی آن بحثها و مسائل متعددی مطرح گردیده است و مولفان برای رسیدن به روشی مشترک و یا مورد توافق تلاشهای زیادی را در این مسیر به ثمر رسانیدهاند. از جمله این تلاشها و از نظر تاریخی روش های ریخت شناسی در زمره نخستین روش های ارزیابی شخصیت قرار می گیرد. در تئوریهای متکی بر ریخت شناسی، که می توان کارهای کرچمر و شلدن را در این گستره مطرح نمود، تلاش بر آن بود تا با بررسی رابطه بین ویژگیهای جسمی و خصوصیات شخصیتی به تفکیک و تعیین رگه های شخصیتی بپردازند و بر اساس آن الگوهای طبقه بندی برای ارزیابی شخصیت ارائه نمایند. بررسی تحولی فرآیندهای روانی روش دیگری برای مطالعه شخصیت می باشد. پژوهشگران این رویکرد بر مبنای پارهای ساختها و رفتارهای شخصیتی که در مراحل اولیه زندگی وجود دارند اشکال نهایی ساخت شخصیت را ترسیم می کنند. اما این رویکردها به علت کلی و غیر دقیق بودن مورد انتقاد قرار گرفته است. در این بین نظریه پردازان صفات، شخصیت یک فرد را به منزله منظومهای تخصصی از صفات می دانند و معتقدند برای دستیابی به ساخت شخصیت باید تمام صفات را در سادهترین شکل و نیز در قالب عناصر ترکیبی آن مورد بررسی قرار داد. اما از آنجایی که صفات قادر به نمایان ساختن جنبه های مجزای شخصیت نبود، یافتن متغیرهای اساسی در خلال صفات شخصیت به عنوان مساله اساسی مطرح گردید. بنابراین تحلیل عاملی اقدامی بود که بعد از تلاش برای یافتن ماهیت شخصیت براساس صفات صورت گرفت. از مجموعه روش های بررسی شخصیت، روش الگوی عاملی توانست تعارض بین کلیت و تجربی بودن شخصیت را حل کند؛ به این صورت که وقتی شخصیت به صورت کلی معرفی میشود صرفاً شکل توصیفی پیدا می کند و وقتی هدف، ارزیابی تجربی باشد کلیت خود را از دست میدهد(گروسی،1380). اساس روش الگوی عاملی توجه به صفات است. و منظور از صفات، آمادگی کلی انسان در رفتار به سبکی خاص می باشد(پروین،1374). از این رو سوال اساسی متخصصان این دیدگاه آن است که آیا شخصیت دارای صفات و عواملی است که بتوان بر اساس آن به پیشبینی فرد و رفتار او پرداخت؟ تحقیقات افرادی نظیر کتل و هانس آیزنک در واقع تلاشی بود برای پاسخگوئی به همین سوالات. آنها با ارائه نظریه صفات تلاش نمودند تا عوامل اساسی شخصیت را کشف نمایند. از آنجایی که کتل و آیزنک روش های متفاوتی را به کار بردند، به صفات متفاوتی نیز دست یافتند. کتل و همکارانش 35 صفت اصلی مشخص کردند که عمدتاً بعد سرشتی شخصیت را نشان می داد. بخشی از این عوامل، صفاتی بودند که در جمعیت بهنجار وجود داشتند و بخشی دیگر از این عوامل بیشتر در جمعیت بالینی مشاهده می گردید. در مقابل آیزنک برخلاف کتل، فقط 3 عامل را در شخصیت مورد تأئید قرار داد: برونگرایی، روانرنجورخویی و روانپریشخویی(فیست و فیست، 1389).
یکی دیگر از نظریههای عاملی در مورد شخصیت نظریه پل کوستاو رابرت مک کریمی باشد. کوستا و مک کری در ارتباط با ساختار شخصیت، نظریه معروف پنج عاملی را مطرح کردند و در جهت همگرایی رویکردهای گوناگون حول این نظریه تلاش نمودند(کوستا و مک کری،a1992). براساس این دیدگاه، که یکی از کارآمدترین و جامعترین نظریههای مطرح شده در حوزه شخصیت میباشد، شخصیت دارای ساختاری سلسله مراتبی با پنج بعد اصلی در بالاترین مرتبه و قابل فروکاهی به اجزا یا صفات رده پایین تر است. پنج عامل اصلی شخصیت شامل روانآزردهگرایی، برونگرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیتپذیری هستند و برای هریک از این عوامل، 6 صفت در نظر گرفته شده است(مککری وکوستا،2003). هر چند چهارچوب نظریه چند عاملی شخصیت در نظر بعضی از مولفان هنوز محل تردید است اما این مدل در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *