گی خانوادگی 26
2-4-4) عوامل مربوط به رضایت از زندگی خانوادگی 27
2-4-5) دیدگاه های روانشناسی وجامعه شناسی در مورد رضایت 28
الف: دیدگاه های روانشناسان 28
نظریهی سلسله مراتب نیازها 28
نظریهی مککلهلند 30
تئوری مقایسهی اجتماعی 32
ب : نظریههای جامعهشناسان در مورد رضایت 33
نظریهی کارل مارکس 34
نظریهی پارسونز 34
نظریهی زیمل 35
نظریهی رابرت مرتون 35
نظریهی هومنز 36
نظریهی تورشتاین وبلن 36
نظریهی دورکیم 37
نظریهی رابرت پارک 39
نظریهی مبادله پیتربلاو 39

نظریهی اینگلهارت 40
2-5 ) خانواده 42
2-5-1) اهمیت خانواده 42
2-5-2) انواع خانواده 43
2-6) ساختار خانواده و ابعاد اساسی آن 45
2-6-1) کارکردهای خانواده 46
2-6-2)علل تغییر کارکردهای خانواده 50
2-7) دیدگاه های جامعهشناسان در مورد خانواده 51
نظریهی تکاملی 52
نظریهی تقابل 52
نظریهی کارکردگرایی 53
نظریهی نهادی مالینوفسکی 54
نظریهی شلسکی 55
نظر یهی مبادله 55
نظریهی پارسونز 56
نظریهی سیستمی خانواده 57
الف: نظریهی رنهکونیگ 58
ب: نظریهی السون 60
2-8) اوقاتفراغت 65
2-8-1) اهمیت اوقاتفراغت 65
2-8-2) نظر اسلام دربارهی اوقاتفراغت ونحوهی گذران آن 66

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-8-3) عوامل مؤثر بر نحوهی گذران اوقاتفراغت 66
2-8-4) ابعاد اوقاتفراغت 67
2-8-5) انواع گذران اوقاتفراغت 68
2-9) اوقاتفراغت خانواده و مسائل مربوط به آن 69
2-10) دیدگاه های جامعهشناسان در حوزهی اوقاتفراغت 71
مکتب فرانکفورت 72
دیوید رایزمن 72
کارل مارکس 72
تورشتاین وبلن 73
مدل تعادلی و هستهای اوقاتفراغت خانواده 74
2-11) چارچوب نظری پژوهش 75
2-12) مدل تحلیلی تحقیق 80
2-13) فرضیه های تحقیق 81
فصل سوم: روششناسی پژوهش
مقدمه 84
3-1) روش پژوهش 84
3-2) ابزار جمعآوری داده ها 86
3-3) متغیرهای تحقیق 88
الف: متغیر وابسته 88
ب: متغیر مستقل 88
3-4)اعتبار و پایایی تحقیق 88
الف: اعتبار 88
ب: پایایی 88
3-5) جامعهی آماری و روش نمونهگیری وتعیین حجم نمونه 90
3-6) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم 92
3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 97
فصل چهارم : یافتههای تحقیق
4-1) توصیف ویژگیهای زمینهای پاسخگویان 99
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق 103
4-3) آمارههای استنباطی 112
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه 150
5-1) نتیجهگیری و بحث و بررسی براساس فرضیه های تحقیق 150
5-2) پیشنهادات 156
5-3) محدودیتهای تحقیق 157
منابع 158
چکیده انگلیسی 164
پیوست 166
فصل اول :
کلیات
1-1) مقدمه
اغلب مردم دنیا زندگی خانوادگی را مهمترین جنبه ز ندگی خود می دانند. خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد دارای اهمیت قابل توجهی است، اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط خانواده است و حتی تاثیر پذیری فرد از سایر محیط ها می تواند نشأت گر فته از محیط خانواده باشد، خانواده پایه گذار بخش مهمی از سر نوشت انسان است. نقش خانواده آنقدر مهم است که حتی می تواند روی فطرت خداجویی فرد اثر بگذارد و او را به میل خود به هر سو بکشاند. از آنجا که حساسترین ایام زندگی هر فرد در محیط خانواده و در کنار اعضای خانواده،سپری میشود می توانیم بگوییم که بسیاری از مشکلات رفتاری و ناهنجاری های عاطفی و اجتماعی و روانی فرزند ریشه در خانواده دارد.
اساساً افراد پس از تولد نخست تحت تأثیر افکار و عقاید و رفتار اعضاء خانواده قرار دارند،بنابراین خانواده اولین و مهمترین عامل اثر گذاری بر روی رفتار است؛ از طریق خانواده کودکان با فرهنگ جامعه خود مأنوس شده و عادات و عواطفی در آنها ایجاد می شود که شخصیت آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. بطور کلی فرزندان هر خانواده تحت تأثیر والدین سپس سایر اعضاء خود قرار دارند.
خانواده اساساً یک کانون کمک و تسکین، التیام و شفا بخش است. کانونی است که باید فشارهای روانی وارد شده بر اعضای خانواده را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند. اگر محیط خانواده محیط سالم و سازنده ای برای اعضایش باشد و نیازها جسمی و روانی آنها را برآورده کند «فرد» از سرچشمه طبیعی کمک سیراب میشود و کمترممکن است به نهادهای درمانی خارج از خانواده احتیاج پیدا کند.
یکی از مفاهیم اساسی که در ارتباط با زندگی خانوادگی مطرح است بحث رضایت از زندگی است و رضایت از زندگییکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی است که نسبتاً دیر به حوزهی علوم اجتماعی راه یافته است.
رضایت از زندگی از چند جهت برای انسانها دارای اهمیت است:
تأمین سلامت روانی ، جسمانی و افزایش طول عمر
اثبات ارزش شادکامی برای انسان
اندازهگیری شاخص کیفیت زندگی در کنار شاخصهای اقتصادی
یکی از عوامل مؤثری که میتواند بر رضایت از زندگی تأثیر بسزایی داشته باشد، نقش اوقات فراغت خانواده است.برخی ازافراد از این اوقات فراغت برای رشد وشکوفایی شخصیت خود، جمعی ازآن برای تفریح و سرگرمی و عده ای دیگر این زمان رابه استراحت می گذرانند .
اوقات فراغت درحقیقت حق طبیعی انسان بوده و باید به عنوان احتیاج اساسی و پایه برای وی محسوب گردد و خانواده هم از دیرباز درتمام نظامهای فکری و اجتماعی به واسطهی کارکردهای مثبت خود همواره ازجایگاه ارجمندووالایی برخورداربوده است و به عنوان نهادی مطرح است که اعضای آن اوقاتی را بعد ازفراغت ازکار و تحصیل با هم سپری میکنند. بنابراین این اوقات برای خانواده ها میتواند بهترین فرصت برای استفاده از برنامههای فراغتی که از سوی خود آنان و جامعه تأمین می شود باشد تا سرزندگی و نشاط لازم برای حفظ خانوادهای سالم و متسحکم و باکیفیت بالا را داشته باشند. پژوهشگران همواره روابط مثبتی را بین نحوه ی گذران اوقات فراغت خانواده و کیفیت مطلوب زندگیگزارش کرده اند.
1-2) بیان مسأله
سنجش رضایت از زندگی از مباحث مهم اجتماعی است که نسبتاً دیر به حوزهی علوم اجتماعی راه یافته است. رضایت از زندگی پدیدهای است که پیامدهای خاص خود را دارد و با مقولات مهم دیگری مانند بیگانگی، کاهش اعتماد اجتماعی و بیهنجاری در ارتباط است.
بر هم خوردن توازن بین اهداف فردی و خانوادگی و نیازهای افراد با شرایط عینی که معمولاً در اثر موانع خاص ایجاد میشود معمولاً به شکل نارضایتی بیان میشود(محسنی ، 1382 : 10). در کنار مطالعاتی که رضایت از زندگی مردم را به طور عام یا بر حسب موقعیتهای خاص سنی ، جنسیتی ، شغلی ، تحصیلی ، طبقاتی و … ارزیابی میکنند . فقدان یا کاهش شدید رضایت از زندگی خانوادگی به احتمال بسیار به معنی آن است که خانواده در آینده آبستن نارساییها ، انحرافات و آسیبهای اجتماعی قابل توجه و نگران کنندهای خواهد بود به طوری که ممکن است با هر اتفاق و حادثهی کوچکی این توانایی منفی از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و امکان بروز پیدا کند . بر این اساس میتوان پایین بودن شاخص رضایت از زندگی خانوادگی را به منزلهی زنگ خطر و نشانگری گویا از ظرفیت آسیبشناختی خانواده تلقی کرد.
هر چند که آمار و اطلاعات دقیقی دربارهی میزان رضایت از زندگی خانوادگی در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *