گردشگری منجر به تشدید تهدید میراث های طبیعی منطقه گردیده است.
3- به نظر می رسد به علت عدم وجود رشد مناسب و هماهنگ گردشگری تلفیقی (شهری-روستایی) فشار زیادی بر محیط زیست شهرستان رامسر وارد می شود.
1-1-7 حدود پژوهش:
این تحقیق در محدوده شهرستان رامسر در غرب استان مازندران با توجه به تأثیرات و پیامدهای گردشگری بر میراث های (اکولوژیکی) طبیعی منطقه با استفاده مدل های فرایند تحلیل سلسله مراتبی و دلفی انجام می شود.

1-1-8 خلاصه مراحل روش پژوهش:
مرحله اول: مروری بر مطالعات نظری انجام شده بر روی تأثیرات رشد گردشگری بر میراث های طبیعی درجهان و ایران با تاکید بر جنبه های توسعه پایدار و استخراج ابعاد مختلف گردشگری پایدار .
مرحله دوم: تحلیلی از ویژگی ها و خصوصیات منطقه مورد مطالعه به منظور شناخت ابعاد مطرح در گردشگری در مناطق شمالی کشور در تبعات رشد گردشگری.
مرحله سوم: مطالعه تحلیلی به منظور استخراج شاخص های مناسب برای ارزیابی تأثیرات رشد گردشگری بر میراث های طبیعی در منطقه.
مرحله چهارم: کاربست مدل های تحلیل سلسله مراتبی و دلفی در سطح منطقه جهت رتبه بندی عوامل مؤثرو پذرش یا رد فرضیات تحقیق.

شکل -11- مدل مفهومی تحقیق

منبع: نگارنده

1-1-9 تعریف واژه های عملیاتی:
1-1-9-1 گردشگری(Tourism)
گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده ، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند (پاپلی یزدی و سقایی،1386،ص13).
توریسم که واژه ای است فرانسوی، از ریشه « تور » گرفته شده است، تور در زبان فرانسه به معانی زیر آمده است: حرکت دورانی، عمل پیمودن، طی کردن پیرامون، سیر کردن و گردش کردن. واژه توریسم نخستین بار در سال 1811، در مجله ای انگلیسی به نام اسپورتینگ ماگازین ( مجله ورزشی ) آمده در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت ( محلاتی، 1380، ص3 ).
در فرهنگ لغات فارسی ،گردشگری را چنین تعریف کرده اند: در اقطار عالم سفر کردن و شناخت ، مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر به مقصدی می رود و سپس به محل سکونت خود بازمی گردد (کاظمی،1385،ص 15).
آرتوپورمن ( Arto Porman ،1931 ) جهانگردی را چنین تعریف کرده است. جهانگردی مجموعه مسافرتهایی را در بر می گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می گیرد و غیبت مشخص جهانگرد از محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرتهای شغلی بین محل کار و زندگی خود می کنند مشمول این تعریف نمی شوند ( رضوانی، 1385، ص4 ).

گردشگر ( Tourist )
اصطلاح توریست (جهانگرد) از قرن نوزده معمول شد. در آن زمان اشرافزادگان فرانسه میبایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه لازم زندگی اقدام به مسافرت نمایند. این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح درمورد کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعدا با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق میشد که اصولا به این منظور به سفر می رفتند. در سال 1925 کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را جهانگرد شناخت:
کسانی که برای تفریح و دلایل شخصی با مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند.
کسانی که برای شرکت در کنفرانس ها ،نمایشگاه ها ،مراسم مذهبی ،مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر می روند.
کسانی که به منظور بازاریابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند.
افرادی که با کشتی مسافرت می کنند و در بندری در مسیر راه تا 24 ساعت اقامت می نمایند(رضوانی،1385،ص16).
به هنگام برگزاری همایش اوتاوا در سال 1992 از سوی سازمان جهانی جهانگردی در مورد جهانگرد این طور اشاره شده است:
جهانگرد، کسی است که به هنگام جابجایی، دست کم یک شب را در جای دیگری غیر از محیط دائمی زیست خودی گذراند و دلیل بازدید یا جا به جایی خود دلیلی به جزء انجام فعالیتی برای گرفتن مزد و حقوق در کشور یا جای مورد بازدید ذکرمی کند (محلاتی، 1380، ص12 ).

1-1-9-3 اکوتوریسم (Ecotourism)
اکوتوریسم یا گردشگری در طبیعت، از انواع توریسم مسؤولانه است که هدف اصلی آن حفاظت از محیط زیست است. این الگوی فضایی ، دربرگیرنده گونه های متفاوتی از گردشگری شامل گردشگری زیستی ، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی ، گردشگری صید و شکار ،گردشگری و جمع آوری گیاهان و حیوانات و نظیر اینهاست (پاپلی یزدی و سقایی ،1385، ص 216).
گردشگری مبتنی بر طبیعت همه انواع گردشگری متمرکز، گردشگری با انگیره های هیجان طلبی و گردشگری با پیامدهای خفیف را که در آنها انگیزه اصلی بهره برداری از طبیعت وحشی و دست نخورده همراه با گونه ها و زیستگاه های جانوری ، سیماهای طبیعی و رودخانه های جذاب تماشایی است را شامل می شود(.(Goodwin, 1995,page130
والارس و پیرس اکوتوریسم را سفر به مناطق طبیعی تقریبا دست نخورده که به منظور مطالعه و کسب لذت انجام می شود می دانند ((Wallarce & Pierce,1996,page844.

1-1-9-4میراث طبیعی ( Natural Heritage)
میراث طبیعی در معنای بسیط آن باید از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. براساس تعریف مبناییارائه شده در کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو میراث طبیعی به تشکل های فیزیکی، زیست شناختی و زمین شناختی، محل زیست گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر و مناطق دارای ارزش علمی و حفاظتی و زیباشناسی اطلاق می شود (درام و مور، 1388، ص34).
پدیده‌ها یا مناطق مورد اشاره که اصطلاحأ اموال طبیعی نامید می‌شوند براساس ضوابط مشخصی به عنوان میراث جهانی در نظر گرفته خواهند شد که عبارتند از:
نمونه‌های برجسته‌ای که معرف مراحل عمده سیر تحول زمین هستند. از جمله نشانه‌ها و مدارک مربوط به شیوه‌های زیست، فرآیندهای هنوز فعال زمین‌شناسی در تحول و شکل‌گیری زمین یا عناصر زمینی، آثار رویدادهای طبیعی مهم، نمونه‌های شاخص معرف فرآیندهای بوم‌شناختی، زیست‌شناختی مربوط به تحول بوم سازگان‌های آب شیرین، بوم سازگان‌های دریایی یا ساحلی و اجتماعات گیاهی و جانوری، آثار معرف پدیده‌های طبیعی یا حوزه‌هایی که زیبایی طبیعی استثنایی و اهمیت زیباشناختی دارند، زیست‌گاه‌های طبیعی که از نظر حفظ تنوع زیست‌شناختی اهمیت بسیار دارند، از جمله آن دسته‌ای که دربرگیرنده گونه‌های در معرض خطرند و از جنبه علمی یا حفاظتی ارزش جهانی استثنایی دارد (گودوین، 1995، ص 131).
زیست بوم تمامی گیاهان یا جانورانی که از ویژگی های یک منطقه خاص جغرافیایی باشند و یا به جنس و گونه ای با خصوصیات منحصربه فرد تعلق داشته باشند اعم از جانورانی که دائما در محدوده جغرافیایی خاصی زندگی کنند و یا آنهایی که مهاجرند ولی از مسیرهایی ویژه عبور می کنند، از منظر نقش و جایگاه شان در معیشت، باورها و اعتقادات و یا دیگر جنبه های زندگی انسانی میراث طبیعی محسوب می شوند . مناطق رویش مجموعه ها و یا گاهی گونه های ارزشمندی از گیاهان دارویی از نمونه های بارز این تعریف هستند(www.parsacity.com).
1-1-9-5 گردشگری پایدار (Sustainable Tourism)
همچون توسعه پایدار، از گردشگری پایدار نیز تعاریف متعددی ارائه شده است فدراسیون پارک های ملی و طبیعی ،گردشگری پایدار را شامل تمام اشکال توسعه گردشگری، مدیریت و فعالیتهایی می داند که منجر به حفظ ، انسجام و تقویت منابع محیطی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و ماندگاری آنها شود (کاظمی،1385، ص 128).
باتلر در سال 1993 توریسم پایدار را توریسمی تعریف کرده است که بتواند در یک محیط در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست صدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد که به توسعه سایر فعالیت ها و فرایندهای اجتماعی لطمه ای وارد نیاورد. لذا توریسم پایدار آن نوع از توریسم است که توسعه پایدار را تسهیل کند(زاهدی،1382،ص 60).
گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان ، مکان گردشگری و گردشگران دارد چرا که این روابط می تواند پویا و سازنده باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر است تا آسیب های محیطی و فرهنگی را به حداقل رسانده ، رضایت بازدید کنندگان را فراهم آورده و به رشد اقتصادی ناحیه کمک کند (محسنی، 1388،ص 152).

1-1-9-6 تکنیک AHP (Analytic Hierarchy process)
مدل ارزیابی «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» (AHP) برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 1980 مطرح گردید. این تکنیک بر اساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده است امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران و برنامه ریزان می دهد. روش ارزیابی چند معیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی با در نظر گرفتن اثر همزمان کلیه معیارهای دخیل و مقایسه امتیازات آنها ، به اولویت بندی گزینه ها پرداخته و با به کارگیری روابط معرفی شده گزینه مطلوب را تعیین می نماید (بهزادفر و زمانیان ، 1386،ص 2 ).

1-1-9-7 روش دلفی(Delphi method)
روش دلفی به عنوان یکی از روش های ساخت یافت برای ایجاد وفاق در دهه 1950 م. در شرکت «راند» ابداع شد. کاربرد این روش ساخت دادن به فرایند ارتباطات گروهی است ، به نحوی که چنین فرایندی در فراهم کردن زمینه درگیری مجموعه ای از افراد به عنوان یک کل با مساله یا موضوعی پیچیده موثر باشد. این ارتباط ساخت یافته با بازخوران اطلاعات و دانش افراد ، ارزیابی نظر گروه ، فراهم کردن فرصتی جهت افراد برای بازنگری در نظرشان و با تامین درجه ای از محرمانه بودن پاسخهای افراد فراهم می شود.
روش دلفی در عمل ، یک سری از پرسشنامه ها یا دورهای متوالی به همراه بازخوران کنترل شده ای است که تلاش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد متخصص درباره یک موضوع خاص دست پیدا کند (مشایخی و همکاران، 1383،ص 199).

بخش دوم : روش شناسی تحقیق
1-2-1 روش تحقیق
موفقیت و کیفیت مطالعات از یک طرف مربوط به دقت در تهیه طرح تحقیق و تنظیم طرح نظری و انتخاب متغیرهای مناسب می باشد و از طرف دیگر به چگونگی شیوه ها و ابزار مورد استفاده برای کسب داده ها دربارهی متغیرها بستگی دارد. لذا تهیه یک طرح خوب و متصل کافی نیست. جهت دستیابی به اهداف تحقیق و نیز موفقیت آن ضروری است که دقت و تعمق لازم برای انتخاب روش و ابزار مناسب نیز صورت بگیرد(مهدوی،1382،ص 96).
در تحقیق حاضر نیز به دنبال شناخت علمی یک پدیده چند بعدی بوده و تلاش بر این است تا با استفاده از روش های تحقیقاتی مرسوم در حوزه علوم انسانی بتوانیم ارزیابی هایی کارشناسانه و دقیق در رابطه با موضوع مورد مطالعه داشته باشیم.
بر اساس اهدافی که در تحقیقات گوناگون دنبال می شود تحقیقات به سه دسته بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم می شوند . این تحقیق بر اساس اهداف خاص خود از نوع کاربردی می باشد زیرا در پی ارزیابی و شناخت توسعه گردشگری شهرستان رامسر و ارائه استراتژی کارامد برای آن است و نتایج حاصل از آن در برنامه ریزی های بهتر گردشگری منطقه قابل استفاده است.
در این تحقیق با توجه به موضوع و مباحث نظری آن از روش پیمایش که یکی از مهمترین روش های شبه تجربی است و نیز کاربرد زیادی در تحقیقات اجتماعی و انسانی دارد استفاده شده و سپس از ابزار و تکنیک های آماری جهت طبقه بندی ، نمونه گیری،کدگذاری و تجزیه و تحلیل استفاده شده و در نهایت با استفاده از تکنیک ها و مدل های فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل دلفی جهت ارائه استراتژی کارامد و برنامه ریزی اصولی و مناسب استفاده شده است. در این بخش به صورت اجمالی به توضیح و تشریح این مراحل می پردازیم.

1-2-2 روش گردآوری داده ها
روش های گردآوری داده ها و اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد. کتابخانه ای و میدانی. روش های کتابخانه های بسته به نوع سند و موضوع ممکن است با استفاده از فیش یا جدول یا نقشه و کروکی یا فرم های شبه پرسش نامه ، یا ترکیبی از همه آنها انجام پذیرد. روش های میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارتند از: روش پرسشنامه ای ، روش مصاحبه ، روش مشاهده ، روش آزمون و روش های صوتی و تصویری ( حافظ نیا ،1387،ص 149).گردآوری داده ها یکی از وظایف اصلی پژوهشگران تلقی می شود . هرچند زمینه های علمی متفاوت پژوهشگران موجب می شود که این افراد از رویه های متفاوتی برای گرداوری اطلاعات مورد نیاز استفاده کنند. اما این نکته را باید خاطرنشان کرد که رویه های متفاوت گرداوری داده ها در صورتی که به طرز درستی اعمال شود از حیث نتیجه مورد نظر تفاوتی باهم نخواهند داشت. یک روش مناسب و مطلوب جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیلی آنها را ساده تر ساخته و در نتیجه بر دقتیافته های تحقیق می افزاید ( قهرمانی، 1386، ص 25).
در این تحقیق با توجه به اهداف مورد نظر و با توجه به مباحث مطرح شده در فصول مختلف از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
1-2-3 جامعه آماری
جامعه آماری را می توان اینگونه تعریف کرد : جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص ( جهانی یا منطقه ای ) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،1387، ص 120 ).
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از کلیه گردشگرانی هستند که در نوروز سال 1390 وارد محدوده شهرستان رامسر شده اند.

1-2-4 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
از آنجایی که جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آنها مراجعه کنند بنابراین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند (همان،ص 121).
بر اساس بررسی های به عمل آمده از آمار و تعداد گردشگران نوروزی سال قبل یعنی نوروز 1389،تعداد یک میلیون و سیصد هزار نفر گردشگر نوروزی وارد محدوده شهرستان رامسر شده و در طول مدت های اقامت گوناگون از جاذبه های دیدنی این شهرستان استفاده کرده اند. با توجه به این امر و با استفاده از فرمول کوچران براوردهای جدیدی از تعداد نمونه تعیین شده و در نهایت تعداد 322 عدد پرسش نامه تکثیر و به صورت تصادفی در دسترس گردشگران قرار داده شده است.
t 2 pq / d 2
n =
1 + 1/N ( t 2 pq / d 2 – 1 )
N= حجم جامعه(1300000)
n = حجم نمونه مورد نیاز
P = احتمال وجود صفت (0.7)
q = احتمال عدم وجود صفت (0.3)
t = 1.96
d= خطای نمونه گیری (0.05)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس فرمول فوق حجم نمونه مورد نظر 322 عدد براورد گشته است.

1-2-5 شاخص های تحقیق

در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نقش و ارزیابی توسعه گردشگری آثار محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مدیریتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند لذا جا دارد جهت تحلیل این آثار از شاخص های زیر بهره گرفته شود.
شاخص های محیطی : در تبیین این شاخص از معرف های زیست محیطی، تهدید توان اکولوژیکی، آسیب های محیطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *