1-3 فرضیه ها: 5
1-4 ضرورت ونوآوری تحقیق 5
1-5 اهداف تحقیق 6
1-6 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 6
1-7 روش پژوهش 7
1-8 اهمیت و دشواری های تحقیق 7
1-9 فصول تحقیق 8
فصل دوم: مبانی بدعت ازمنظرفقه امامیه
2-1- بدعت درلغت: 10
2-2- بدعت در اصطلاح: 12
2-2-1- تشویش درمفهوم بدعت: 13
2-3- حرمت بدعت: 14
2-4- ارکان بدعت: 17
2-4-1- تصرف در دین: 17
2-4-2- ریشه در شرع نداشته باشد: 18
2-4-3- رواج در میان مردم: 19
2-5- تقسیم بدعت به زیبا و ناپسند: 19
2-5-1- نوآوری در امور بطور مطلق عرفی: 20
2-5-2- نوآوری ها ی عرفی پیرامون موضوعات شرعی: 20
2-5-3- نوآوری وبدعت های حرام: 21
2-5-4- بدعت عادی و شرعی: 21
2-5-5- بدعت حقیقی ونسبی: 22
2-6- زمینه های بدعت: 22
2-6- 1- عوامل بدعت 24
2-6-2- مسائل خرافی: 26
2-6-2-1- عوامل پیدایش خرافات توسط مردم: 27
2-6-2- 2- رجوع به فالگیرها: 28
2-6-2- 3- رجوع به دعاگرها: 29
2-6-2-4- خرافات نوروزی: 31
2-6-2- 5- رسومات وعادتهای غلط: 33
2-6-2- 6- برخی دیگر از رسومات رایج: 35
2-7- رابطه ی تحریف و بدعت: 39
2-8- انواع تحریف: 39
2-8-1- تحریف لفظ: 39
2-8-2- تحریف معنوی: 40
2-8-3- تحریف به معنای زیادکردن: 40
2-8-4- تحریف به معنای کم کردن: 41
2-8-5- تحریف به معنای تبدیل کردن: 41
2-8-6- تحریف درمعانی و موضعی: 42
2-8-7- تحریف درآیات: 42
2-8-8- عقیده شیعه درموردتحریف قرآن: 42
2-9- عوامل تحریف: 43
2-9-1- حفظ موقعیت اجتماعی واقتصادی: 43
2-9-2- زمینه سازی حکومت و ریاست: 44
2-9-3- جبران شکست ها: 44
2-9-4- قهرمان سازی و اسطوره سازی: 44
2-9-5- اغراض دشمنان دین: 45
2-9-6- هوس و میل های درونی: 45
2-10- تحریف درکتاب کهن شیعی: 45
2-11- ادله عدم تحریف قرآن: 47
2-11-1- آیات قرآن: 47
2-11-2- روایات: 48
2-12- غلو و بدعت 50
2-12- 1- معنای لغوی غلو: 50
2-13- معنای اصطلاحی غلو: 52
2-14- ریشه های تاریخی غلو دراسلام: 53
2-16- عوامل واسباب غلو: 58
2-16-1- موضوع عکس العمل: 58
2-16-2- ضعف خداشناسی: 59
2-16-3- توجیه عقیده: 60
2-16-4- جهل و ناآگاهی: 61
2-17- نهی قرآن کریم از غلو یهود: 61
2-18- نهی قرآن کریم از غلومسیحیان: 62
2-19- رابطه اعتقادات شیعه و غلو عقیدتی بین مسلمین: 63
2-20- مخالفت متکلمان امامیه با غلو و غالیان: 67
2-21- حد و مرزغلو: 68
2-22- اعترافات حقانی: 69
2-23- عوامل پیدایش نظریه همسان غلو وتشیع: 70
2-24- دلایل اهمیت تحقیق در موضوع غلو 70
2-25- خرافات اهل غلو: 74
2-26- پیامدهای خطرناک غلو: 75
2-27- مهم ترین دلائل برائت و بیزاری تشیع از غلو و غالیان: 76
2-27-1- مبارزه پیشوایان تشیع با غلو: 77
2-29- انگیزه نسبت دادن غلو به شیعیان: 81
2-30- انگ غلو به راویان و محدثان شیعه: 82
2-31- تهمت وافتراء نسبت به تشیع: 83
2-32- نسبت غلو به اهل بیت: 83
خلاصه ی فصل دوم: 85
فصل سوم: بدعت قمه زنی و عزاداری از منظرفقه امامیه
3-1- قمه چیست و قمه زن کیست: 87
3-2- قمه زنی ازمنظرتاریخ: 88
3-3- دلایل قمه زنان: 90
3-3-1- افسانه سربه محمل کوبیدن: 90
3-3-2- آیا قمه زنی نوعی عزاداری محسوب می شود: 90
3-3-3- قمه زنی و همدردی با امام حسین: 93
3-3-4- زنده نگه داشتن مذهب: 94
3-4- بدعت بودن قمه زنی: 97
3-4-1- وهن و تضعیف مذهب: 104
3-4-2- نماز نخوانند اما قمه بزنند: 105
3-4-3- تبعت منفی و عوارض بهداشتی: 106
3-4-4- آسانی دین: 108
3-5- پاسخ به شبهات قمه زنی: 110
3-5-1- تعیین موضوعات مطابق با شأن فقیه و مجتهد نیست: 110
3-5-2- جایز بودن اعمال قمه زنی در گذشته: 111
3-5-3- مسخره کردن دیگران موجب حرمت اعمال نمی شود: 112
3-5-4- قمه زنی نوعی حجامت است: 113
3-6- پرهیز از خرافات در مجالس حسینی: 114
3-7- تکلیف علما در مبارزه با روضه های دروغ: 118
3-8- نگاهی به عزاداری های حسینی: 120
3-8-1- تاریخچه شکل گیری مجالس عزاداری: 121
3-8-2- فلسفه عزاداری: 122
3-8-4- پیشنهادات عملی: 128
3-9- آسیب های عزاداری: 130
3-9-1- دگرگونی فضای اجتماعی و تغییر در گفتمان عاشورا 130
3-9-2- تبیین نشدن فلسفه صحیح قیام: 131
3-9-3- تمایل به اسطوره سازی و افسانه پردازی: 132
3-9-4- برخورد عاطفی صرف با مقوله عزاداری: 132
3-9-5- جبرانگاری: 133
3-9-6- نقش حکومت ها و تاریخ نگاران درباری: 133
3-9-7- تعصبهای بی جا و جمود فکری: 133
3-10- رسالت مقدس مداحی: 136
3-11- بهره برداری صحیح از هنر تعزیه: 138
3-12- غلو و زیاده روی: 139
3-13- عزاداری از دیدگاه قرآن کریم: 140
3-14- چرا اهل سنت در عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ گریه را بدعت می شمارند؟ 155
3-15- آیا اعمال شیعیان برای ائمه خود بدعت می باشد؟ 161
3-16- سیاه پوشیدن 165
3-17- لعن یا لعنت: 168
3-18- نظرات علماء و مراجع مکتب تشیع درباره مجالس عزاداری: 179
3-19- تصاویر مربوط به قمه زنی 181
3-20- تصاویر فتاوای مراجع عظام تقلید پیرامون قمه زنی: 183
فصل چهارم: نکاح متعه و نماز تراویح و فرق بدعت گذار
4-1- نکاح متعه یا ازدواج موقت ازدیدگاه فقهی، حقوقی واجتماعی: 186
4-2- ازدواج موقت: 187
4-2-1- ازدواج موقت در قرآن: 189

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-1-1- ادله منکرین وجود آیه متعه در قرآن: 194
4-2-2- ازدواج موقت یا متعه در قرآن‏: 201
4-2-3- ازدواج موقت در روایات: 205
4-2-4- ازدواج موقّت در سنّت نبوت: 207
4-2-5- مشروعیت ازدواج موقّت‏: 208
4-3- تعریف متعه: 209

4 -4- چرا عمر بن الخطاب متعه را در اسلام برداشت؟ 210
4-4-1- ایرادها و پاسخ ها: 211
4-5- نماز تراویح‏ 216
4-6- تاریخچه نماز تراویح: 219
4-7- چرا شیعیان نماز تراویح‏ نمى‏خوانند: 224
4-8- نماز تراویح‏ از دیدگاه علماى شیعه امامیه‏: 225
4-9- بطلان نماز تراویح با جماعت در نزد اهل سنت: 226
4-10- بطلان نماز تراویح با جماعت در نزد شیعه: 231
4-11- فرقه های بدعت گذار: 233
4-11-1- تاریخچه پیدایش بابیت: 233
4-11-1-1- شیخیه بستر پیدایش بابیت: 234
4-11-1-2- بدعت رکن رابع: 237
4-11-2- شرح حال میرزا علی محمد باب بنیانگذار فرقه بابیت: 238
4-11-2-1- از بابی گری تا بهائی گری: 238
4-12- شرح حال حسینعلی بهاء، بنیانگذار فرقه ضاله بهایی: 239
4-13- بابیت و بهائیت در کشاکش موافقان و مخالفان: 240
4-14- تنبیه و توبه باب: 240
4-14-1- فتوای علما برای اعدام باب: 241
4-15- نقش استعمار در پیدایش بابی گری و بهائی گری و تقویت آن دو: 242
4-15-1- آمریکا حامی بابیت و بهائیت: 243
4-16- ادعای باب: 244
4-16-1- ادعای ذکریت و بابیت: 244
4-16-2- ادعای قائمیت و مهدویت: 245
4-16-3- ادعای نبوت و پیغمبری: 245
4-16-4- ادعای الوهیت و خدایی: 246
4-17- فرقه وهابیت: 247
4-17-1- عقاید وهابیت: 248
4-18- پاسخ به شبهات وهابیت 253
4-18-1- چراشیعه برخاک سجده می کند؟ 253
4-18-2- توسل ، تبرک و شفاعت از منظر وهابیّت و نقد آن: 259
4-18-2-1- تعریف توسل: 260
4-18-2-2- اقسام توسل: 261
4-18-2-3- نقد نظریه ی مخالفین توسل: 264
4-18-2-4- تعریف تبرک: 269
4-18-2-5- انواع تبرک: 270
4-18-2-6- نظریه ی علمای اهل سنت: 271
4-18-2-7- مشروعیت تبرک در قرآن مجید: 272
4-18-2-8- تعریف شفاعت: 276
4-18-2-9- اقسام شفاعت: 277
4-18-2-10-ضرورت شفاعت: 277
خلاصه فصل چهار: 278
نتیجه گیری نهایی 280
پیشنهادات: 282
منابع و ماخذ 284
چکیده :
بدعت از منظر فقه امامیه
به وسیله ی:
حسین بهدافر
یکی ازآفات وآسیب های مهمی که جریان های فکری و فرهنگی به ویژه ادیان و شریعت های الهی را درطول تاریخ با مشکلات روبرو ساخته بدعت وجریان های بدعت گذاربوده است. بدعت دردین موجب ظهور یک سلسله مسائل جدید می شود که در باورهای مردم ایجاد تردید نموده، فرقه ها، و جریان های باطل پدیدارشده، سبب ناکارآمدی وگریزازدین می گردند.دین مبین اسلام به ویژه مکتب آسمانی اهل بیت- امامیه- همواره در طول تاریخ با بدعت و بدعت گذاری مواجه بوده است . بدعت به معنای نوآوری است که هرگونه کاستن یا افزودن دردین وبه نام دین می باشدکه حرام است وعلت حرام بودن بدعت دراسلام به این دلیل است که بدعت گذاری نوعی افتراء برخداست و افتراء برخداوند از گناهان کبیره و حرام است. لذا یکی از عوامل حفظ اسلام و قرآن از تحریف ها و انحرافات، قانون تحریم بدعت دراسلام است.ازجمله آثار بدعت گذاری دردین می توان به تباهی دین و ترک سنت ها،گمراهی، باطل شدن عمل ها و… اشاره نمود.از روش های برخورد با بدعت گزاران می توان روشنگری، عدم حمایت و روی گرداندن از بدعت گذاران، رسالت پاسداری ازدین توسط علما را ذکرکرد.
از مهمترین مصادیق بدعت می توان به قمه زنی، مسائل خرافی، غلو، تحریف، فرق بدعت گر، شبهات دینی درعزاداری و ادعیه،گفتن آمین بعداز تلاوت سوره حمددرنماز، دست بسته نمازخواندن،حذف حی علی خیرالعمل در اذان، افزودن جمله الصلوه خیرمن النوم، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت اشاره نمود.
واژه های کلیدی: بدعت، تحریف، غلو، متعه، تراویح، توسل، وهابیت و …
مقدمه:
بدعت از اصلی ترین عوامل درانحراف بخش وسیعی از مسلمین درانجام احکام واقعی دین است. برخی از بزرگان به تبع اسلاف خویش ، نوآوری در دین را باب کردندو بر خلاف سنت حقیقی رسول خدا – صلی الله علیه و آله و سلم– در اصلی ترین مسائل دینی مثل نماز و روزه و … دست بردند واحکام را به دلخواه خویش بنا به مصالح غیردینی تغییر دادند! بدعت ازمنظرفقه امامیه تغییر احکام الهی واسلامی برخلاف شرع و دستورات ائمه اطهار وعمل کردن به آن می باشد. برای مثال می توان گفت:
«ازجمله گفتن آمین بعداز پایان سوره حمد در نماز،دست بسته نمازخواندن،حذف حی علی خیرالعمل دراذان،افزودن جمله الصلاه خیرمن النوم دراذان صبح، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت.این باورها از بدعت هایی است که توسط خلفا بر دین تحمیل شده است.»(محمدی ری شهری،میزان الحکمه ، 1385، 107)
باتوجه به مثال های مذکورمی بینیم که بدعت، جریان منظم دین را به واسطه نظریه افراد می شکندو باعث تغییراساسی مسیراصلی پیاده شدن احکام الهی می شود. براساس روایات صحیح رسیده وفرامین الهی،خداوند متعال و رسول اکرم هرگز از بدعت در دین و بدعتگران راضی نبوده ونخواهند بود. ودر این رابطه هیچ گونه استثنایی وجود ندارد. از نظراحکام دین از حرامترین اعمال این است که حلال خدارا حرام وحرام خداراحلال بشماریم.و آن چه را بر خلاف نص وسنت نبوی است اجرا کنیم.بایدتوجه داشت که بدعت درواقع همان اجتهاد غیر شرعی، عقلی و اخلاقی است که دقیقادرمقابل نصوص رسیده است. وبدعتها وانحرافات موجود در اموری رخ داده که با صراحت کامل به چگونگی اجرا و انجام کار در قرآن و روایات رسول اعظم – صلی الله علیه و آله و سلم– اشاره شده است. اگر به تاریخ نگاه کنیم مسائل فقهی بعدازرحلت جانسوز رسول اکرم– صلی الله علیه و آله و سلم– به سرعت توسط افراد سودجووفرصت طلب که منافع خویش رادرخطر می دیدندتغییرنموده است. آنان منافع خویش را بر منافع دین ترجیح داده و به تعبیری بدعت گزارشده و باعث تغییر اساسی شده اند. با توجه به اهمیت بدعت ونقش اساسی آن در تغییر مسیر واقعی دین، هدف این پژوهش بررسی دیدگاه امامیه نسبت به موضوع بدعت و ارائه راه کارهای متناسب جهت مبارزه با این پدیده شوم و همچنین شناسایی دیدگاهها ی بدعت گزاران و تحریف گرایان تبیین و تشریح معانی بدعت و مصادیق آن می باشد.
1- 1 بیان مساله :
همان طورکه وضع قانون، مختص خداست وکسی حق نداردبرای فردیاجامعه قانون وضع کند،تصرف درقانون الهی خواه به صورت افزایش باشدوخواه به صورت کاهش، بدعت نامیده می شود.(سبحانی، توسل، تبرک، بدعت،80،1380)
«بدعت درلغت، به معنی کارنو وبی سابقه ای می شودکه بیانگرنوعی حسن وکمال درفاعل باشد.بدیع به معنای کاریاچیزی بی سابقه است این واژه هرگاه درباره خداوند به کاررود به معنای این است که خداوندجهان رابدون استفاده ازابزار وبدون اینکه ازکسی الگوبرداری کرده باشد،آفریده است.واژه بدعت درروایات، غالبا درمقابل شریعت و سنت به کاررفته است ومقصود ازآن انجام دادن کاری است که برخلاف شریعت اسلام سنت نبوی است.»(رضوانی،35،1390)
پس بدعت در معنای اصطلاحی نزد علمای شیعه وسنی معنای دیگری داردکه متفاوت با معنی لغوی آن است، زیرا بدعت نسبت دادن داخل نمودن مسایلی دردین است که شارع وآورنده دین آن را ابداع وایجاد نکرده ورضایت به آن نداشته باشد. معنای بدعت که دردین موردبحث قرارمی گیرد،عبارت ازهرگونه افزودن ویاکاستن دردین به نام دین می باشدواین غیرمعنایی است که درمعنای لغوی آن گذشت.پس: «بدعت دردین، گفتاروکرداری است که به صاحب شریعت مستند نباشدوازمواردمشابه واصول محکم شریعت استفاده نشده است.»(عصیری،1389، 40-41)
باید توجه داشت که نگاه های گوناگون و متضاد در مورد مصادیق بدعت، وجود دارد. ومی توان بدعت ها را از نگاه وزاویه خاص مذهبی بیان نمود وتوضیح داد، مثلا در نگاه وهابی ها بسیاری از کارها ی مسلمانان از جمله شیعیان بدعت وحرام است.آنان می گویند:
«مهر در نماز، رفتن به زیارت قبور پیشوایان اسلام وزیارت حرم امامان و امامزاده ها و اولیاء الله، توسل، برپایی مجالس و عزا وگریستن برای مظلومان کربلا ، برپایی جشن وسرور به مناسبت میلاد پیامبر و امامان– علیه السلام– وحتی گذاشتن سنگ روی قبر و بر پایی مجالس فاتحه و ترحیم همگی بدعت و حرام است.» (سبحانی،تبرک، توسل، بدعت،1380، 85)
یا درجایی دیگرکه بدعت بوورنگ مذهبی به خود داردآنها به مخالفت برخاسته که جهت اثبات می توان نمونه هایی راذکرنمود: «بنای برقبور،مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر و بزرگان دینی، مراسم عزاداری برشهیدان وامثال اینها، هرکس به سراغ این اموربرود، اورابدعت گذار و مستحق همه گونه ملامت وسرزنش می بینند.» (مکارم شیرازی، وهابیت برسردوراهی، 1389،116)
اما از دیدگاه شیعه امامیه برخی ازاموری که اهل سنت درعبادتشان دارند بدعت است : «ازجمله گفتن آمین بعداز پایان سوره حمد در نماز، دست بستن نمازخواندن، حذف حی علی خیرالعمل دراذان، افزودن جمله الصلاه خیرمن النوم دراذان صبح، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت .این باورهااز بدعت هایی است که توسط خلفا بردین تحمیل شده است» (محمدی ری شهری،1385 ،107)
بدعت دردین خدا چیزی را واردکردن که از دین نیست. ازپیش خود چیزی را جعل کردن که مربوط به دین نیست.«خیلی چیزها هستندکه بدعت است ودرمیان مردم مخصوصا خانم ها ازاین بدعتها هست، مثلا آش ابودرداء، آش بی بی سه شنبه، سفره حضرت عباس–علیه السلام –ما چنین چیزهایی در اسلام نداریم. در اسلام ما یک چیزی به نام سفره حضرت ابوالفضل نداریم و….اما اگر کارهایی با آداب و تشریفاتی انجام شودو خیال کنیداین هم ازاسلام هست.این بدعت وحرام است.» (مطهری،حماسه حسینی،1358، 26/444)
در فقه مقدس امامیه یکی ازمهمترین مسائلی که بعدازمرگ پیامبرگرامی اسلام دین ومذهب رابه سمت و سویی که منافع برخی افرادوخواص آن زمان را به چالش می کشاند همین موضوع است وبررسی آن درفقه شیعه حائزاهمیت می باشد.دراین پژوهش سعی برآن است که با استناد به منابع غنی فقه اهل بیت – علیه السلام – و به کمک قرآن آسمانی، از زوایای مختلف بدعت ازمنظر فقه امامیه مورد بررسی وکنکاش قرار گیرد.
1- 2 سوالات اصلی تحقیق
1. ازمنظرفقه امامیه بدعت دارای چه ویژگی ها و احکامی می باشد؟
2. مهمترین مصادیق بدعت در فقه امامیه چیست؟
1-3 فرضیه ها:
1. ازمنظر شیعه هرچیزی که برخلاف نص کتاب خدا و سیره پیامبراکرم و اهل بیت- علیهم السلام- باشدکه نوعی تصرف در دین ازطریق کاستن وافزودن انجام گیرد بدعت محسوب می شود.

2. اعمال هرگونه بدعت در دین از منظر فقه امامیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *