………………………………………………………..41

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم – جایگاه حقوقی عقد مرابحه
فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه…………………………………………………………………………………………………………………………47
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………………………..47
گفتار اول – مفهوم و اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………..47
بند اول – مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………..47
بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………49
گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………………………………54
بند اول – روایات………………………………………………………………………………………………………………………..54
بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………57
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………………………….57
گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………………………………….58
بند اول – ارکان عمومی…………………………………………………………………………………………………………….58
بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم……………………………………………………………………………………………68
بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………………………………..70
مبحث اول – احکام………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه…………………………………………………………………..71
بند اول – فروش اقساطی………………………………………………………………………………………………………….72
بند دوم – جعاله………………………………………………………………………………………………………………………..75
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………….78
بند اول – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………………79
بند دوم – احکام تسویه…………………………………………………………………………………………………………….85
مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه………………………………………………………………………………………………….87
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه……………………………………………………………………………………………………..87
بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………………88
بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….91
گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه………………………………………………………………………………………92
بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93
بند دوم – شیوه تسویه………………………………………………………………………………………………………………94
بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع
فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع……………………………………………………………………………………………………………………..97
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع………………………………………………………………………………………………..97
گفتار اول – مفهوم و اوصاف…………………………………………………………………………………………………………………….97
بند اول – مفهوم……………………………………………………………………………………………………………………98
بند دوم – اوصاف…………………………………………………………………………………………………………………….103
گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………………………………111
بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم……………………………………………………………………………………………..111
بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر……………………………………………………………………………………………..114
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع……………………………………………………………………………………………………..118
گفتار اول – ارکان…………………………………………………………………………………………………………………………………….118
بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………….119
بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….125
گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم…………………………………………………………………………………………127
بند دوم – ضمان…………………………………………………………………………………………………………………….130
فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………………………….130
مبحث اول – احکام……………………………………………………………………………………………………………………………………..131
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه……………………………………………………………..131
بند اول – سلم………………………………………………………………………………………………………………………..132
بند دوم – مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………………………134
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………136
بند اول – احکام کلی………………………………………………………………………………………………………………136
بند دوم – احکام اجرایی…………………………………………………………………………………………………………138
مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع…………………………………………………………………………………………….143
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………………………143
بند اول – انواع اوراق………………………………………………………………………………………………………………144
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….146
گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع……………………………………………………………………………………..150
بند اول – انواع تأمین مالی……………………………………………………………………………………………………..150
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….152
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….154
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..158
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..166
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………208
چکیده
در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری، نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد. عقد مرابحه نسبت به کالای موجود با اعلام قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده منعقد می شود. در خصوص قـرارداد استصناع نیز باوجود اختلاف نظر در ماهیت این قرارداد، نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با سفارش کالای غیرموجود و رفع جهل و غرر با ذکر جنس، مقدار، وصف و سایر ویژگـی های موردانتظار، ضرورت معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد و تعیین ﻣﺪت زمان لازم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎلا منعقد می گردد. براساس ماهیت ذاتی عقد مرابحه در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و همچنین ماهیت ذاتی عقد استصناع در پاسخگویی به سلیقه های متنوع اشخاص، بکارگیری این عقود می توانند تاحدود زیادی مشکلات و خلاءهای موجود در تخصیص منـابع را به گونه ای مناسب تر در نظام بانکی کشور مرتفع سازند.
واژگان کلیدی:
عقدمرابحه، عقداستصناع، نظام بانکداری بدون ربا، ابزارهای مالی، تخصیص منابع

مقدمه
الف – بیان مسأله

امروزه بانکداری یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی در هرکشوری به شمار می‏آید که از طرفی با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، تسهیل امور مبادله‌های تجاری و بازرگانی، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شود و از طرف دیگر با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل نموده و سایر عوامل تولید را که به جهت فقدان سرمایه دچار توقف فعالیت یا کاهش بهره وری شده اند را به سمت اشتغال کامل یا بهره‏وری بهتر سوق می‏دهد. در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون درنظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *