………………………………………………………..47
بند دوم: حقوق داخلی یا ملی……………………………………………………………………………….48
الف: عمومی……………………………………………………………………………………………………….48
ب: خصوصی ……………………………………………………………………………………………………48
فصل سوم: نمایندگان قانونی در امور مدنی……………………………………….48
مبحث اول: قواعد عمومی…………………………………………………………………………….49
گفتار اول: نمایندگی قانونی، ولایت و اقسام آن………………………………………………………49
بند اول: تعریف………………………………………………………………………………………………….49
بند دوم: نمایندگان قانونی چه کسانی هستند؟………………………………………………………..50
الف- ولی قهری ……………………………………………………………………………………………….50
1- پدر……………………………………………………………………………………………………………..50
2- جد پدری…………………………………………………………………………………………………….51
ب- وصی منصوب از سوی ولی قهری…………………………………………………………………51
گفتار دوم: تعارض دو ولایت……………………………………………………………………………….53

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: نمایندگی قانونی و رابطه آن با دیگر مفاهیم…………………………..55
گفتار اول: نمایندگی قانونی ومقایسه آن با دیگر نمایندگی ها…………………………………..56
گفتار دوم: رابطه ولایت و نمایندگی با حضانت……………………………………………………..58
گفتار سوم: رابطه ولایت و نمایندگی با قیمومیت……………………………………………………61
بخش دوم : شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..63
فصل اول: شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای نیابت……………………………………………………………………………………………………………..64
مبحث اول: شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن………………………………64
گفتار اول:شرایط نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..64
بند اول: اهلیت…………………………………………………………………………………………………..64
بند دوم: وضع خاص غیر رشید……………………………………………………………………………64
بند سوم: اسلام…………………………………………………………………………………………………..65
بند چهارم: عدم عجز ولی………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم: زمان اعتبار شرایط نمایندگی……………………………………………………………..66
مبحث دوم: حدود اختیارات و وظایف نماینده قانونی……………………………. 67
گفتار اول:اختیارات نمایندگی……………………………………………………………………………… 67
بند اول: نمایندگی عام………………………………………………………………………………………..67
بند دوم: محدودیت های نمایندگی……………………………………………………………………….69
الف- محدودیت های قانونی……………………………………………………………………………….69
ب- محدودیت های قضائی…………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: تکالیف و وظایف……………………………………………………………………………….72
بند اول: سرپرستی محجوران……………………………………………………………………………….73
بند دوم: اداره اموال…………………………………………………………………………………………….73
بند سوم: اجرای تعهدات و وصول مطالبات ………………………………………………………….74
فصل دوم:موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی…………………………………………………………………………………………74
مبحث اول: شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت ……………………………….74
گفتار اول: شرایط موضوعی………………………………………………………………………………….76
بند اول: مشروع بودن…………………………………………………………………………………………..76
بند دوم: مطلق بودن……………………………………………………………………………………………..77
گفتاردوم: شرایط شخصی برای موضوعات قابل نیابت …………………………………………….78

بند اول: وجود شخص نماینده ……………………………………………………………………………..78
بند دوم: وجود شخص اصیل 78
بندسوم: وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران 79
بند چهارم: واسطه صرف بودن نماینده در تصرف 79
بند پنجم: قائم به شخص نبودن نمایندگی 80
بند ششم: قائم به شخص بودن نمایندگی 80
گفتار سوم: مصادیقی مشابه از نمایندگی قانونی و تعمیم آن بر موضوعات قابل نیابت 81
بند اول:تادیه دین دیگری …………………………………………………………………………………….81
بند دوم:اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………82
بند سوم: نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره…………………………………………………. 83
بند چهارم: وضعیت طلبکاران عادی……………………………………………………………………… 83
مبحث دوم:نحوه اعطاء نیابت از سوی نمایندگان قانونی…………………………… 84
گفتار اول: تفویض نمایندگی ………………………………………………………………………………..85
گفتار دوم: نمایندگی اجتماعی……………………………………………………………………………….88
گفتار سوم : نمایندگی ترتیبی………………………………………………………………………………. .90
بخش سوم: بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسئولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن………………..91

فصل اول: بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت ..92
مبحث اول: روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد ..92
گفتار اول: رابطه نماینده(نایب) با اصیل ..92
بند اول: تعهدات نماینده(نایب) ..92
بند دوم: تعهدات اصیل…………………………………………………………………………………………..96
بند سوم: تعهدات متقابل………………………………………………………………………………………… 97
گفتار دوم: رابطه وکیل انتخابی با طرف قرارداد………………………………………………………….98
گفتار سوم: رابطه اصیل با طرف قرارداد………………………………………………………………….100
مبحث دوم:رابطه حقوقی فیمابین نمایندگان قانونی باطرفین نیابت و ثالث 101
گفتار اول: رابطه نماینده با اشخاص ثالث…………………………………………………………………101
گفتار دوم: رابطه نماینده قانونی با طرف قرارداد………………………………………………………..102
مبحث سوم: تاثیرنقش اراده واهلیت نماینده قانونی ونحوه عملکرد اراده وکیل
………………………………………………………………………………………………………………………….103
کفتار اول:تاثیر اراده نماینده قانونی در اراده وکیل……………………………………………………..103
گفتار دوم: تاثیر اهلیت نماینده قانونی و وکیل انتخابی……………………………………………….104
بند اول: اهلیت نماینده قانونی………………………………………………………………………………..104
بند دوم: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………….106
گفتار سوم: نحوه عملکرد اراده وکیل انتخابی……………………………………………………………107
بند اول : ماهیت نقش اراده وکیل …………………………………………………………………………..107
بند دوم : تعدد نیابت اعتباری در اراده یک شخص……………………………………………………111
فصل دوم : بررسی تعهدات ، صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت………………………………………………………………………………………………………………..112
مبحث اول:تعهدات ناشی از نیابت…………………………………………………………………113
گفتار اول: تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………..113
بند اول: تعهدات وکیل………………………………………………………………………………………….113
الف: مفاد اجرا ……………………………………………………………………………………………………113
ب: چگونگی اجرا………………………………………………………………………………………………..115
بند دوم :تعهدات موکل…………………………………………………………………………………………116
الف: اجرت…………………………………………………………………………………………………………116
ب: سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………..117
گفتار دوم : تعهدات طرفین نسبت به ثالث………………………………………………………………117
بند اول : تعهدات موکل نسبت به ثالث ………………………………………………………………….118
بند دوم : تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد……………………………………………………….119
مبحث دوم: صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت ……….120
گفتار اول:صلاحیت های ایجاد شده برای نیابت ……………………………………………………..120
بند اول: قلمرو صلاحیت و حدود آن…………………………………………………………………….120
بند دوم:صلاحیت در فسخ قرارداد……………………………………………………………………….. 121
گفتار دوم : مسولیت مدنی و کیفری ناشی از نیابت………………………………………………….. 123
فصل سوم: موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی…………124
مبحث اول :اسباب ایجاد زوال در نیابت اعطایی…………………………………………124
گفتار اول: زوال ارادی …………………………………………………………………………………………125
بند اول: فسخ یا رجوع از اذن……………………………………………………………………………….125
الف: عزل موکل………………………………………………………………………………………………….125
ب: استعفای وکیل………………………………………………………………………………………………. 127
بند دوم: انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط فاسخ………………………………………………………127
بند سوم: انقضای مدت…………………………………………………………………………………………127
بند چهارم: انجام شدن موضوع نیابت……………………………………………………………………..127
بند پنجم : توافق طرفین………………………………………………………………………………………..128
گفتار دوم:زوال غیر ارادی…………………………………………………………………………………….128
بند اول: موت و جنون طرفین……………………………………………………………………………….128
بند دوم:حجر یکی از طرفین………………………………………………………………………………….131
بند سوم: از بین رفتن موضوع نیابت……………………………………………………………………….132
مبحث دوم : اسباب ایجاد زوال نمایندگی قانونی………………………………………. 133
گفتار اول : اسباب ایجادزوال ولی قهری…………………………………………………………………133
گفتار دوم: اسباب ایجاد زوال وصی منصوب…………………………………………………………. 135
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………137
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………….140

چکیده
نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی است.زیرا از زمانی که انسان پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی شود. و همچون جسمی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *