فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینهی تحقیق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1 تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………….12
2-2-1-1-1 اجارههای عملیاتی…. ……………………………………………………………………………………………………12
2-2-1-1-2 فروش حسابهای دریافتنی …………………………………………………………………………………………..13
2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژههای خاص…………………………………………………………………………………….13
2-2-1-1-4 برون سپارری ……………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-1-1-5 تبدیل داراییها به اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………. 14
2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه…………………………………………………………………………15
2-2-1-2-1 تاثیر نسبتهای اهرمی …………………………………………………………………………………………………..15
2-2-1-2-2 تاثیر نسبتهای سود و زیانی و نسبتهای سودآوری ………………………………………………………..15
2-2-1-2-3 بازده داراییها ………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-2 واکنش سرمایهگذاران ………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-2-1 نظریه بازار کارا ……. …………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………… ……….18
2-2-2-2-1 مشخصههای تئوری مالی رفتاری………………………………………………………………………………………19
2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..19
2-2-3 اعلان سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات ……………… ……………………………………………………………………………………………………21
2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی …………………………….. ……………………………………………………………………………………….21
2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود …………………………………………….23
2-3 پیشینهیژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3-3-1 بخش اول: پیشینهی پژوهشهای تأمین مالی خارج از ترازنامه………………………………………………………………….24
3-3-1-1 پیشینه پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………….24
3-3-1-2 پیشینهی پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………….26
3-3-2 بخش دوم: پیشینهی پژوهشهای وانش سرمایهگذاران ……………………………………………………………………………26
3-3-2-1 پیشینه پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………….26
3-3-2-2 پیشینهی پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………….30
3-3-3 بخش سوم: پیشینهی پژوهشهای اعلان سود…………………………………………………………………………………………33
3-3-3-1 پیشینه پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………….33
3-3-3-2 پیشینهی پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………….35
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….39
3-2 روششناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
3-4 روش گردآوری دادهها ………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………………………………………………………………41
3-6 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………………………………………………………41
3-7 روشهای آماری آزمون فرضیهها ……………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-7-1 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………….42
3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن دادههای پژوهش ……………………………………………………………………………………42
3 -7-3 دادههای پانل (دادههای تابلویی) ………………………………………………………………………………………………………..42
3-7-4 آزمونF لیمر ……………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-7-5 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-7-6 مدل اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-7-7 مدل اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………………………………………………45
3-7-8 ضریب تعیین …………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-7-9 مدلهای رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-7-10 اساسی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-7-11 آزمون معنادار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *