منابع تحقیق درباره روزنامه نگاری، چارچوب نظری

1-2-2-2 روزنامه نگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-2-2 روزنامه نگاری علم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-2-2-2 قالب های علمی نویسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2-2-2 ارزش های خبری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
5-2-2-2 داستان خبری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
6-2-2-2 فیچر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
7-2-2-2 مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
8-2-2-2 گزارش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
1-8-2-2-2 گزارش گری مناقشات علمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………66
3-2 بخش سوم: مرور نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
1-3-2 مدل کمبود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
2-3-2 مدل زمینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-3-2 مدل کارشناسی غیر حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-3-2 مدل درگیر شدن عموم در علم …………………………………………………………………………………………………………………………………..72
5-3-2 مدل پلکان ارتباطات علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
6-3-2 نظریه کنشگر- شبکه (ANT) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
4-2 بخش چهارم: مرور تجربی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
1-4-2 پژوهش های خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
2-4-2 پژوهش های ایرانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
5-2بخش پنجم: چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
6-2 بخش ششم: سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
فصل سوم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
1-3 روش شناسی بخش اول تحقیق (تحلیل محتوای کمی) ………………………………………………………………………………………….95
1-1-3 واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
2-1-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
3-1-3 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98