دانلود پایان نامه اقدامات تأمینی و تربیتی، دیوان عالی کشور

گفتار چهارم : تعاریفنظر به اینکه در شروع هر بحث ، تعریف موضوع ، تعیین اصول و قواعد حاکم بر آن و تعیین قلمرو بحث ضرورت دارد، لذا ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم پرداخته می شود . الف)... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه استان آذربایجان شرقی، قانون مجازات عمومی

اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر مینمود و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی

اهداف تحقیق هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد. متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه منابع معتبر اسلامی، مسئولیت انتظامی

نتیجه گیری 137پیشنهادات 140منابع و مآخذ 145چکیده انگلیسی 155 چکیده در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهایی که قضات... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

قانونگذار ایران به تعریف این جرم نپرداخته است،بلکه با بیان آن در ماده123 قانون مجازات اسلامی مآن را جرم دانسته و مجازات آن را تعیین نموده است.با توجه به مفاد ماده مذکور می توان این جرم... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، رضایت مجنی علیه

با توجه به اینکه مجازات جرم هتک آبرو از نوع مجازات های جنایی محسوب می گردد بنابراین شروع به جرم در این بزه نیز متصور است و مشمول مواد 200 و 201 قانون جزای لبنان می گردد.2- شرکت در جرم با... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، رضایت مجنی علیه

2-4 در صورتی که عمل هتک آبرو موجب مبتلا شدن مجنی علیه به بیماری شود یا موجب پاره شدن پرده بکارت وی گردد و یا مجنی علیه کشته شود مجازات وی هم چون مورد زنای به عنف مشمول ماده 512 قانون جزای... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

بنابراین دربزه لواط ، صرف اراده و یا همان عمد درفعل و سوء نیت عام کافی است و درصورت اثبات فقدان سوء نیت عام مرتکب عمل مجازات نمی شود. و نیاز به سوء نیت خاص و نیزعلم به موضوع و علم به حکم... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مسئوولیت کیفری

1-2 این رفتار به صورت فعل واقع می گردد و رفتارهای کلامی، نوشتاری و تصویری شامل آن نمی شود هم چنین چنانچه جانی این اعمال را در مقابل مجنی علیه بر جسم خودش انجام دهد نیز جرم واقع نمی شود... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره عنصر مادی جرم، رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه هتک عرض عبارت است از “فعل تجاوز به جسم مجنی علیه بدون رضایت وی و اخلال در حیای وی به طور گسترده». در ادامه به تشریح رفتار مجرمانه این جرم پرداخته می شود: 1-1 عمل تجاوز به... دنباله مطلب