پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

اما به طور خلاصه می توان گفت که هر سه کشور نسبت به این عمل جرم انگاری نموده اند اما در ایران به صراحت به این موضوع پرداخته و یکی از فصول قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص داده... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

قانون جزای اردن نیزهم چون قانون لبنان به جرم انگاری هتک عرض پرداخته است. لیکن تعریفی از این جرم به عمل نیاورده است بزه “هتک آبرو در حقوق اردن به معنای هر فعل منافی عفت که شخص نسبت به... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دراین رابطه روایات بسیاری از پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین در کتب روایی شیعه نقل شده است که به تعدادی ازآنها اشاره می شود:از امام صادق نقل شده است که رسول خدا فرمود: ” هرکس با پسری... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره دیدگاه روانشناسی، حقوق کیفری ایران

با توجه به اینکه زنای با محارم در حقوق اردن، جنایت محسوب می گردد و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می شود در صورتی که فردی در عمل زنای با محارم معاونت نماید مشمول بند 3 ماده 81 قانون جزای... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره معاونت در جرم، نسبت به عمل

و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است مشمول صدور ماده 259 آن قانون می گردد. ج ـ اردن1- شروع به جرم همانطور که قبلا بیان شد مقنن اردن با صراحت و... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، عوامل تشدید مجازات

ب ـ لبنان 1- شروع به جرم در قانون جزای لبنان شروع به جرم این گونه تعریف شده است: “ هر تلاشی برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم می شود مانند... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن جرایم

همچنین قانونگذار در بند ب ازماده 224 مجازات زنا با زن پدر را اعدام زانی تعیین کرده است. عبارت مقنن این ابهام را به وجود می آورد که چنانچه زوجه پدر به عمل زنا راضی بوده باشد مجازات وی... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

4- شخصیت شخصیت مرتکب در تشدید مجازات مرتکب جرم در حقوق اردن نیز تأثیر بسزایی دارد. عوامل شخصیت در زنای با محارم در حقوق اردن عبارتند از اینکه مجرم یکی از والدین قانونی یا طبیعی طفل یا... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره عنصر مادی جرم، رفتار فیزیکی

1-2 این رفتار از طریق فعل مثبت واقع می گردد و تنها از طریق دخول آلت تناسلی مرد در محل طبیعی آلت تناسلی زن مشمول عنوان زنا می باشد.1-3 قانونگذار لبنان به خویشاوندان سببی هیچ اشاره ای... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

4- قانون مجازات اسلامی مصادیق محارم نسبی را بیان ننموده و تعریفی از محارم نسبی ارائه نداده است و در این رابطه ناگزیر باید به قانون مدنی و فقه رجوع نمود لیکن قانون جزای اردن در ماده... دنباله مطلب