برنامه ریزی راهبردی گردشگری، شناخت نقاط قوت و ضعف

جدول 3-5: راهبردهای رقابتی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب ……………………………………………………………………………133جدول 4-5: راهبردهای تدافعی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………….. 134فصل اول:طرح و کلیات تحقیق1-1 مقدمهامروزه توسعه…

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، برنامه ریزی استراتژیک

جدول 3-3: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)………………………………………………………………………………………………………………………94جدول 4-3: ماتریس فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)…………………………………………………………………….. 96جدول 5-3: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک…

برنامه ریزی راهبردی، جاذبه های گردشگری

نمودار 9-2: مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر………………………………………………………………………………………………………………………………54شکل1-2: نقشه ایران و موقعیت شهرستان تکاب و تخت سلیمان………………………………………………………………………………………….59جدول3-2: وضعیت جمعیت شهرستان تکاب و دهستان های تابعه آن…