پایان نامه با موضوع استفاده از اینترنت، تعاملات اجتماعی، روابط شخصی

اینترنت: 1) کمتر از 1 سال 2) 1 تا 3 سال 3) بیشتر از 3 سال ردیفسوالاتکاملاً موافقمموافقمتا حدی موافقممخالفمکاملاً مخالفم1خرید اینترنتی باعث صرفه جویی در پول من می... دنباله مطلب

پایان نامه با موضوع لذت گرایی، سطح معنادار، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات

به دست آمده در جدول (4-34) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر بسیار ناچیز است.همچنین میزان این همبستگی معنادار نیست چون در این میزان ضریب همبستگی سطح معناداری مشاهده شده (0.349) بزرگتر از... دنباله مطلب

پایان نامه با موضوع مدت استفاده، دسترسی به اطلاعات، استفاده از اینترنت، تعاملات اجتماعی

در استنباط علی از مسایل علوم اجتماعی و رفتاری وجود دارد که عبارتند از: اندازه گیری: اندازه گیری های مشاهده شده واقعاً چه چیزی را اندازه می گیرند؟ چگونه و با چه دقتی میتوان نوع اشیایی... دنباله مطلب

پایان نامه با موضوع لذت گرایی، مدل پیشنهادی، خرده فروشی، کیفیت اطلاعات

ویژگیهای ظاهری و ویژگیهای عملیاتی فروشگاه اینترنتی، بر رفتار خرید مشتریان ارزیابی گردید. بر مبنای دیدگاه بازاریابی محور، ادراکات مشتریان از خرید اینترنتی، شامل ارزشهای ادراکی... دنباله مطلب

پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، بازاریابی، لذت گرایی، بازاریابی اینترنتی

چکیدههدف از این تحقیق شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندیگرایی و لذتگرایی با تمایل به خرید اینترنتی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع... دنباله مطلب