قابلیت نقد شوندگی

بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد. (2-2) که در آن:Dt : سود تقسیمی…

بورس اوراق بهادار

پذیرش ریسک یا سهیم شدن با ناشران در ریسک بازارسازی (عبداله زاده ، 1375 ،ص50)1 .15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار زمانیکه شرکتی خواهان عرضه سهام خود…

انتظار سرمایه گذاران

عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه…

فرصت های سرمایه گذاری

جدول شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بیندو متغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 112 جدول (22-4) : خط…

بازده غیر عادی

جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق 9 جدول شماره (1-3) ویژگی متغیرهای تحقیق 87 جدول شماره (1-4) شاخص های توصیف…