کشورهای خاورمیانه

مضاربه ، مشارکت مرابحه ، اجاره ، سلم ، استصناع و وام براساس مطالبه کارمزد (یعنی فقط جبران هزینه های واقعی دفتری ای که در…

صرفه جویی در مقیاس

1315،3آفریقا910،6اروپا و آمریکا89،4کل85100توزیع ناحیه ای مؤسسات مالی اسلامیاین ارقام نشان می دهند که بیشترین تعداد مؤسسات مالی اسلامی علاوه بر آسیا در کشورهای خاورمیانه ای…

بانک های اسلامی

475ـ 513100ـ 768150ـ 1011200ـ 1513300ـ 20179کلاز این آمار ، به راحتی می توان نتیجه گرفت که اغلب بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی اندازه ی…

صندوق بین المللی پول

بازارسرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است .…