بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۲۵

. منصور نصیری طیبی،ایالت فارس و قدرتهای خارجی،ص۶۲ ↑   .منصور نصیری طیبی، ایالت فارس و قدرتهای خارجی، ص ۱۶٫ ↑   . انقلاب مشروطیت در فارس،…