مقاله – تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه …

۳ـ۱۰٫ روش‌های آماری مورد استفاده ۸۳۳ـ۱۰ـ۱٫ آزمون t تک‌نمونه‌ای ۸۳۳ـ۱۰ـ۲٫ آزمون رتبه‌بندی فریدمن ۸۴۳ـ۱۰ـ۳٫ استفاده از آزمون‌های تکمیلی ۸۶۳ـ۱۰ـ۴٫ آزمون ویلکاکسون ۸۷۳ـ۱۰ـ۵٫ ضریب همبستگی رتبه‌ای…

سامانه پژوهشی – تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۶

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیتتصمیمگیری قضایی با توجه به شخصیت متهم و اصل فردی کردن، نیاز به برنامهریزی و آموزش قضات و…