منابع مقالات علمی :بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد …

تمایل و خواسته مشتری برای به اشتراک گذاشتن مزایا و ضررها تاثیر مثبتی بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاری لجستیک دارد.وفاداری مشتری تاثیر مثبتی…