پایان نامه درمورد دوران باستان، تعالیم اسلام

«می‌دانیم که دربین زنان مسلمان،کسانی بودندکه دراموراجتماعی وحتی کارهای راجع به حکومت نیزازخودلیاقت نشان دادندوبعضی ازآن‌ها ملکه یانایب السّلطنه بودند.نام امثال ترکان خاتون،آبش... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است و در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چناچه جرم... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

برطبق ماده مذکور درصورت تکرار جرم مشمول ماده 82 قانون جزای اردن می گردد به شرط آنکه اولا محکومیت جرم ابتدایی قطعی باشد. ثانیا مرتکب قبل از اجرای مجازات جرم اول یا در اثنای مدت مجازات... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره معاونت در جرم، تشدید مجازات

اقامت اجباری تبدیل به حبس ساده می شود هر گاه در حکم اول، مجازات جنایی یا مجازات جنحه ای غیر از جزای نقدی پیش بینی شده باشد. هر گاه موضوع حکم قبلی، هر مجازات جنحه ای باشد جزای نقدی دو... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد عدالت اجتماعی، نظام اجتماعی

درفصل هیجدهم نظام‌الملک نکته‌ی تربیتی دیگری رایادآور شده است.مشورت آن‌چنان واجب ولازم است که چون سلطان قصدانجام کاری داشته باشدویاامرمهمی برای اوپیش بیایدباپیشکسوتان... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم

2- شرکت در جرمماده 213 قانون جزای لبنان مقرر می دارد: “هر شریک جرمی در معرض مجازات تعیین شده در قانون برای آن جرم است. مجازات کسی که امر شرکت را تنظیم می کند یا عمل شرکت کنندگان را اداره... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد جغرافیای سیاسی، دستورالعمل‌ها

نظام‌الملک به دانش وتجربه دریافته بودکه باده‌ی قدرت،مستی آورومردافکن است و برخورداری وغنا، بشررادچارغروروغفلت وطغیان می‌سازد.ازاین روبه فرمان‌روایان زمانه‌ی خویش،همواره درس... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن جرایم

بنابر این مجازات شروع به جرم زنا می تواند مشمول بند ” الف ” یا ” پ ” گردد . 2- شرکت در جرمماده 125 قانون مجازات اسلامی به موضوع شرکت در جرم پرداخته است. به موجب ماده مذکور، هر کس... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

ب- لبنان حالتهای مختلفی در مواد 487 و 488 قانون جزای لبنان مطرح و مجازات هر یک از بیان شده است.1- چنانچه زن و مردی مرتکب عمل زنا شوند و مرد متاهل باشد. فاعل جرم که زن می باشد و شریک زن که... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، جرایم منافی عفت

بنابراین درجرم زنای غیر محصنه مرتکبین جرم اولا اراده ارتکاب فعل را دارند به عبارت دیگر عمد درفعل دارند و یا دارای سوء نیت عام می باشند. ثانیا ازحرمت ذاتی عمل و اینکه ارتکاب این عمل... دنباله مطلب