بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۶

۲-۱۰-۴- جفارت و مارسیک جفارت و مارسیک (۱۹۹۶)گفته اند سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده‌ای برای یادگیری، تطابق و تغییر است و سازمانی است که فرایندهای…