دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی در ورزشکاران حرفه …

۲-۲-۳- نظریه روانکاوی[۹۱]به عقیده‌ی فروید[۹۲]، ویژگی خاصی که برای سلامت روان شناختی، ضروری است خودآگاهی است یعنی هر آنچه که ممکن است در ناخودآگاهی موجب…

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی در ورزشکاران …

۲-۱-۶-۵-مصاحبه[۷۲]عبارت است از تبادل کلامی رو در رو که در آن مصاحبه کننده می‌کوشد تا اطلاعات یا اظهار عقیده یا باوری را از فرد دیگر…

سامانه پژوهشی – تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۶

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیتتصمیمگیری قضایی با توجه به شخصیت متهم و اصل فردی کردن، نیاز به برنامهریزی و آموزش قضات و…