علمی : پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه …

پس فعلا برایمان مسجل شد که تا این جای کار اگر روایتی وجود نداشته باشد داستانی هم وجود نخواهد داشت، پس اصل بنیادین بیان داستان…

مقاله علمی با منبع : تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۱۴

برنامه ریزان معتقدند کیفیت محیط یک مفهوم اصلی برای برنامه ریزی منطقه ای و اجتماعی است و با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، تنوع فضای اجتماعی،…

منابع مقالات علمی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی …

۸- استاندارد سازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان.۹- تسهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوشمندی کسب و کار محسوب می شود.۱۰- تشخیص…

مقاله علمی با منبع : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

۱۲- تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss۱۳- اولویت بندی عوامل شناسایی شده۱۴- تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل بر موفقیت تجاری سازی۱۵- بحث…