سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

 ۱-   نیاز به بهداشت اطلاعات ( اطلاع از تحولات جامعه نوین و مدرن شهری ) . ۲-   نیاز به ندانستن و گریز از واقعیت ( برنامه…