بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282 -4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30 2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………. 312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34 2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342 -5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3…

مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

گسترش سرویس های گوناگون قابل ارائه به مشتریان.توسعه زیرساختی:گسترش بسترهای فنی یک سامانه.توسعه کیفیّت ارتباط تلفن ثابت:گسترش همه جانبه محتوایی و کیفی سامانه های ارتباطی…