بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۲۹

مجذور(R)2 ضرایب رگرسیون(B) سطح معنی داری(Sig) رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی ۶۳۷/۰ ۴۰۶/۰ ۹۵۵/۰ ۰۰۰/۰ ۴-۳-۳) سوال فرعی دوم پژوهش تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری…