شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

(جدول۱- ۱) :روشهای جمع آوری اطلاعات روش ابزار کتابخانه ای جستجوی اینتر نت، مطالعه، بررسی و استفاده از متون مجلات و پایان نامه ها و…

مقاله علمی با منبع : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

۱۲- تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss۱۳- اولویت بندی عوامل شناسایی شده۱۴- تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل بر موفقیت تجاری سازی۱۵- بحث…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

 هوشمندی بازار:سعی دارد که نیازمندی های جاری و آتی مشتریان ، فرصت های جدید و خلاقانه موجود در بازار و تغییرات عمده ای را نمایان…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

فهرست نمودارهاعنوان شماره صفحهنمودار ۲-۱- مزایای مورد انتظار از فعالیت های هوشمندی کسب و کار…………………………………………….۱۵نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن……………………………..۹۱نمودار ۴-۲- توزیع…

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

۳-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………….۷۶۳-۴- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها…………………………………..۷۷۳-۵- جامعه آماری و نمونه آماری………………………………………………………………….۷۹۳-۵-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………۷۹۳-۵-۲- نمونه آماری……………………………………………………………………۷۹۳-۵-۳- روش نمونه گیری…………………………………………………………….۸۰۳-۵-۴- حجم…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری …

۴-۳-۲- ۵-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی راهبردی………………۹۸۴-۳-۲-۶- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار هوشمندی کسب‌و کار………..۹۹۴-۳-۲-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی …

۲- ۲- ۱ مقدمه : …………………………………………………………………………………..۴۱۲- ۲- ۲ تجاری سازی،تعاریف و مفاهیم: ………………………………………………….۴۲۲-۲- ۳ دیدگاه های متمایز در مورد تجاری سازی: ……………………………………….۴۳۲- ۲- ۴ مراحل…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

۲- ۲- ۷-۸ بینش های مردمی : …………………………………………………………۶۱۲-۲- ۷-۹ قوانین تسریع کننده نیروهای دولتی : …………………………………………………………….۶۲۲-۲-۷-۱۰ برنامه ها و قوانین کلان : ……………………………………………….۶۲۲-۲- ۷-۱۱ توسعه…

منابع مقالات علمی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری …

 جمع بندی………………………………………………………………………………..۸فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱ هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………….۱۰۲-۱- ۱ مبانی نظری سیستم های هوشمندی کسب و کار: ………………………………………۱۰۲-۱- ۲…