تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل شرکتهای سهامی

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28 بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29 بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32 بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع…