مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در سال ۸۹ و۹۲- …

مشاورهاز جمله خدماتی که شرکت مخا برات به علت تخصص ذاتی خود به متقاضیان خدمات مخابراتی ارائه می دهد مشاوره در جهت انتخاب بهترین گزینه…

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در سال ۸۹ و۹۲- …

فعالیتهای مستقیماً ارزش آفرینجریان اطلاعاتمهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایند سازمان :– کاهش مستمر هزینه ها و کوتاه شدن زمان چرخه های کاری به دلیل…

پژوهش – بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان …

 مک لوهان در دهه ۱۹۶۰ نظریه تحول تاریخی بر مبنای ارتباطات را مطرح کرد و گفت: انسانها در جوامع اولیه ارتباطات صمیمانه ای داشتند، ارتباطات…

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان در …

ارتباطات:ارتباط در یک مفهوم عام عبارت است از : فراگرد انتقال پیام از سوى فرستنده براى گیرنده مشروط برآن ایجاد شود. ضمن اینکه ارتباط حداقل…